VBU_undertext_röd

Partiernas svar på fråga 3

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > Fråga 3

VBU har ställt 13 frågor till samtliga riksdagspartier, här redovisar vi svaren tillsammans med föreningens kommentarer.

Fråga 3

PappaBarn red line
Val 2018 - Fråga 3
Vilka är enligt ert parti de faktiska grundorsakerna till att föräldrar tvistar om vårdnad, boende och umgänge för sina barn?

Partiernas svar

PappaBarn red line
Centerpartiet

Centerpartiet: När det gäller tvister om vårdnad, boende och umgänge är alla fall unika. Tvisterna kan röra sig om allt ifrån att föräldrarna har svårt att kommunicera till att den ena föräldern oroar sig för att den andra föräldern utsätter barnet för fara genom sitt eget missbruk eller liknande.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna: Utredningen Se barnet! (SOU 2017:6) pekar på flera orsaker till ökning, såsom brister i arbetet med att förebygga vårdnadstvister och 2006 års vårdnadsreform.

Liberalerna

Liberalerna: Vi avstår från att besvara frågan på ett generellt plan, eftersom varje familjesituation är unik. Orsakerna varierar tveklöst.

Miljöpartiet

Miljöpartiet: Det finns inte en grundläggande orsak, utan varierar från familj till familj. Det kan dessutom finnas flera orsaker till en tvist inom samma familj. Det är vanskligt att i den politiska gärningen utgå ifrån att det finns en enskilt förklarande faktor, då det kan leda till lagstiftning och andra åtgärder som får begränsad effekt.

Det är viktigt att i socialtjänstens och domstolarnas arbete verka för att identifiera vilka orsaker som är aktuella i respektive ärende och sätta in åtgärder utifrån det.

Moderaterna

Moderaterna: En anledning kan vara att det idag finns brister i såväl kunskapen om vilka stöd- och hjälpinsatser som finns att tillgå, med också att det finns brister i det förebyggande arbetet.

Enligt betänkandet Se barnet! så kan en annan orsak vara att föräldrar som inte lever tillsammans vill fortsätta vara aktiva föräldrar och är beredda att processa för det, samtidigt som det finns en positiv förväntan i dagens samhälle på att föräldrar ska vara lika delaktiga.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna: Ökad jämställdhet i samhället har lett till att fler pappor än tidigare tar aktiv del i sina barns liv, vilket naturligtvis är positivt. Mindre positivt är att konfliktnivån har höjts och tvister drivs av båda parter hela vägen till domstol.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna: Att man inte själva kommer överens och en övertro på att rättsväsendet ska kunna lösa det två vuxna föräldrar inte klarar att lösa. Vi tror att tidig medling mellan separerande föräldrar och mer stöttning i föräldrarollen är en bättre lösning för alla inblandade än långdragna rättegångstvister.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Vår utgångspunkt är att alla föräldrar älskar sina barn och vill deras bästa. Sen är inte alltid bilden av vad som är barnets bästa samstämmigt mellan föräldrarna.

Sammanfattning

PappaBarn red line
VBU: Partierna svarar generellt att det inte går att finna bara en orsak utan att alla situationer är olika. De nämner dock orsaker som kommunikationsproblem mellan föräldrarna, bristande kunskap om den hjälp och stöd som finns, fler pappor vill vara med aktiva i sina barns liv och att det finns en övertro på rättsväsendet.
 
VBU anser att partiernas svar visar att det finns en bristande insikt och kunskap om hur föräldrars ohälsa påverkar att man väljer att tvista. Det finns forskning som lyfter upp just detta som en viktig grundorsak. En ytterst viktig orsak är också de nuvarande konfliktdrivande lagar som finns.