VBU_undertext_röd

Vårdnadsutredningar

PappaBarn - Socialförvaltning

Det är mycket vanligt att den ena föräldern blir missnöjd med en vårdnadsutredning, man menar bl.a att vårdnadsutredningen är fylld av hörsägen, lögner och att utredarna redan i förväg tagit parti för den ena föräldern. Här har vi samlat erfarenheter kring vårdnadsutredningar.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnadstvist > Vårdnadsutredningar

Om vårdnadsutredningar

PappaBarn red line
I en vårdnadsutredning träffar socialtjänstens utredare föräldrarna och barnen för att diskutera och bedöma vad som är barnets bästa. Vid ett personligt möte mellan utredare och barn skall upplysningarna inhämtas på ett respektfullt sätt genom att ställa frågor som kan ge kunskap om barnets inställning. I regel genomförs vårdnadsutredningarna i form av samtal med föräldrarna på socialförvaltningen och ett timslångt hembesök hos vardera föräldern.

Utredaren skall lämna en rekommendation till beslut i vårdnadsutredningen, om det inte är olämpligt eller obehövligt. Den som håller i en vårdnadsutredning är inte skyldig att lämna en rekommendation till beslut, men det har angetts att det i normalfallet är naturligt att den som håller i utredningen resonerar om vad olika beslutsalternativ kan innebära för det aktuella barnet.

Begreppet ”Barns bästa” är inget statiskt begrepp som har samma innebörd i alla ärenden. I socialtjänstens dokumentation ”Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten” finns följande information:
 
 • en övergripande bestämmelse i 6 kap. 2 a § FB enligt vilken barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det finns således inga andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet.
 • vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det enligt 6 kap. 2 a § andra stycket FB fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet 10 Barnkonventionen i socialtjänsten olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa, samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.
 • enligt tredje stycket samma paragraf ska hänsyn tas till barnets vilja, med beaktande av barnets ålder och mognad.
Barnets bästa, vilket beskrivits ovan, sätts först. Detta har en överordnad relation till barnets vilja. Inte sällan används dessa begrepp parallellt och utan att det ena begreppet har företräde framför det andra. Det händer också att begreppen ställs mot varandra. Båda dessa ståndpunkter är i grunden felaktiga eftersom barnets bästa är resultatet av en hel sammanvägning av barnets behov och uppfattning, föräldrarnas förmåga och uppfattning, faktorer i familj och miljö samt utlåtanden från sakkunniga och referenspersoner – snarare att likställa med ett tillvägagångssätt. Barnets vilja utgör en del av beslutsunderlaget för att bedöma vad som är barnets bästa.

Tänk på att...

PappaBarn red line

Tänk på att rapporten innehåller ett utdrag av den information som utredarna sammanställer under vårdnadsutredningen. Utredarna bestämmer SJÄLVA vilket material som deras rapport ska innehålla.

Det man ska känna till om en vårdnadsutredning är att det finns ingen som granskar den information som föräldrarna ger. Man kan i princip komma med vilka lögner som helst, felaktiga påståenden och felaktig information. Man har som förälder ingen möjlighet att bemöta lögner, förtal eller falska anklagelser. Med stöd av lagen ska utredaren följa upp anklagelser som gäller våld eller sexuella övergrepp. Utredningen kommuniceras när den är klar, med möjligheten att som förälder återkoppla om direkta faktafel.
 
Rapporten ska väga föräldrarnas omsorgsförmåga och väga för och nackdelar i en analytisk form, tyvärr är de flesta vårdnadsrapporter vi hanterat direkt undermåliga och skrivna på ett sådant sätt att man rättfärdigar sina beslut utan att redogöra för hur man kommit fram till sina slutsatser.

 
Socialtjänstens rapport skickas sedan till tingsrätten och används som beslutsunderlag för den pågående vårdnadstvisten. I de allra flesta fall dömer tingsrätten enligt socialtjänstens beslut. Man kan alltså konstatera att vårdnadsfrågan avgörs under de två samtal (drygt 1h långa) som varje vårdnadshavare spenderar tillsammans med socialtjänsten!

VBUs erfarenheter

PappaBarn red line

Vi har samlat på oss en hel del erfarenhet under åren, detta vet vi om vårdnadsutredningar:

 • Idag vet vi att falska anklagelser är mer en regel än ett undantag
 • Du kommer troligen bemötas av kvinnliga utredare
 • Du kommer som mamma anses vara mer lämplig som vårdnadshavare
 • Du kommer som pappa anses vara mindre lämpad som vårdnadshavare och i högre grad behöva lägga fram fakta om varför du är lämplig
 • Det är meningslöst att föra dialog med socialtjänsten om deras rapport, lägg ingen tid på detta
 • Be ditt rättsliga ombud att skicka in en egen inlaga till tingsrätten om du har synpunkter på socialtjänstens rapport
 • Finns det anmärkningsvärda slutsatser i socialtjänstens rapport så kalla utredaren som vittne i huvudförhandlingen
 • Tyvärr uteblir ofta utredarens resonemangen i rapporten
 • Gå aldrig ensam till socialtjänsten, samtalen har en tendens att vara mer nyanserade om man är två, läs mer om medföljare här


Tänk på följande:

 • Ha alltid en oberoende utomstående med dig (inte släkt)
 • Rådfråga din VBU lokalgrupp om det finns någon som du kan ta med dig


Det finns ofta mycket att kommentera i socialtjänstens rapport, det kan vara lämpligt att utnyttja oberoende granskare av utredningsmaterialet för att både klargöra och få argument som kan användas i huvudförhandlingen.

Tänk på följande:

 • Värdet av en oberoende granskning är inte helt entydigt i tingsrätten
 • Oberoende granskning är ofta kostsam
 • Du betalar ur egen ficka

Till sist, men ack så viktigt

PappaBarn red line

Idag förlorar tyvärr barn i Sverige sin ena förälder när den andre föräldern:

 • är kapabel att ljuga tillräckligt bra för vårdnadsutredaren
 • om den ena föräldern systematiskt undanhåller barnet med hjälp av begreppet ”Föräldraansvar”
 • utnyttjar barnets ”Lojalitetskonflikt”
 • utnyttjar ”Kontinuitetsprincipen”
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!