VBU_undertext_röd

Partiernas svar på fråga 11

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > Fråga 11

VBU har ställt 13 frågor till samtliga riksdagspartier, här redovisar vi svaren tillsammans med föreningens kommentarer.

Fråga 11

PappaBarn red line
Val 2018 - Fråga 1
Många pappor upplever sig mindre värda som föräldrar och känner sig diskriminerade i sin kontakt med socialtjänsten. Vad gör ert part för att förändra denna situation?

Partiernas svar

PappaBarn red line
Centerpartiet

Centerpartiet: Centerpartiet tror att det behövs mer kunskap inom socialtjänsten om barns behov av båda sina föräldrar och att gamla föreställningar om mans- respektive kvinnoroller är något vi måste jobba mot varje dag.

Att få fler män som arbetar inom socialtjänsten skulle också vara betydelsefullt för att förändra känslan hos vissa män av att vara diskriminerad.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna: Båda föräldrarna är viktiga för barnet, såväl pappan som mamman. Familjepolitiken ska stödja föräldrarna i deras viktiga roll. Bemötandet ska därför vara lika gentemot föräldrarna.

Liberalerna

Liberalerna: Samma svar som på fråga 8:
För det andra handlar det om socialtjänsten (förskolan m.m.) som social miljö. Tveklöst kan klimatet på en arbetsplats påverkas av om den är helt dominerad av det ena könet. Därför är det mycket viktigt att arbeta för att skapa medvetenhet om hur omedvetna könsnormer kan påverka den egna verksamheten.

Liberalerna tog i regeringsställning initiativ till breda satsningar på jämställdhetsintegrering av offentliga verksamheter för att bl.a. komma åt detta. Det arbetet behöver fortsätta.

Miljöpartiet

Miljöpartiet: Miljöpartiet verkar för en ökad jämställdhet i samhället, bland annat för att föräldraförsäkringen ska delas mer jämställt. Det gynnar såväl kvinnor som män både direkt och indirekt.

Därtill är det viktigt att ständigt arbeta med bemötandefrågor och kunskapsutveckling inom socialtjänsten, till exempel om jämställdhet och likabehandling. Det är aldrig okej att någon känner sig orättvist behandlad eller diskriminerad i kontakten med socialtjänsten, även om socialtjänsten ibland behöver fatta beslut och göra bedömningar som går emot en förälders uppfattning eller önskemål.

Moderaterna

Moderaterna: All myndighetsutövning ska präglas av saklighet och objektivitet. När brister konstateras är det viktigt att de åtgärdas så att enskilda inte kommer i kläm.

Domstolarna tolkar självständigt lagarna. Om rättstillämpningen utvecklas i en riktning som riksdagen inte önskar har riksdagen möjlighet att ändra lagstiftningen.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna: Ingen ska känna sig diskriminerad i kontakten med socialtjänsten. Barnets perspektiv är det centrala och då är givetvis kontakt med båda föräldrarna det bästa. I det fall detta inte fungerar måste kompetensen förstärkas.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna: Bättre kompetens hos socialtjänsten och ett opartiskt bemötande ska vara en självklarhet. Vi vill gärna att socialtjänsten delas, så att inte samma personer hanterar ingripande och tvångsomhändertagande i familjer, som hanterar vårdnadsutredningar.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Vi är medvetna om att det finns problem kring bemötandet men samtidigt finns det väldigt lite forskning och statistik om hur omfattande det är. Vänsterpartiet har föreslagit hur det kan utredas och hur nationell statistik kan tas fram så att en jämlikhetsanalys av socialtjänsten kan göras.

Sammanfattning

PappaBarn red line
VBU: Partierna säger att ingen ska behöva känna sig diskriminerad i kontakt med socialtjänsten. De medger att det finns problem inom detta område. Lösningen är utbildning om vikten av jämställdhet och barns behov av båda sina föräldrar.

VBU håller med partierna i deras åsikter men tycker partierna borde vara skarpare och tydligare i sin hållning till detta problem. De beskriver inte heller vad de konkret redan gör för att förändra detta.

VBU anser att politikerna inte tar detta problem på tillräckligt stort allvar. Effekten av problemet syns i domstolen, i de fall ensam vårdnad blir aktuell tilldelas mammor ensam vårdnad i 75 % av fallen.

VBU ifrågasätter att i 75 av 100 fall är mamma mer lämplig som ensam vårdnadshavare än pappa.