VBU_undertext_röd

Partiernas svar på fråga 7

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > Fråga 7

VBU har ställt 13 frågor till samtliga riksdagspartier, här redovisar vi svaren tillsammans med föreningens kommentarer.

Fråga 7

PappaBarn red line
Val 2018 - Fråga 1
Enligt sakkunniga skulle kraftfullare initiala insatser med multikompetenta team för att hjälpa familjerna kunna minska antalet vårdnadstvister. Är ert part villiga att tillsätta signifikant mer resurser initialt i vårdnadsprocesser även om de positiva effekterna, såsom mindre psykisk ohälsa bland barn och vuxna, mindre kriminalitet och mindre sjukskrivningar bland föräldrar syns först efter flertal år?

Partiernas svar

PappaBarn red line
Centerpartiet

Centerpartiet: Att minska antalet vårdnadstvister skulle kunna hjälpa många barn att må bättre. Köerna inom BUP har tredubblats under mandatperioden, vilket inte är oacceptabelt. Vi vill satsa 300 miljoner kronor på en tillgänglighetssatsning för att korta köerna inom BUP och kan även tänka oss att tillföra resurser för att minska antalet vårdnadstvister genom till exempel medling. 

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna: Familjesituationen har stor betydelse för människors välfärd, hälsa och trygghet. Forskningen är entydig – vårdnadstvister och svåra konflikter är aldrig gynnsamma för barn. Sett ur barnets perspektiv finns det starka skäl för att förebygga eller dämpa konflikter mellan separerande eller särlevande föräldrar. Vi anser därför att föräldrastöd, familjerådgivning och samarbetssamtal ska erbjudas i större utsträckning än idag. Vi vill att fler föräldrar få hjälp att hitta konstruktiva lösningar och se till barnets bästa istället för att frågan tas till domstol.

Kristdemokraterna tog under regeringstiden initiativ till en förstudie om så kallade separationsteam i några kommuner. Det bygger på en tvärprofessionell samverkan mellan olika huvudmän och professioner för att i samband med en föräldraseparation gemensamt och samordnat bistå både föräldrar och barn med lämpliga insatser utifrån de behov som finns i det specifika fallet. Om en utvärdering visar att detta minskar antalet vårdnadstvister och förbättrar samarbetet mellan föräldrar är vi positiva till att erfarenheten sprids till samtliga kommuner.

Liberalerna

Liberalerna: Ja, i den bemärkelsen att tidiga insatser så gott som alltid är att föredra. Exakt hur detta budgeteras är främst en kommunal fråga.

Miljöpartiet

Miljöpartiet: Miljöpartiets uppfattning är att det är bäst att ge stöd i ett så tidigt skede som möjligt. I det långa loppet är det bättre såväl ur medmänsklig som ur ekonomisk synpunkt. Det kan innebära att vi behöver satsa mer resurser till en början.

Den typen av investeringar bör inte ses isolerat, utan ske i ett större sammanhang och alltid med utgångspunkten att det som visar sig fungera ska implementeras i ordinarie verksamhet. Multikompetenta team kan vara ett mycket bra sätt att arbeta samlat med familjer vid tvister, där både barn och föräldrar gynnas och vårdnadstvister förebyggs.

Moderaterna

Moderaterna: För att minska vårdnadstvisterna så måste det förebyggande arbetet förstärkas och vi måste kunna erbjuda familjer fler insatser. Möjligheten till någon form av kvalificerade umgängescentrum eller separationsteam för familjerätten inom socialtjänsten bör studeras, i syfte att vara ett stöd till föräldrar och barn som är på väg in i en vårdnadstvist.

Även efter en vårdnadstvist kan det behövas stöd för att förhindra nya processer.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna: Det är viktigt att ur både barnets och samhällets perspektiv förebygga vårdnadstvister. Det kan handla om mer kompetens och resurser, vi har dock inte tagit ställning till om just multikompetenta team är det som är mest prioriterat. För oss socialdemokrater är det dock självklart att mer personal och kompetens inom välfärden går före skattesänkningar.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna vill tillsätta mer resurser för att lösa tvisterna, eller ännu hellre, undvika att tvister uppstår. Vi tror på ett tidigt ingripande och medling mellan separerande föräldrar innan konflikten är ett faktum. För detta krävs att kommunerna avsätter resurser för detta.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Vi vill särskilt satsa på mer stöd till de barn som befinner sig mitt i vårdnadstvisterna. Deras rätt att komma till tals måste stärkas och om tvisten leder fram till en rättslig process vill vi att de ska få ha ett eget juridiskt ombud.

Sammanfattning

PappaBarn red line
VBU: Partierna är undvikande i sina svar på den ställda frågan men tycker att tidiga insatser är bra. De flesta föreslår dock att befintlig hjälp och stöd skall göras mer tillgänglig och användas i större omfattning.
 
Kristdemokraterna har tidigare tagit initiativ till försök med multikompetenta team, vilket minskat antal vårdnadstvister. Miljöpartiet tycker förslaget är intressant och ett alternativ. Sverigedemokraterna vill tillsätta mer resurser för att lösa konflikter.

I många frågor svarar partierna att de tycker att barn har rätt att få komma till tals och mer än idag få bestämma om sin framtid. Det låter bra men enligt VBU indikerar detta att partierna saknar tillräcklig kunskap om och insikt i omfattningen av föräldrapåverkan och dess negativa effekter. En effekt som vi menar driver på ökningen av barns psykiska ohälsa, ett numera hett debattämne.

Barns uppväxt är föräldrarnas ansvar, det är inget ansvar som ska flyttas över på ett barn. Att involvera och lägga tunga beslut på ett barn anser vi vara förkastligt och får motsatt effekt i arbetet med att stävja barns psykiska ohälsa. Risken är övervägande hög att föräldrar använder barnen som verktyg i en tvist, att påverka och få dem att säga och göra det som en förälder själv vill utifrån sina egna behov och mål. Det är skadligt för barn att leva i en sådan uppväxtmiljö.
 
VBU anser att barn som har omfattande kontakt med båda sina föräldrar ska ges möjlighet att berätta om sin situation men barn ska inte bestämma vart de ska bo eller hur mycket de ska träffa sina föräldrar. Att ta reda på om ett barn far illa görs på helt andra sätt och med andra metoder.


VBU tycker att svaren från partierna tyder på att för många partier inte har förståelse för den komplexitet som finns i många konflikter. Det saknas idag ett stöd för att tidigt lösa konflikter, för svåra konflikter är multikompetenta team ett måste. Att vi idag slussar familjer från familjerätten till tingsrätten är ingen hållbar lösning.