VBU_undertext_röd

Partiernas svar på fråga 9

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > Fråga 9

VBU har ställt 13 frågor till samtliga riksdagspartier, här redovisar vi svaren tillsammans med föreningens kommentarer.

Fråga 9

PappaBarn red line
Val 2018 - Fråga 1
Hur ser ert parti på det faktum att år 2017 och i de fall som mamma eller pappa har ensam vårdnad, så har mamma vårdnaden i 91 % av fallen (SCBs Barn- och familjestatistik 2018)?

Partiernas svar

PappaBarn red line
Centerpartiet

Centerpartiet: Det är problematiskt att vi ännu inte har nått jämställdhet när det gäller vårdnadsmål. Genom att öka kunskapen hos de som gör utredningar och som dömer i vårdnadsmål och genom att jobba för jämställdhet på alla områden, som till exempel att öka de dagar pappor tar ansvar för vård av barn och tar sin del av föräldraledigheten kan vi på sikt förändra detta.

Det är viktigt att domstolen och socialtjänsten arbetar utifrån vad som är bäst för barnet och inte vilket kön den har som får vårdnaden om barnet i de fall där det bedöms att bara en part bör ha vårdnaden.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna: Domstolen ska besluta om vårdnaden i enlighet med vad som är bäst för barnet. Eftersom varje familjs situation är unik är det svårt att dra för stora slutsatser. Men Kristdemokraternas utgångspunkt är att alla barn har en mamma och en pappa och vi ser positivt på att båda föräldrarna är involverade i sina barns liv, särskilt för barnets egen skull.

När det gäller lagar och regelverk på familjepolitikens område anser Kristdemokraterna att det är barnens behov som ska vara utgångspunkten.

Liberalerna

Liberalerna: Frågan är komplex, men ofrånkomligen hänger detta ihop med hur föreställningar om könsroller och förväntningar på föräldraskap ser ut i dagens samhälle.

Miljöpartiet

Miljöpartiet: Miljöpartiet strävar efter ett jämställt samhälle där föräldrar tar lika ansvar för sina barn. Därför ska gemensam vårdnad vara utgångspunkten för familjer även där föräldrarna lever åtskilda.

Det är svårt att utifrån ovan nämnda statistik dra några omfattande slutsatser om vad som är rätt och fel, mer analys av vad som ligger bakom siffran behövs.

SCBs familjestatistik visar också att det är ca 6,5 procent av alla barn som inte har två föräldrar som vårdnadshavare. Det är viktigt att domstolar inte slentrianmässigt tilldömer mamman ensam vårdnad utan tar ställning till de faktiska förmågorna hos båda föräldrarna och ser till barnets bästa.

Moderaterna

Moderaterna: Vi anser att det behövs mer granskning och utvärdering av socialtjänstens barnutredningar. Är de barnutredningar som görs i Sverige idag rättssäkra, sakliga och opartiska? Är de tillräckligt inriktade på att stödja människor i svårigheter och att se till barnets bästa? Lyssnar socialtjänstens barnutredningar tillräckligt mycket på barnen?

Vi anser att socialtjänstens barnutredningar behöver kvalitetssäkras och förbättras. Det behövs en mer öppen och väl dokumenterad utredningsmetodik.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna: Vi tror att detta har historiska förklaringar och vi ser att nutida domar går mer i pappornas favör än tidigare.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna: Det låter mycket med 91 % av fallen, men är svårt att uttala sig om utan att närmare sätta sig in i varje fall för sig. Det finns också umgänge utan vårdnad som kan ge barnet rätt till umgängestid med den förälder som inte har vårdnad. Det är dock alltid ett problem om barn tappar kontakten med en av sina föräldrar. Vår utgångspunkt är barnets behov av sina föräldrar och det är viktigt att barnet får behålla sina band till båda sina föräldrar om det är möjligt.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Vi ser det i mångt och mycket som ett resultat av att vi inte har en individualiserad föräldraförsäkring. Om båda föräldrar stannar hemma med barnen lika länge under de tidiga åren skulle det antagligen se annorlunda ut.

Sammanfattning

PappaBarn red line
VBU: Partierna svarar att det troligen finns en historisk förklaring till siffran och att det låter mycket samt att situationen i dagens domstolar är annorlunda. Könet skall inte avgöra vem som har vårdnaden om barn.
 
Det är enbart Centerpartiet som uttryckligen säger att siffran är problematisk och Moderaterna anser att Socialtjänstens utredningar måste bli bättre. Miljöpartiet säger att gemensam vårdnad skall vara utgångspunkten.
 
VBU tycker det är anmärkningsvärt att inte fler partier uttryckligen säger att detta är problematiskt. Frågan var ju hur det ser på detta faktum. Det finns så klart en historisk förklaring till detta och situationen har blivit bättre, men den är fortfarande inte tillfredsställande. Undersökningar visar att, i de fall ensam vårdnad tilldelas, tilldelas mammor ensam vårdnad i 75 % (3 av 4) av fallen.