VBU_undertext_röd

Partiernas svar på fråga 8

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > Fråga 8

VBU har ställt 13 frågor till samtliga riksdagspartier, här redovisar vi svaren tillsammans med föreningens kommentarer.

Fråga 8

PappaBarn red line
Val 2018 - Fråga 1
Ert parti arbetar för ett jämställt samhälle. Socialtjänsten, förskolan och många myndigheter har i dag en överväldigande majoritet kvinnliga anställda. Vad gör ert part för att det skall bli jämställt även inom det familjesociala området?

Partiernas svar

PappaBarn red line
Centerpartiet

Centerpartiet: Jämställdhet är viktigt på alla områden. Vi tror att det är viktigt att arbeta för jämställdhet på alla områden och bejaka att alla jobb är öppna för alla, oavsett till exempel kön, sexualitet eller etnisk bakgrund.

Genom att det blir fler män i kvinnodominerande yrken, och fler kvinnor i mansdominerande yrken, öppnas dessa yrkesområden för fler av olika kön och bakgrund. Det tror vi är positivt för jämställdheten.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna: Det är viktigt att traditionellt kvinnliga yrkesområden värderas lika högt som traditionellt manliga yrkesområden. Principen om lika lön för lika arbete är grundläggande och ska upprätthållas.

Liberalerna

Liberalerna: Vi väljer att dela upp svaret i två delar, eftersom ordet "jämställt" kan tolkas på olika sätt.

För det första handlar det om könsfördelningen bland de anställda. Vi vill inte könskvotera, men vi vill däremot göra allt för att motverka könsstereotypa studie- och yrkesval. Varje ung människa ska känna att han eller hon har frihet att göra sina framtidsval utan att behöva ta hänsyn till könsrollsbundet tryck från omgivningen. Därför är det viktigt att skolan visar att man kan välja sin egen väg och bryta könsmönster. Som arbetsgivare ska socialtjänsten, förskolan m.m. också arbeta aktivt för jämställd rekrytering.

För det andra handlar det om socialtjänsten (förskolan m.m.) som social miljö. Tveklöst kan klimatet på en arbetsplats påverkas av om den är helt dominerad av det ena könet. Därför är det mycket viktigt att arbeta för att skapa medvetenhet om hur omedvetna könsnormer kan påverka den egna verksamheten. Liberalerna tog i regeringsställning initiativ till breda satsningar på jämställdhetsintegrering av offentliga verksamheter för att bl.a. komma åt detta. Det arbetet behöver fortsätta.

Miljöpartiet

Miljöpartiet: Vi behöver verka för en större jämställdhet på arbetsmarknaden och inom utbildningsväsendet generellt. Snäva könsnormer och brist på jämställdhet begränsar människors fria livsval. Det kan till exempel handla om män som av omgivningens förväntningar pressas till oönskade karriärvägar. Vi anser att alla människor ska kunna välja den väg i livet som passar dem utan att begränsas av gamla idéer om vad kvinnor och män bör eller kan göra.

Osakliga löneskillnader ska inte förekomma och yrkens status och lönebild ska inte vara beroende av könsmönster. Konkret inom socialtjänsten behöver det handla om att jobba med breddad rekrytering till tjänster, men också verka för att fler män väljer att läsa socionomprogrammet. 

Moderaterna

Moderaterna: Det handlar i grunden om att välfärdens arbetsplatser och villkoren att arbeta som t.ex. socialsekreterare eller sjuksköterska måste bli mer attraktiva och rimliga.

Vi har lagt fram ett antal konkreta förslag som handlar om att förbättra arbetsmiljöerna inom socialtjänsten, vården, skolan och förskolan så som t.ex. särskilda lönesatsningar, stärkta möjligheter att kunna påverka sin arbetssituation och arbetstider, samt minska den administrativa bördan och säkra arbetsmiljöerna för medarbetarna gällande hot och våld.

Det ska även ges förbättrade möjligheter till utbildning och fortbildning. Därtill behövs mer ansvar och befogenheter till det lokala ledarskapet inom t.ex. vården. Det krävs att alla chefer och ledare inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten ges särskild utbildning i frågor som rör arbetsmiljö, utveckling av medarbetare samt ledarskap.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna: Att kvinnor och män väljer yrke allt för könsspecifikt måste motarbetas genom att villkoren på arbetsmarknaden behöver bli bättre i de kvinnligt dominerande branscherna.

Det vilar ett stort ansvar på parterna som förhandlar löner och villkor. För det första arbetar vi för att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. För det andra tillsätter vi resurser för att specifikt uppvärdera kvinnors arbetsmiljö – alltså den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har fått ökade resurser och jobbar nu mer specifikt med kvinnors arbetsmiljö.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna vill att kommunerna alltid ska anställa den person som har bäst kompetens för en uppgift, oavsett kön. Det är dock viktigt att de personer som jobbar med vårdnadstvister är kompetenta och inte har förutfattade meningar om de som utreds.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Sverige har en väldigt könsuppdelad arbetsmarknad, detta mönster börjar redan i skolan vid valet av gymnasieprogram. Vi vill därför se ett utökat arbete med att stärka jämställdheten i skolan.

En åtgärd vi fått igenom i vårt budgetsamarbete med regeringen är en satsning på kompetensutveckling i sex- och samlevnad för lärarna. Detta är till för att bland annat förbättra hur man i skolan pratar om könsroller och värderingar. Samtidigt vill vi även satsa på en individualiserad föräldraförsäkring. Det stärker barnens rätt till en nära relation till båda sina föräldrar.

Sammanfattning

PappaBarn red line
VBU: Partierna anser att jämställdhet inom alla områden är viktigt och att vi idag har en könsuppdelad arbetsmarknad vilket inte är bra. Löneskillnad mellan män och kvinnor anses vara en orsak. Förslag finns som att socialtjänst och skola skall jobba mer aktivt för jämställd rekrytering, gamla mönster av jobb val måste brytas, verka för att fler män läser socionomprogrammet samt bättre möjligheter till utbildning och fortbildning.
 
VBU tycker det är positivt att partierna är medvetna om den sneda könsfördelningen inom socialtjänsten och flera av deras förslag och idéer är bra. Det gäller dock att ansvariga politiker efter valet gör orden till handling.