VBU_undertext_röd

Ombud eller biträde

PappaBarn - Medföljare

Vi rekommenderar dig att ha med dig någon till möten med socialtjänst, familjerätt eller domstol.

Du kan då undvika situationen att ord står mot ord och någon annan kan se och höra det du själv inte uppfattar.

Observera att denna möjlighet inte gäller rådgivande och stödjande insatser som t.ex. samarbetssamtal, om inte parterna går med på det.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnadstvist 

Vad gör ett ombud eller biträde?

PappaBarn red line


Ibland är det svårt att få en egen objektiv bedömning av vad som händer på viktiga möten som rör barnen eftersom man är känslomässigt engagerad. Ett ombud eller biträde kan lyssna och bistå med en utomstående bedömning i dessa situationer. Det kan vara speciellt viktigt när man upplever sig särbehandlad.

Enligt § 14 förvaltningslagen har man rätt att anlita ett ombud eller biträde i kontakten med myndigheter.
Rätt till ett ombud eller biträde gäller endast i ärenden som mynar ut i ett myndighetsbeslut av något slag och inte i möten avseende frivilliga insatser i form av t.ex. rådgivande och stödjande samtal som inte leder till något beslut. Man har alltså rätt att ta med ett ombud eller biträde i t.ex. kontakter angående en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen med anledning av en orosanmälan - eftersom det förväntas leda till ett myndighetsbeslut - men inte i samarbetssamtal, som är frivilliga och av rådgivande karaktär.  

Skillnaden mellan ombud och biträde är att ombudet ger du en skriftlig fullmakt till och att denne kan agera självständigt i ditt ställe. Medan ett biträde kan bara agera när du själv är med och behöver därmed ingen fullmakt. Det finns inget lagkrav på att ett ombud eller biträde ska vara jurist. Den som följer dig på möten med myndigheter kan vara någon vän eller bekant eller någon i ditt nätverk.

Läs hela förvaltningslagen (2017:900) här

PappaBarn - Information
Förvaltningslagen
14 §) Den som är part i ett ärende får som ombud eller biträde anlita någon som är lämplig för uppdraget. Den som anlitar ombud ska dock medverka personligen om myndigheten begär det.

Om ett ombud eller biträde bedöms vara olämplig för sitt uppdrag får myndigheten besluta att han eller hon inte längre får medverka i ärendet.
PappaBarn red line
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!