VBU_undertext_röd

Partiernas svar på fråga 6

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > Fråga 6

VBU har ställt 13 frågor till samtliga riksdagspartier, här redovisar vi svaren tillsammans med föreningens kommentarer.

Fråga 6

PappaBarn red line
Val 2018 - Fråga 1
Anser ert parti att vårdnadsmål ska avgöras i en särskild familjedomstol?

Partiernas svar

PappaBarn red line
Centerpartiet

Centerpartiet: Nej, men det är viktigt att såväl utredare som domare har stor kunskap kring vårdnadsmål och barns behov för att på rätt sätt kunna bedöma dessa ärenden. En dom måste utgå från en utredning med hög kvalitet och beslut tas av domare som har erfarenhet och kunskap kring frågan.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna: Vi har inget sådant förslag.

Liberalerna

Liberalerna: Vi har inte lagt några sådana förslag.

Miljöpartiet

Miljöpartiet: Miljöpartiet anser att domare som dömer i vårdnadsmål behöver särskild kunskap om barnperspektiv, barns bästa, våld i nära relationer och risk- och skyddsfaktorer i barns uppväxt.

Huruvida särskilda familjedomstolar behövs för att säkra detta har vi inte tagit ställning till. Att särskilda kunskaper om vårdnadsmål behövs är dock tydligt.

Moderaterna

Moderaterna: Nej. Vi vill först och främst se över möjligheterna för att föräldrar som söker vårdnad, boende eller umgänge i domstol först ska kunna få hjälp med information av sakkunnig person, till exempel socialtjänsten.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna: Det är självklart mycket viktigt att den som dömer i familjemål har hög, och rätt, kompetens. Frågan om familjedomstol behandlades i utredningen Se Barnet! Utredningen har varit ute på remiss och just nu pågår arbetet med att gå igenom remissvaren och ta ställning till de olika förslagen.

Vi vill avvakta det arbetet innan vi tar slutlig ställning i frågan om särskilda familjedomstolar.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna: Vi har inte tagit ställning till en särskild familjedomstol, men vill att vårdnaden i första hand ska lösas utan domstols inblandning, genom medling mellan separerande föräldrar där man skriver ned överenskommelser om vårdnaden. Helst innan konflikt uppstår.

För de fall som trots det kommer till domstol är det bra om särskild kompetens samlas för att behandla dessa tvister. Det kan eventuellt ske genom en särskild familjedomstol men kan också lösas genom en egen avdelning i den ordinarie domstolen.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Det är inget Vänsterpartiet driver i dagsläget, vi vill istället ställa högre krav på att de domare som dömer i mål om vårdnad, boende och umgänge ska ha särskild barnkompetens.

Sammanfattning

PappaBarn red line
VBU: 5 av partierna driver inte frågan om familjedomstolar. 3 av partierna säger sig inte ha tagit ställning i frågan. Sammantaget kan vi då säga att partierna just nu inte tycker att familjedomstolar skall införas.

VBU anser att tvistemålsdomstolar inte är ett bra forum att avgöra familjerättsliga konflikter och särskilda familjedomstolar kan vara ett alternativ. Domare och nämndemän måste även då ha bättre och högre kompetens i dessa frågor än idag.