VBU_undertext_röd

Vårdnad, boende och umgänge

PappaBarn - Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge tillhör de grundläggande begrepp som berör vårdnad och vårdnadstvister. Mer om dessa kan man läsa i Föräldrabalken.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnad

Vårdnad om ett barn

PappaBarn red line

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som kan översättas med föräldraansvar. Den som har vårdnaden om ett barn är vårdnadshavare, att ha vårdnaden om ett barn betyder att ha det rättsliga ansvaret för barnets person. Den rättsliga vårdnaden innefattar rätten att bestämma över barnets angelägenheter samt att ha barnet hos sig och att bestämma var barnet ska bo. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för dess personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda.

Om man vill fördjupa sig i hur socialtjänsten arbetar med dessa frågor kan man läsa MFoF:s handbok Vårdnad, boende och umgänge.

Läs mer om gemensam vårdnad
Läs mer om ensam vårdnad
Läs mer om boende och umgänge
Läs mer om betala underhåll
Läs mer om växelvis boende

Faktisk vård

PappaBarn red line

Begreppet vårdnad sammanblandas ibland med ordet vård, när det i lagen talas om vårdnad menas en vårdnadshavares rättsliga ansvar för sitt barn. Oftast motsvarar dock den rättsliga vårdnaden också den faktiska vården och omsorgen, det vill säga vårdnadshavaren sköter själv om barnet och bor tillsammans med det.

Den faktiska vården kan alltså lämnas över till någon annan utan att detta påverkar vårdnadsansvaret, som ligger kvar hos vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Ett överlämnande av den faktiska vården kan antingen ske efter en frivillig överenskommelse eller efter ett beslut om så kallad tvångsvård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Barnet placeras i båda fallen utanför det egna hemmet. Såväl vid frivillig placering som vid en LVU-placering innebär det att föräldrarna (eller en av dem) vanligtvis står kvar som vårdnadshavare, men vid tvångsplaceringen har de inte längre samma rättigheter och skyldigheter
gentemot barnet.

Vem har ansvaret

PappaBarn red line
Om barnets föräldrar har separerat men har gemensam vårdnad ligger vanligtvis ansvaret för den dagliga omsorgen på den av föräldrarna som barnet bor med, utom när barnet har umgänge med den andra föräldern. När barnet bor växelvis hos båda föräldrarna ansvarar den förälder, där barnet för tillfället bor, för den dagliga omsorgen.

Vid barns födelse

PappaBarn red line

Ett barn står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna om de är gifta med varandra, i annat fall av mamman ensam. Om föräldrarna senare ingår äktenskap med varandra står barnet därefter under vårdnad av båda föräldrarna.

Om ett barn har adopterats blir adoptanten/adoptanterna automatiskt barnets vårdnadshavare när adoptionen är genomförd. Om vårdnadshavarens maka/make adopterar barnet får vårdnadshavaren och adoptanten gemensam vårdnad om barnet.

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!