VBU_undertext_röd

Partiernas svar på fråga 10

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > Fråga 10

VBU har ställt 13 frågor till samtliga riksdagspartier, här redovisar vi svaren tillsammans med föreningens kommentarer.

Fråga 10

PappaBarn red line
Val 2018 - Fråga 1
Idag kan inte närstående till ett barn stämma om umgängesrätt med barnet utan det kan bara socialtjänsten göra, vilket de ytterst sällan gör. Anser ert parti att umgängesrätten för närstående bör stärkas?

Om ert parti anser det, vad gör ert parti för att åstadkomma en förändring?

Partiernas svar

PappaBarn red line
Centerpartiet

Centerpartiet: För oss är det barnets rätt som måste lyftas fram. Det kan innebära en stor sorg för såväl ett barn som för en närstående att inte längre kunna träffas om man tidigare har haft en fin relation. Idag är det till exempel många barn som växer upp med flera så kallade sociala föräldrar, till exempel om föräldrarna har separerat och sedan inlett nya relationer. Det är önskvärt att ett barn har rätt att träffa de vuxna som är en viktig del av dess liv.

För Centerpartiet är barnperspektivet grundläggande. Vi vill därför se en översyn av möjligheten för barn att behålla kontakten med en varaktig social förälder.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna: Barnets bästa ska vara vägledande i alla vårdnadsutredningar. Det är viktigt att förbättra socialtjänstens arbete med barnärenden och att kvaliteten på vårdnadsutredningarna är hög genom att öka kompetensen och bemanningen.

Liberalerna

Liberalerna: Genom 2006 års vårdnadsreform lyftes barnets behov av umgänge med andra personer än föräldrarna fram i lagtexten. På talan av socialnämnden får rätten sålunda enligt 6 kap. 15 a § föräldrabalken besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder. Vid bedömningen av om en sådan talan ska föras ska socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära.

2014 års vårdnadsutredning anför i sitt betänkande att det inte har ingått i uppdraget att göra någon djupare kartläggning av hur den nämnda bestämmelsen tillämpas. Utredningen har endast något undersökt frågan om huruvida talerätten i detta avseende bör utvidgas. Utredningens efterforskningar ger bilden av att det är ovanligt att socialnämnden för talan om ett barns rätt till umgänge med någon annan än en förälder. Enligt utredningen saknas det inte sällan behov av en talan i domstol, eftersom den närstående och barnets vårdnadshavare under handläggningen hos familjerätten når en samförståndslösning.

Liberalerna anser att det är viktigt att umgängesfrågorna hela tiden hanteras ur
barnets perspektiv och att lagstiftningen tryggar barnets rätt till kontakt med personer som är viktiga för barnet, självklart föräldrar/styvföräldrar men också t.ex. syskon, far- eller morföräldrar m.m.

Den aktuella bestämmelsen verkar tillämpas sparsamt av socialnämnderna, och det är därför angeläget att undersöka om intentionerna bakom lagstiftningen verkligen har uppnåtts. Eftersom det inte har ingått i vårdnadsutredningens uppdrag att göra någon fördjupad översyn i denna del, bör en sådan översyn nu komma till stånd. Detta arbetar vi konkret för i riksdagen, och vi har också lagt riksdagsmotioner i ärendet.

Miljöpartiet

Miljöpartiet: Ju fler personer som tar ansvar för ett barn desto bättre. Miljöpartiet vill t.ex. se en tredelad föräldraförsäkring där en tredjedel av föräldraledigheten kan överlåtas till andra personer än vårdnadshavarna.

Huruvida andra närstående än vårdnadshavare ska kunna stämma för umgänge har vi inte tagit ställning till. Redan idag har barnets vårdnadshavare ett ansvar att så långt som det är möjligt säkerställa att det får umgänge med andra som det står särskilt nära.

Att stärka den rätten ligger i linje med Miljöpartiets familjepolitik i stort, men exakt hur får vi återkomma till.

Moderaterna

Moderaterna: Socialtjänstens barnutredningar ska genomföras för barnets bästa vid vårdnadstvister. Vi menar dock att nuvarande barnrättsutredningar inte håller tillräckligt hög kvalitet avseende rättssäkerhet, saklighet och opartiskhet.

Vi anser att det är rimligt att se över och utvärdera hur nuvarande umgängesrätt för närstående fungerar och om det behövs förändringar i nuvarande lagstiftning.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna: Vi har inget sådant förslag. Det är svårt med gränsdragningar kring vilka som ska räknas som närstående. Det behöver inte enbart handla om mor- och farföräldrar utan kan även handla om andra nära relationer som är viktiga för barnet.

Att fler ska kunna stämma om umgängesrätt leder till en ökad konfliktnivå som knappast ligger i barnets intresse.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna: Umgängesrätten för anhöriga bör stärkas och hanteras på ett bättre sätt än idag. Barnets behov av umgänge med mer än sina föräldrar ska beaktas enligt den lag som finns, men efterföljandet är dåligt och allt för ofta fokuserar vårdnadsutredningarna enbart på vem som ska få vårdnaden om barnet utan att ta hänsyn till barnets behov av umgängen med andra.

Detta vill vi förändra, så att barnets behov av umgänge beaktas på ett bättre sätt.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet har föreslagit att lagstiftningen bör ändras så att barn kan ha fler än två vårdnadshavare för att anpassa sig efter dagens familjekonstellationer.

Sammanfattning

PappaBarn red line
VBU: Det är enbart Liberalerna och Sverigedemokraterna som tydligt säger att närståendes möjlighet till umgänge med barn bör stärkas. Flera partier svarar enbart att barnets bästa skall gälla och att utredningar ska ske ur ett barnperspektiv.

Miljöpartiet har inte tagit ställning till frågan och Socialdemokraterna har inget sådant förslag.

VBU anser ett barns hela nätverk är viktigt. Precis som Liberalerna påpekar så är det ytterst sällan som socialtjänsten stämmer om vårdnad för närstående. VBU anser att dagens ordning måste förändras så att barn inte tappar hela sitt familjenätverk. Det kan antingen ske genom att nuvarande lag ändras så att närstående kan stämma om umgänge eller att större krav ställs på att även närståendes umgänge får större betydelse.