VBU_undertext_röd

Partiernas svar på fråga 5

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > Fråga 5

VBU har ställt 13 frågor till samtliga riksdagspartier, här redovisar vi svaren tillsammans med föreningens kommentarer.

Fråga 5

PappaBarn red line
Val 2018 - Fråga 5
Vad anser ert parti om att samarbetssvårigheter mellan föräldrarna är grund för att ge ena föräldern ensam vårdnad?

Partiernas svar

PappaBarn red line
Centerpartiet

Centerpartiet: Det kan finnas fall där samarbetssvårigheter utgör en anledning till att ge den ena föräldern ensam vårdnad. För barnet är det dock i de allra flesta fall bäst att bibehålla kontakten och vardagslivet med båda sina föräldrar.

Därför bör samhället försöka hjälpa föräldrarna att undvika konflikter som blir så svåra att samarbetssvårigheter uppstår. Det kan till exempel ske genom medling och informationssamtal. 

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna: Barnets bästa ska alltid vara utgångspunkten när det handlar om hur vårdnaden ska delas upp mellan föräldrar efter en skilsmässa. De senaste större ändringarna i vårdnadsreglerna infördes 2006. Ändringarna syftade till att framför allt förstärka barnperspektivet i lagstiftningen. De innebar bland annat att betydelsen av barnets bästa kommer till klarare uttryck i lagen och att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Socialnämnden och domstolen ska vid bedömningen av barnets bästa fästa särskild uppmärksamhet vid risken att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa.

Ändringarna innebar även att det har införts en generell skyldighet för domstolen att, om det är lämpligt, verka för samförståndslösningar i indispositiva tvistemål.

Det betyder att domstolen, i mål om vårdnad, boende och umgänge, ska verka för att föräldrarna når en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa. Domstolen ska också kunna ge en medlare i uppdrag att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning till barnets bästa.

Efter en utvärdering av 2006 års vårdnadsreform har en del förbättringar föreslagits som Kristdemokraterna ställer sig positiva till. Bland annat föreslås att barnets rätt till relevant information och rätt att fritt uttrycka sina åsikter och få dem beaktade tydliggörs i föräldrabalken. Vi hoppas att utredningsförslagen så fort som möjligt läggs fram till riksdagen.

Liberalerna

Liberalerna: I utvärderingen av 2006 års vårdnadsreform görs bedömningen att betydelsen av föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor om barnet inte bör lyftas fram i lagtexten, eftersom det kan fungera konfliktdrivande.

Utredningen föreslår i stället en ny bestämmelse om att rätten, vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad, ska fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet. Liberalerna anser preliminärt att detta förslag är intressant.

Miljöpartiet

Miljöpartiet: Utgångspunkten i fråga om vårdnad bör vara vad som är bäst för barnet både på kort och på lång sikt. Om samarbetssvårigheterna är omfattande och svårlösliga kan ensam vårdnad i vissa fall vara det bästa för barnet.

Utgångspunkten bör dock vara att föräldrar ska ta ansvar och hitta sätt att samarbeta kring sitt barn efter en separation, istället för att ena föräldern ensam ska får vårdnaden. Generellt är det bästa för barnet att ha tillgång till båda sina föräldrar.

Moderaterna

Moderaterna: Vi anser att det, i samband med vårdnadstvist, bör övervägas om en medlare också ska kopplas till tvisten. Därtill har riksdagen beslutat om ett tillkännagivande om att regeringen bör göra en översyn av reglerna i föräldrabalken i syfte att stärka skyddet mot umgängessabotage.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna: Återigen, detta är något som behandlades i utredningen ”Se Barnet!” Utredningen har varit ute på remiss och just nu pågår ett beredningsarbete med att gå igenom remissvaren och ta ställning till de olika förslagen. Vi vill avvakta det arbetet innan vi tar slutlig ställning.

Vi anser dock inte att samarbetssvårigheter ska utgöra ett huvudskäl för ensam vårdnad. Ur barnets perspektiv är i stället samarbetsvilja mer eftersträvansvärt och vi menar att gemensam vårdnad är målsättningen så långt det är möjligt.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna vill ta bort skrivningen om samarbetssvårigheter och istället fokusera på barnets behov av båda sina föräldrar och andra anhöriga. Samarbetssvårigheter kan motverkas genom att ge de båda vårdnadshavarna olika ansvarsområden efter amerikansk modell, där en förälder kan till exempel få ansvar för vilken skola barnet ska vara inskrivet i.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Vi ser att det finns många problem med nuvarande lagstiftning. Fokus måste vara barnets bästa. Därför behöver lagstiftningen ses över. 

Sammanfattning

PappaBarn red line
VBU: Partierna svarar att det finns problem med nuvarande lagstiftning och att samarbetsproblem inte ska utgöra huvudskäl för ensam vårdnad. Några föreslår också att medlare skall användas i större omfattning. De tillägger också att barnets kontakt med båda föräldrarna är viktigt.
 
VBU anser precis som partierna att samarbetsproblem inte ska vara ett skäl för ensam vårdnad, då det lätt kan iscensättas. Socialtjänst och domstolar måste bli bättre på att finna orsaker till ett samarbetsproblem då det finns. Om en förälder inte har förmågan att samarbeta eller iscensätter samarbetsproblem är det bästa att tilldöma den andra föräldern ensam vårdnad.