VBU_undertext_röd

Partiernas svar på fråga 12

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > Fråga 12

VBU har ställt 13 frågor till samtliga riksdagspartier, här redovisar vi svaren tillsammans med föreningens kommentarer.

Fråga 12

PappaBarn red line
Val 2018 - Fråga 1
Anser ert parti att en centralisering av hanteringen av svåra vårdnadsmål, skulle kunna öka möjligheten att hjälpa fler föräldrar att undvika tvist i domstol?

Partiernas svar

PappaBarn red line
Centerpartiet

Centerpartiet: Att kunna få hjälp lokalt tror vi är viktigt för att undvika långa resvägar och ett försvårat vardagspussel för barn och föräldrar som kanske redan befinner sig i en svår situation.

Dock behövs det mer kunskap och kvalitativ medling mellan föräldrarna då detta skulle kunna hjälpa föräldrar att undvika svåra konflikter som kan leda till vårdnadstvister. 

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna: Vi har inget sådant förslag.

Liberalerna

Liberalerna: Många kommuner har redan i dag samlat familjerättsfrågorna i gemensamma familjerättsnämnder och gemensamma förvaltningar. Därigenom skapas mer robusta organisationer och bättre kompetensförsörjning.

Vi är helt öppna för att sådana samarbeten skapas på fler håll i landet, men det bör avgöras lokalt.

Miljöpartiet

Miljöpartiet: I större kommuner där socialtjänsten är mer specialiserad och uppdelad i områdeskontor etc. kan detta absolut vara ett sätt att arbeta mer samordnat kring de svåraste vårdnadsärendena.

I mindre kommuner kan det i stället vara aktuellt att söka samarbete över kommungränserna, vilket hittills har varit svårt rent lagstiftningsmässigt. Från och med 1 juli 2018 har nya bestämmelser om en generell rätt till avtalssamverkan trätt i kraft, vilket gör det enklare för kommuner att ingå den här typen av samarbeten.

Moderaterna

Moderaterna: Vi ser inte att en centralisering skulle vara en lösning på problemet. Däremot vore det bra med en specialisering inom de befintliga domstolarna och mer kompetensutveckling på dessa områden.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna: Vi tror inte att en centralisering skulle leda till någon förbättring. Tvärtom skulle de riskera att dränera den kompetens som idag finns lokalt, nära både barn och föräldrar.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna: Eventuellt. Vi vill gärna utreda hur en sådan hantering skulle kunna se ut.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet har inte tagit ställning i dagsläget.

Sammanfattning

PappaBarn red line
VBU: Moderaterna och Socialdemokraterna ser inte centralisering som en förbättring.

Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har inte tagit ställning. Miljöpartiet säger att det kan vara ett bra alternativ i de större kommunerna. Sverigedemokraterna stänger inte dörren till förslaget men skulle vilja utreda hur det skulle hanteras.

VBU tror att en centralisering av de svåra vårdnadstvisterna vore en förbättring, speciellt i de större kommunerna. De svåra vårdnadstvisterna är komplexa och vi tror inte alla stadsdelar klarar av att tillhandahålla den kompetens som krävs. Vi anser därför att det vore bra om kompetens samlas hos en centraliserad organisation med multikompetenta team.