VBU_undertext_röd

Partiernas svar på fråga 4

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > Fråga 4

VBU har ställt 13 frågor till samtliga riksdagspartier, här redovisar vi svaren tillsammans med föreningens kommentarer.

Fråga 4

PappaBarn red line
Val 2018 - Fråga 4
För att domstolen ska kunna fatta det bästa beslutet för barn behövs vårdnadsutredningar som är rättssäkra och av hög kvalitet. Så är inte fallet i dag. Hur kan rättssäkerheten och kvaliteten på vårdnadsutredningarna förbättras och vad gör ert parti för att detta skall ske?

Partiernas svar

PappaBarn red line
Centerpartiet

Centerpartiet: Dels är det för såväl barnets som de vuxnas skull viktigt att en utredning, samtidigt som den håller en hög kvalitet, inte drar ut på tiden.

Vi tror också att utredningar i högre grad ska skrivas ur ett barnperspektiv, snarare än utifrån ett föräldraperspektiv såsom ofta är fallet idag.

Fokus bör ligga på barnet, barnets nuvarande situation och framtid och hur föräldrarnas agerande i olika avseenden påverkar barnet och analysen och bedömningen bakom utredarens förslag till beslut bör vara tydligare med ett resonemang om konsekvenser för barnet av olika beslutsalternativ.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna: Det är viktigt att förbättra socialtjänstens arbete med barnärenden och att kvaliteten på vårdnadsutredningarna är hög genom att öka bemanningen, kompetensen och kvaliteten.

Socialsekreteraren har en central roll i mycket svåra frågor om bland annat vårdnads- och umgängesutredningar som sedan ligger till grund för avgöranden i vårdnads- och umgängesutredning. Det har funnits fall där dessa utredningar har varit bristfälliga.

Dagens system innebär att tjänstemän gör utredningar och förbereder förslag som sedan socialnämnden, bestående av förtroendevalda, beslutar om. Detta är inte en optimal ordning. Kristdemokraterna anser att frågan om att fullt ut formalisera den myndighetsutövning som socialsekreterare har gentemot enskilda, bör prövas.

Frågan om att socialsekreterare, istället för socialnämnden, ska fatta det formella beslutet i frågor om barn bör ses över.

 

Liberalerna

Liberalerna: En viktig del i detta är att socialtjänsten i högre grad ska arbeta evidensbaserat och för att forskningsanknytningen ska öka.

Sedan den 1 juli 2014 gäller ett krav på tillgång till personal med lämplig utbildning och erfarenhet för utförande av vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Liberalerna har länge arbetat för att detta följs upp med ett legitimationskrav, något som nu kommer att bli verklighet genom ett riksdagsbeslut i juni 2018. Därutöver bör Socialstyrelsen kontinuerligt se över de allmänna råd och föreskrifter som är vägledande för socialtjänsternas arbete.

Miljöpartiet

Miljöpartiet: Det går inte generellt att säga att vårdnadsutredningar i Sverige inte är rättssäkra och håller låg kvalitet. Däremot kan det finnas en stor variation mellan olika kommuner och inom kommunerna hur det ser ut.

Detta måste förändras, det är mycket viktigt att vårdnadsutredningar håller hög kvalitet. Socialtjänsten har under de senaste åtta-tio åren haft en hög personalomsättning och en tuff arbetssituation vilket har påverkat kvaliteten i socialtjänstens arbete.

Genom att göra tydliga satsningar på rekrytering och introduktion av nya socialsekreterare och familjerättssekreterare, kombinerat med satsningar på att behålla befintlig personal, kan denna utveckling brytas.

Moderaterna

Moderaterna: Kvaliteten på utredningarna håller idag en förhållandevis god nivå, men likväl finns det förbättringspotential på ett antal områden. Exempelvis bör utredningarna fokusera mer på barnet och mindre på föräldrarna, samt innehålla konsekvensanalyser kopplade till bedömningar av olika beslutsalternativ.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna: Dessa frågor behandlades i utredningen ”Se Barnet!”. Utredningen har varit ute på remiss och just nu pågår ett beredningsarbete med att gå igenom remissvaren och ta ställning till de olika förslagen. Vi vill avvakta det arbetet innan vi tar slutlig ställning. För oss socialdemokrater är det dock självklart att mer personal och kompetens inom välfärden går före skattesänkningar.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna arbetar för att göra vårdnadsutredningarna bättre och mer rättssäkra. En översyn där de kommuner som lyckats bäst kan vara föredömen för andra kommuner och genom det kan kommuner lära av varandra vad som fungerar.

Riktlinjer för hur vårdnadsutredningar ska gå till bör utvecklas och följas. De som arbetar med dessa utredningar ska ha rätt kompetens för arbetet och vara opartiska. Barnets behov av båda sina föräldrar och andra anhöriga bör genomsyra arbetet i en högre utsträckning och grunden för utredningen ska vara att skapa en så bra situation för barnet som möjligt.

Vårdnadshavarnas möjligheter att tillgodose barnets behov av den andra föräldern och andra anhöriga bör beaktas särskilt.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Vi anser att det behövs en översyn av socialtjänstens utredningar, inte minst för att garantera barnperspektivet. Vi vill även se att socialstyrelsen får utökat ansvar att bedriva tillsyn.

Vi vill även ge barnombudsmannen befogenhet att kunna granska att enskilda fall har behandlats utifrån principen om barnets bästa.

Sammanfattning

PappaBarn red line
VBU: Partierna svarar lite olika här, kvaliteten är i stort sett god, kvaliteten varierar för mycket, det fokuseras för mycket på föräldrarna, det saknas konsekvensanalyser. Svaren genomsyras dock av att kvaliteten inte är tillräcklig god och att kunskapen hos socialtjänsten och riktlinjer måste förbättras.
 
Liberalerna vill att socialtjänsten ska jobba mer evidensbaserat och att legitimationskrav införs.
 
VBU drar slutsatsen att partierna inte vet att det är en överväldigande majoritet av alla utredningar är rättsosäkra. Socialtjänsten använder inte i tillräcklig omfattning de utredningsmetoder som man måste för att säkerställa rättssäkra utredningar. I för många fall följer man inte ens Socialstyrelsens rekommendationer.