VBU_undertext_röd

Socialtjänstens handbok

PappaBarn - Handbok vårdnad, boende och umgänge

VBU har valt att belysa viktiga stycken i Socialtjänstens Handbok - "Vårdnad, boende och umgänge".

Enligt SoS är syftet med handboken "Vårdnad, boende och umgänge" att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller på området.

 

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnadstvist > Handbok

Om handboken Vårdnad, boende och umgänge

PappaBarn red line

"Socialtjänstens familjerättshandläggare möter ofta föräldrar i kris som behöver hjälp att kommunicera och se barnets perspektiv och behov. Arbetet med familjerättsliga frågor, som samarbetssamtal, avtal och utredningar om vårdnad, boende och umgänge, har stor betydelse för att bidra till separerade föräldrars möjligheter att samarbeta för barnens bästa. Arbetet är också viktigt för att hjälpa föräldrar att själva komma överens, istället för att viktiga frågor om deras barn ska behöva avgöras av domstol. Barnen ska vara i fokus och barnens bästa ska vara utgångspunkten."

Läs hela Handboken, klicka här.

Undvik att känna dig särbehandlad

PappaBarn red line
Handboken innehåller riktlinjer för hur socialtjänstens personal ska hantera handläggningen av familjeärenden, här finns information om samarbetssamtal, vårdnadsutredning mm. I vissa fall följer socialtjänsten inte alls riktlinjerna utan låter sig styras av personliga värderingar. Som förälder kan det vara bra att känna till valda delar av handboken för att undvika att känna sig motarbetad, diskriminerad eller på annat sätt känna sig illa till mods.

Avsnitt att känna till

PappaBarn red line

Sid 28

 • Föräldrarnas betydelse för barn understryks i de flesta utvecklingspsykologiska teorier och har starkt stöd i forskningen.

Sid 29

 • De riskerar också att användas som budbärare mellan föräldrar som inte kan tala med varandra.
 • Föräldrar i konflikt försöker ibland vända barnet mot den andra föräldern, genom förtal och annan påverkan.
 • Tämligen fast förankrad kunskap visar att osämja, konflikter och dålig kommunikation mellan föräldrarna är en stark riskfaktor för en ogynnsam social och känslomässig utveckling hos ett barn.
 • Barn behöver generellt sett ett varaktigt och stabilt förhållande till båda sina föräldrar och nära relationer till dem, även när föräldrarna lever åtskilda.

Sid 30

 • Barn har ett starkt behov att tillfredsställa föräldrarnas förväntningar för att få behålla deras kärlek. Det betyder bland annat att barn kan komma att användas i föräldrarnas konflikt på olika sätt, till exempel som vapen, slagfält eller segertrofé. En variant är att barnets handlingar hela tiden tolkas som ställningstaganden för eller emot respektive förälder och föräldrarnas konflikt. Därmed kan inte barnet uttrycka sina egna uppfattningar.

Sid 31

 • I en koalition hamnar barnet i en fast knytning till en förälder och uttrycker och agerar ut den förälderns aggressivitet mot den andra. Genom att barnet har båda föräldrarna inom sig är det självdestruktivt och kan bidra till skuldkänslor och att barnet utvecklar en negativ identitet.

Sid 32

 • I samband med en separation måste föräldrarna (och andra) även respektera barnets egna relationer till mor- och farföräldrar, andra släktingar, kamrater och övriga viktiga personer så att de får möjlighet att upprätthålla dessa. Barnet behöver och har rätt till ett eget nätverk, delvis skilt från föräldrarnas. Föräldrarna måste ha förmåga att prioritera barnets behov framför sina egna. En förälder ska kunna sätta sin egen bekvämlighet samt sina egna önskemål och känslor åt sidan, utan att bitterhet och besvikelse ska drabba barnet.

Sid 39

 • Inte sällan används begreppen barnets bästa och barnets vilja parallellt och utan att det ena begreppet har företräde framför det andra. Det händer också att begreppen ställs mot varandra. Båda dessa ståndpunkter är i grunden felaktiga eftersom barnets bästa är resultatet av en hel sammanvägning av barnets behov och uppfattning, föräldrarnas förmåga och uppfattning, faktorer i familj och miljö samt utlåtanden från sakkunniga och referenspersoner – snarare att likställa med ett tillvägagångssätt. Barnets vilja utgör en del av beslutsunderlaget för att bedöma vad som är barnets bästa.

Sid 80

 • Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses.
 • Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses.

Sid 107

 • Med risk för övergrepp menas dels fysiska övergrepp, till exempel misshandel eller sexuella övergrepp, dels kränkningar och övergrepp av psykisk natur.

Sid 113

 • Vårdnadshavaren har ansvar för att så långt som möjligt tillgodose barnets behov av umgänge med andra personer som står det särskilt nära och ska också lämna upplysningar som kan främja ett sådant umgänge (6 kap. 15 § tredje och fjärde styckena FB). Om vårdnadshavaren inte uppfyller sitt ansvar kan umgängesfrågan bli föremål för domstolsprövning.

Sid 133

 • Kari Killen menar att föräldrar som skiljer sig utan att kunna samarbeta utsätter barnet för psykiska övergrepp. Det kan handla om att barnet pressas till att välja sida i konflikten. Genom att befinna sig i en permanent lojalitetskonflikt riskerar barnet att tvingas förneka delar av sig självt, vilket kan leda till förvirring och ångest. Barnet får inte heller stöd i att sörja den eventuellt frånvarande föräldern. Detta sammantaget kan komma att påverka barnets utveckling och förmåga till nära relationer.

Sid 225

 • Omognad, psykiska problem, psykoser och utvecklingsstörning påverkar föräldraskapet negativt. Psykiska problem kan vara till exempel ångest och/eller depressiva tillstånd, okontrollerade och inadekvata aggressioner, självmordsbeteende eller paranoida drag. Omogna föräldrar som inte upplevt omsorgsfulla och kärleksfulla föräldrar i sin egen uppväxt utvecklar ofta ett förhållande till barnen där anknytningen sker utifrån föräldrarnas egna behov och på deras premisser. Impulsstyrda föräldrar kan präglas av rastlöshet och oro, häftighet och aggressivitet. Även mindre frustrationer kan utlösa starka aggressioner och de lägger gärna skuld och ansvar på andra. De förväntar sig ofta att barnet ska tillfredsställa det omsorgs- och beroendebehov som de själva har.
Sid 252
 • Socialtjänstens utredare ska rekommendera domstol avseende vårdnad och boende i vårdnadsutredningen ”om det inte är olämpligt". Det är vanligt att utredaren rekommenderar mamman trots att utredningen faktiskt påvisar att pappan är det bättre valet. På sid 252 anges att utredaren ska välja det alternativ som är bäst för barnet, vilket inte kan tolkas på annat sätt än att valet INTE ska baseras på kön på förälder.
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!