VBU_undertext_röd

Föräldrapåverkan - Vårdnadstvister

PappaBarn - Föräldrapåverkan

Det händer alltför ofta att en förälder medvetet eller omedvetet negativt påverkar barnets inställning till den andra föräldern och att barn säger sådant som de tror den ena eller båda föräldrarna önskar eller förväntar sig. Att försätta ett barn i en sådan situation vid separation eller vårdnadstvist kan vara direkt skadligt.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Föräldrapåverkan

Föräldrapåverkan - ett farligt vapen

PappaBarn red line
Det händer alltför ofta att en förälder medvetet eller omedvetet negativt påverkar barnets inställning till den andra föräldern och att barn säger sådant som de tror den ena eller båda föräldrarna önskar eller förväntar sig. VBU möter ofta föräldrar som berättar att den andra föräldern använt föräldrapåverkan som en mekanism för att nå framgång i en vårdnadstvist eller att efter en dom avgjorts förskjutit den andra föräldern bort från ett barn. Detta drabbar både mammor och pappor.

Det finns i dag omfattande forskning inom olika områden som sammantaget visar att barn, på olika sätt, skadas då de avskiljs från en eller båda sina föräldrar. Dessa barn löper större risk än andra barn att utveckla allvarlig depression och psykisk sjukdom. Det är ett trauma för ett barn att avskiljas från en förälder, detta trauma påverkar också barnets fysiska hälsa. Barn som avskilts från sina föräldrar begår oftare självmord, får sämre skolresultat, löper ökad risk att hamna i kriminalitet och i drogberoende.

Föräldrapåverkan är att medvetet eller omedvetet främmandegöra den andra föräldern genom att skapa främlingskap mellan ett barn och en av föräldrarna. Föräldrapåverkan kan användas som en metod att få, eller behålla, vårdnad om barn och att förhindra att den andra föräldern har inflytande över ett barn. Främlingskapet utvidgas också ofta till den drabbade förälderns familj och vänner.

Att försätta ett barn i en sådan situation kan vara direkt skadligt för ett barn, VBU menar att det är en form av psykisk misshandel och kallar det barnförstörelse.

VBU hänvisar för aktuell information om vadsom händer på området "Föräldrapåverkan av barn" till www.ompa.se.  Området är av stort intresse i många länder, diagnosmetoderna blir allt mer etablerade och allt fler länder inför kriminalisering av PA i sin lagstiftning.

Läs mer om "Så kan det gå till"
Läs mer om "Ett utsatt barn"
Läs mer om "Att välja sida"
PappaBarn - Föräldrapåverkan
VBU vill tydligt uppmana alla föräldrar som använder föräldrapåverkan att omedelbart upphöra med detta. Dessa föräldrar är troligen helt omedvetna om vilka långtgående skador detta kan skapa hos ett barn. Man måste förstå att, för ett barn, är det ett trauma att mista sin förälder.

VBU ser det som en mycket viktig uppgift att upplysa samhället om föräldrapåverkan och de negativa effekter detta får hos utsatta barn.

Barns beroendeställning

PappaBarn red line
Barn är i en beroendeställning till sina föräldrar och det gör att barn är lätta att påverka, medvetet eller omedvetet. Barn är också av naturen lojala och deras lojalitet är oftast väldigt stark. Barns kärlek och lojalitet hör nära samman och dessa är väldigt viktiga för ett barn, det kan vara förklaringen till att barn skyddar sina föräldrar och hjälper dem att dölja missbruk eller vanvård. Det kan tyckas märkligt att barn skyddar sina föräldrar även om de själva far illa, men så stark är barnets kärlek och lojalitet gentemot sin förälder.

Domstolens och socialtjänstens okunskap

PappaBarn red line
Barns vilja går att påverka, antingen direkt via föräldrapåverkan eller indirekt via lojalitetskonflikt. Det måste därför ställas höga kunskapsmässiga krav på de personer som inom rättsväsen och socialtjänst hanterar vårdnadsfrågor. Det krävs också erfarenhet kring hur föräldrar på olika sätt manipulerar sina barn att berätta och uttrycka sig på ett visst sätt.

En förälders agerande, som står i konflikt med barnets bästa, kan rättfärdigas av vad ett barn uttalar. Det som ett barn uttalar kan sedan komma att påverka en vårdnadsutredning och en domstolsförhandling.

"Jag har intervjuat många föräldrar som inte träffat sina barn på flera år. Vi tror ofta att detta handlar om att det är två föräldrar som inte kan komma överens. - Det är fel, problemet är typiskt ensidigt. Ändå bemöts dessa föräldrar i domstol med budskapet, kiss and makeup"


 


Barn klarar inte av, i motsatts till vuxna, att tillgodose behov av och kärlek till två vuxna som strider. Barnets sätt att hantera detta, för att få en så smärtfri vardag som möjligt, är att välja mellan föräldrarna. Redan detta faktum ger anledning att alltid ifrågasätta barnets mognad.
PappaBarn - Remissyttrande
PappaBarn - Remissyttrande
”Familjerättssekreterare menade att det är en svår uppgift att hålla barnsamtal. Det betonades att många barn är påverkade och säger det de tror att föräldrarna vill höra. Många barn befinner sig också i
en svår lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Det framfördes att det är viktigt att se barnets berättelse ur ett helhetsperspektiv. Det framhölls också att utgångspunkten att barnets inställning ska redovisas
i en utredning om vårdnad, boende och umgänge i vissa fall riskerar att leda till press på barnet.”

Från rapporten SE BARNET
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!