VBU_undertext_röd

Partiernas svar på fråga 1

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > Fråga 1

VBU har ställt 13 frågor till samtliga riksdagspartier, här redovisar vi svaren tillsammans med föreningens kommentarer.

Fråga 1

PappaBarn red line
Val 2018 - Fråga 1
Sedan 2006 har antalet vårdnadstvister nästan fördubblats. Det utgör en stor belastning för de familjer, barn, enskilda individer och de rättsvårdande myndigheterna. Vad har ert parti för konkreta förslag för att minska antalet vårdnadstvister?

Partiernas svar

PappaBarn red line
Centerpartiet

Centerpartiet: 2006 års vårdnadsreform har utvärderats av en parlamentarisk kommitté och Centerpartiet ställer sig bakom ett antal av de förslag som har lagts fram i den utredning som blev resultatet. Utdragna konflikter mellan föräldrar påverkar barn negativt och kan utgöra en riskfaktor för barnets känslomässiga och sociala utveckling.

De allra flesta föräldrar vill det bästa för sina barn. Vi tror därför bland annat att det skulle vara bra att ha obligatoriska informationssamtal med föräldrarna för att i ett tidigare skede än i dag nå föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn i domstol med information och att barn bör få relevant information och att dess rätt att fritt uttrycka sina åsikter och få dem beaktade tydliggörs. 

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna: På grund av den oroväckande ökningen av vårdnadstvister tillsatte alliansregeringen en utredning som skulle utvärdera 2006 års vårdnadsreform. Utredningen som presenterade sitt slutbetänkande i februari 2017 konstaterar att vårdnadsreformen har fallit väl ut och att barnrättsperspektivet har stärkts.

Samtidigt föreslås en hel del förbättringar som Kristdemokraterna ställer sig positiva till bland annat att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn först ska vända sig till socialnämnden för ett obligatoriskt informationssamtal där man informeras om vad en domstolsprocess innebär samt alternativa sätt att lösa konflikten. Dessutom föreslås att barnets rätt till relevant information och rätt att fritt uttrycka sina åsikter och få dem beaktade tydliggörs i föräldrabalken. Som ett steg i den riktning som utredningen pekar på vill Kristdemokraterna att barnens rättigheter i en vårdnadstvist stärks genom rätten till ett juridiskt ombud. Alla yrkesgrupper inom rättsväsendet som möter barn ska utbildas.

Vi anser också att föräldrastöd, familjerådgivningen och samarbetssamtal ska bli mer tillgängliga i förebyggande syfte.

Liberalerna

Liberalerna: Först och främst ett övergripande svar. Reglerna om vårdnad, boende och umgänge är komplexa och får stora konsekvenser för enskildas liv, både föräldrar och barn. Det allra viktigaste konkreta svaret blir därför att vi vill eftersträva en helhetssyn. Vårdnadslagstiftningen är ett område där det är extra viktigt att inte titta på enskilda förslag vart och ett för sig, utan se till de samlade följderna - annars finns risken att man skapar olyckliga effekter som aldrig var avsikten.

Genom 2006 års vårdnadsreform genomfördes flera större ändringar i föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge. Liberalerna medverkade i Alliansregeringen till att tillsätta en utredning för att göra en total utvärdering av 2006 års vårdnadsreform, och den utredningen har nu varit ute på remissbehandling.

Många av förslagen från utredningen är intressanta, bland annat att rätten ska fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet och att föräldrarna som huvudregel måste ha deltagit i någon form av samtal med konfliktlösningsinriktning innan de i domstol framställer ett tvistigt yrkande om vårdnad, boende eller umgänge. 

Miljöpartiet

Miljöpartiet: Miljöpartiet vill satsa på tidigt stöd till familjer och barn för att förebygga problem som till exempel tvister om vårdnad, boende och umgänge. Det behöver också finnas lättillgängligt stöd för de familjer som befinner sig i tvister, inriktat på att hjälpa föräldrarna att komma överens på frivillig väg.

Särskilt kvalificerat stöd behövs vid svåra tvister. På så sätt kan antalet tvister som går till domstol minskas. 

Moderaterna

Moderaterna: Vårdnadstvister är svårt för samtliga inblandande, men i synnerhet för barnen. Vår utgångspunkt är att barnets bästa alltid ska komma i första rummet. Den vårdnadsutredning som alliansregeringen tillsatte visar också på att det finns skäl för vissa ändringar i lagstiftningen, för att undvika att barn far illa av föräldrars skiljaktigheter.

Flera av dessa förslag är värda att gå vidare med. Föräldrar som överväger att inleda en tvist vårdnad, boende eller umgänge ska först kunna vända sig till sakkunnig person för att få information om vad en domstolsprocess innebär och alternativa sätt att lösa konflikten samt erbjudas stöd och hjälp i annan form. I samband med vårdnadstvist bör det övervägas om en medlare också ska kopplas till tvisten.

Föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar bör vägas in i vårdnadsbedömningen, för att undvika vårdnadssabotage. Detta har riksdagen tillkännagivit för regeringen och vi förväntar oss att regeringen beaktar det i kommande lagstiftningsarbete.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna: Frågor kring vårdnadstvister behandlades i utredningen ”Se Barnet!” Utredningen har varit ute på remiss och just nu pågår ett beredningsarbete med att gå igenom remissvaren och ta ställning till de olika förslagen.

Vi vill avvakta det arbetet innan vi tar slutlig ställning. Ett konkret förslag som vi ser som intressant är obligatoriska informationssamtal tillsammans med socialtjänsten innan man går till domstol med vårdnadstvister.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna vill se en översyn och förändring av synen på vårdnaden av barn, så att barnets behov av båda sina föräldrar stärks. Därför vill vi att båda föräldrarna normalt ska få delad vårdnad från barnets födelse och att delad vårdnad blir norm för vårdnadstvister om ingen av föräldrarna är olämplig som förälder.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: För Vänsterpartiet är barnperspektivet centralt i vår politik. Idag har barnen för litet inflytande över vilken förälder de ska bo med. Vi vill därför stärka barns rätt att bli lyssnade på i frågor om boende, vårdnad och umgänge. Detta skulle kunna minska antalet tvister.

Sammanfattning

PappaBarn red line
VBU: Partierna svarar att de tycker att förslaget om ett obligatoriskt informationssamtal, innan man får lämna in om stämning, är bra och intressant. Partierna tycker också att det skall bli lättare för familjer ta del av den hjälp och stöd som idag finns. Barnet ska också ges tillgång till mer information och få större inflyttande över sin livssituation.
 
Dessutom vill Kristdemokraterna att barn ska ha eget juridiskt ombud, Miljöpartiet vill satsa på tidiga insatser och Moderaterna vill att medlare ska övervägas i fler fall.
 
VBU tycker det är beklagligt att partierna inte har mer konkreta och nytänkande förslag. Vi anser att det föreslagna informationssamtalet är otillräckligt eftersom föreslaget är ett möte om 1-2 timmar och mest med information om vilken hjälp och stöd som tillgängligt. Det är otillräckligt, särskilt då det inte ställs några krav på föräldrarna. Dessutom saknas förlag om att fokusera på tidig och kraftfulla insatser med multikompetenta team som kan hjälpa föräldrarna att lösa deras grundproblem och därmed undvika att en vårdnadstvist inleds.