VBU_undertext_röd

Regelverk - Vårdnadstvister

PappaBarn - Regelverk

I Sverige regleras rättsförhållandet mellan föräldrar och barn i Föräldrabalken (1949:381). Det finns också en hel del direktiv och rekommendationer från myndigheter som styr hur familjerättsliga ärenden hanteras.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Regelverk

Bryssel II-förordningen

PappaBarn red line

Vårdnadstvister är svåra för alla inblandade och särskilt för barnen. Barn som drabbas av sådana situationer hamnar ofta i svåra lojalitetskonflikter. När det gäller internationella skilsmässor och separationer slits barnet dessutom mellan två länder.

Utgångspunkten i en vårdnadstvist är att domstol i det land där barnet bor och har sin hemvist ska pröva frågor om vårdnad, umgänge och boende. Det anges i ett antal bindande konventioner och förordningar som bl.a. Sverige har skrivit under, t.ex. den s.k. Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer.

Barnkonventionen

PappaBarn red line

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Läs mer om Barnkonventionen

Föräldrabalken

PappaBarn red line
I Sverige regleras rättsförhållandet mellan föräldrar och barn i Föräldrabalken (1949:381).

Läs mer om Föräldrabalken

Socialtjänstlag (SoL)

PappaBarn red line

Socialtjänstlagen är en ramlag som styr vilka skyldigheter kommuner har mot de människor som vistas inom kommunens gränser.

Läs mer om Socialtjänstlagen
Läs mer om prövningstillstånd

Skatteverket

PappaBarn red line

Om du är utsatt för ett allvarligt och konkret hot kan du ansöka om skyddade personuppgifter hos Skatteverket. Exempel på sådana fall kan vara att du utsatts för våld, hot om våld, förföljelse eller andra trakasserier.

Läs mer om sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!