VBU_undertext_röd

Partiernas svar på fråga 13

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > Fråga 13

VBU har ställt 13 frågor till samtliga riksdagspartier, här redovisar vi svaren tillsammans med föreningens kommentarer.

Fråga 13

PappaBarn red line
Val 2018 - Fråga 1
I familjerättens arbete ingår bland annat att göra vårdnadsutredningar, samtala med barn, göra riskbedömningar, hantera konflikter, bedöma barns ålder och mognad och bedöma föräldrars lämplighet. Anser ert parti att personalen på familjerätten har rätt och tillräcklig kompetens för sin arbetsuppgift?

Partiernas svar

PappaBarn red line
Centerpartiet

Centerpartiet: Mer kunskap till exempel när det gäller riskbedömningar, att hantera konflikter och bedöma föräldrars lämplighet behövs på många ställen inom rättssystemet och även inom socialtjänsten.

Att rätten har ett högkvalitativt underlag att ta ställning till är av största vikt för att den ska kunna komma fram till det beslut som bäst stämmer överens med barnets bästa.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna: Utredningen Se Barnet! (SOU 2017:6) pekar på behovet av utbildningsinsatser och kompetensutveckling för exempelvis familjerättssekreterare och den som leder informationssamtal.

Kristdemokraterna välkomnar dessa förslag och anser även att alla yrkesgrupper inom rättsväsendet som möter barn ska utbildas.

Liberalerna

Liberalerna: Se svaret på fråga 4.

Miljöpartiet

Miljöpartiet: Socialtjänstens medarbetare, inklusive de som är verksamma inom familjerätten, har i regel grundläggande kunskaper om frågor som rör barns utveckling, behov och att bedöma vad som är bäst för barnet. Samtidigt kan detta variera mellan och inom kommunerna beroende på hur personalsituationen ser ut.

Det har till exempel varit stor omsättning på personal på många håll i landet, vilket kan innebära att kompetens försvinner och behöver byggas upp på nytt. Det kan också finnas utmaningar med samordning mellan till exempel socialtjänstens barn- och ungdomsvård och familjerätten.

Därtill utvecklas hela tiden ny kunskap om exempelvis hur olika risk- och skyddsfaktorer är kopplade till varandra och hur man kan arbeta för att göra barn delaktiga i socialtjänstens arbete, vilket ställer krav på kommunerna att följa med i utvecklingen.

Moderaterna

Moderaterna: Socialtjänstens medarbetare är mycket kompetenta och gör viktiga insatser varje dag. Samtidigt är vi helt övertygade om att socialtjänstens barnutredningar kan bli ännu bättre. Vi anser att all personal inom välfärdens verksamheter behöver mer utbildning och fortbildning.

Vi föreslår bl.a. att det tas fram en nationell handlingsplan för socialtjänsten, som bl.a. ska innehålla följande: förslag om handledarstöd och introduktionsutbildning; mäta arbetsbelastningen och minska den administrativa bördan; stärka rättssäkerheten genom att bl.a. prioritera tillsyn och uppföljning.

Dessutom behövs en långsiktig strategi för att säkra personal- och kompetensförsörjningen inom socialtjänsten. Stöd, rutiner och ersättningar måste ses över för att ge familjehem bättre förutsättningar. Och arbetet med att förbättra socialtjänstens barnutredningar ska fortsätta. Dessa ska alltid se till barnets bästa, lyssna på barnen som mycket som är möjligt samt vara inriktade på att stödja de inblandade parterna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna: Ja, vi har ingen anledning att ha någon annan uppfattning. Löpande kompetensutveckling är dock lika viktigt här som för alla andra yrkesgrupper. Utredningen ”Se Barnet!” föreslår också en satsning på att stärka kommunernas arbete med att utveckla kompetensens för familjerättssekreterare, något som vi nu tittar närmare på.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna: Kompetensen skiftar mellan kommunerna, men ett ständigt arbete med att förbättra kompetensen bör eftersträvas. Varje kommun bör givetvis kontinuerligt se över och förbättra sin kompetens.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet vill som vi svarade på en tidigare fråga att domare ges kompetensutveckling för att arbeta med barn. Vi vill även att de som jobbar inom socialtjänsten och domstolen ges fortbildning kring våld i nära relationer.

I övrigt är det inte vår uppgift att avgöra om personalen har rätt kompetens generellt. Om de saknar en viss kompetens som krävs så bör de ges möjlighet till fortbildning därav våra krav.

Sammanfattning

PappaBarn red line
VBU: Socialdemokraterna säger att de inte har någon annan uppfattning än att de har rätt kompetens och Vänsterpartiet säger att de inte anser det vara deras uppgift att bedöma detta.

Övriga partier uttrycker sammantaget att kompetensen varierar och att socialtjänsten måste bli bättre på att göra riskbedömningar, hantera konflikter, bedöma föräldrars lämplighet, agera jämställt och att förbättra kvalitén på utredningarna.