VBU_undertext_röd

Partiernas svar på fråga 2

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > Fråga 2

VBU har ställt 13 frågor till samtliga riksdagspartier, här redovisar vi svaren tillsammans med föreningens kommentarer.

Fråga 2

PappaBarn red line
Val 2018 - Fråga 2
Hur ser ert parti på att lagen av idag ger mamman ensam vårdnad om barnet om föräldrarna inte är gifta?

Partiernas svar

PappaBarn red line
Centerpartiet

Centerpartiet: Så länge något föräldraskapserkännande inte har givits är det naturligt att mamman får ensam vårdnad om barnet, men barn ska har rätt till båda sina föräldrar och därför är ett gemensamt föräldraansvar med gemensam vårdnad i de allra flesta fall det bästa för barnet.

Centerpartiet vill att ett föräldraskapserkännande ska kunna ske redan under graviditeten, i annat fall krävs en faderskapsutredning innan faderskapet fastställs.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna anser att det är angeläget att båda föräldrarna är delaktiga i barnets förhållanden och tar ansvar för barnet.

Gemensam vårdnad spelar en stor roll när det gäller att utöka möjligheterna för barn att skapa en relation till båda sina föräldrar och att i vid mening främja barnets bästa. I de allra flesta fall är gemensam vårdnad ur barnets synvinkel en mycket bra vårdnadsform. Detta gäller oavsett om föräldrarna är gifta eller ogifta och oavsett om de bor tillsammans eller om de bor isär. Enligt Socialstyrelsens statistik anmäler också en mycket hög andel av de ogifta föräldrarna att de vill ha gemensam vårdnad, även de som lever isär.

För gifta föräldrar finns det idag en faderskapspresumtion. För sammanboende föräldrar finns det ett praktiskt hinder för faderskapspresumtion eftersom det inte finns någon helt entydig och för alla synlig markering för att ett samboförhållande föreligger. Men för föräldrar som inte är gifta, men som har fastställt att båda är föräldrar till barnet är det tämligen enkelt att ansöka om gemensam vårdnad genom registrering hos Skatteverket eller till socialnämnden i samband med faderskapsbekräftelsen.

Kristdemokraterna föreslår att bekräftelse av faderskapet ska kunna ske för ogifta som är överens om det redan under graviditeten vilket även skulle innebära att den gemensamma vårdnaden kan registreras innan barnet är fött. 

Liberalerna

Liberalerna: Den frågan hänger samman med frågan om fastställande av faderskap för ogifta, eftersom talan om gemensam vårdnad ofta väcks i samband med fastställande av faderskap. Liberalerna har aktivt arbetat för en översyn av reglerna, och våren 2015 medverkade vi till ett tillkännagivande från riksdagen om att det var dags att göra en total översyn av reglerna om fastställande av föräldraskap i syfte att göra det enklare för den nyblivna (eller blivande) pappan att bli juridisk förälder.

En utredning arbetar just nu med frågan, och ska bli färdig i slutet av augusti 2018. Enklare regler för erkännande av faderskap (gärna redan under graviditeten) gör att gemensam vårdnad i icke tvistiga fall kan komma till stånd snabbare och i fler fall.

Miljöpartiet

Miljöpartiet: Miljöpartiet vill ha en könsneutral föräldraskapslagstiftning, som inte är beroende av äktenskap och som tillåter fler än två vårdnadshavare. Nuvarande ordning bör alltså ändras.

Moderaterna

Moderaterna: Eftersom familjekonstellationer kan se olika ut bör politiken anpassas efter det. Därför bör dagens faderskapspresumtion likställa samboskap med giftermål. Dessutom bör lagstiftningen göras könsneutral. När en kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan hennes maka, registrerade partner eller sambo inte bli förälder i lagens mening innan föräldraskapet fastställts. Det innebär att man som förälder kan hamna i en situation utan rättigheter då man inte kan begära föräldrapenning, delad vårdnad vid separation etc.

Föräldraskapet bör därför slås fast så tidigt som möjligt. Därtill bör det ses över hur lagstiftningen kan förändras så att förfarandet för anmälan av föräldraskap kan förenklas. Det vore t.ex. önskvärt att kunna göra föräldraskapsbekräftelse redan innan ett barn är fött. Detta bör gälla såväl för olikkönade som samkönade par, oavsett om dessa är gifta eller inte. Riksdagen har fattat beslut om att regeringen ska se över frågan, och vi förväntar oss att regeringen återkommer med förslag som förenklar fastställelse av föräldraskap.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna: Vi har idag inget förslag om någon förändring. Om föräldrarna inte är gifta har pappan naturligtvis alltid möjlighet att begära vårdnad om barnet.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna vill att delad vårdnad ska vara norm för alla barn, där det är möjligt. Vi vill också att faderskapet fastställs så tidigt som möjligt under graviditeten, så att så många barn som möjligt kan ha rätt till båda sina föräldrar redan vid födseln.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet vill avskaffa alla omotiverade rättsliga skillnader mellan gifta och ogifta föräldrar.

Sammanfattning

PappaBarn red line
VBU: Partierna svarar inte så mycket om vad de tycker om dagens situation men säger att barn har rätt till båda sina föräldrar och de tycker det vore önskvärt att det skall gå att fastställa faderskap redan under graviditeten.
 
Socialdemokraterna har inget förslag om ändring medans Moderaterna vill att i dagens faderskapspresumtion likställa samboskap med giftermål. VBU tycker att partiernas generella förslag är bra medans moderaternas förslag är tydligast.