VBU_undertext_röd

Barns vilja

PappaBarn - Barns vilja

VBU tycker att barns vilja ska beaktas men att den också kritiskt måste värderas och enbart vara en del av de beslut som vuxna tar.
 

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnadstvist > Barns vilja

Barn ska få komma till tals

PappaBarn red line

Ett barn är aldrig skyldigt till att framföra sina åsikter men ska ges möjlighet att göra det, det är grundinställningen enligt Föräldrabalken. Ett barns vilja kan bli aktuell i en vårdnadsutredning.

Enligt 6 kap. 2 a § FB ska hänsyn tas till barnets vilja och enligt 6 kap. 19 § FB ska den som verkställer en utredning försöka kartlägga barnets inställning och redovisa denna för rätten. Enligt SOU2017:6 (betänkande av 2014 års vårdnadsutredning - "Se barnet!") skriver utredningen:

"Det är olyckligt att lagtexten utgår från ordalydelser som kan leda tankarna till att barnet måste ha uttryckt en bestämd uppfattning för att få sina åsikter beaktade."

"Vi föreslår också att barnets åsikter och inställning, istället för vilja, ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad."


VBU anser att barns vilja får för stort inflytande över familjerättens rekommendation i vårdnadsutredningen. Vi tycker att barns vilja ska beaktas men enbart då barnet har omfattande kontakt med båda sina föräldrar. Dessutom måste barnets vilja kritiskt värderas och enbart vara en del av det beslutsunderlag som berör barnets framtid. 

PappaBarn - Information
Barn klarar inte, i motsatts till vuxna, av att tillgodose behov av och kärlek till två vuxna som strider. Barnets sätt att hantera detta, för att få en så smärtfri vardag, är att välja mellan föräldrarna. Redan detta faktum ger anledning att alltid ifrågasätta barnets mognad.

Barns mognad

PappaBarn red line

Barnets mognad är ett diffust begrepp, i en vårdnadsutredning bedöms barnets mognad oftast med hjälp av föräldrarnas beskrivning av barnet och med hjälp av utredarens egen bedömning. Det innebär att varje fall är unikt och måste anpassas. Såväl information som samtal måste anpassas till barnets ålder och mognad.

Barns mognad handlar inte bara om huruvida barnet har normalt med kompisar och klarar skolan på ett bra sätt. Yngre barn kan i princip aldrig förväntas förutse och förstå hur den information barnet lämnar kommer att användas och vilka konsekvenser det kan få för barnets framtid. Tyvärr råder det olika uppfattning om vad barns mognad innebär och till slut blir det en utredares uppfattning som gäller i ett specifikt fall.

I för många fall används ingen strukturerad eller evidensbaserad metod för att definiera barns mognad. Detta tillvägagångssätt har stora brister, vilket kan leda till att barnets åsikt får ett felaktig värde i vårdnadsutredningen. 

Åldersbestämmelser i FB är numera borttaget, anledningen till detta är för att man menar att barns rätt att komma till tals även ska gälla yngre barn.

Läs mer om barns mognad i Socialstyrelsens publikation "Bedöma barns mognad för delaktighet – Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården"
 

"Familjerättssekreterare menade att det är en svår uppgift att hålla barnsamtal. Det betonades att många barn är påverkade och säger det de tror att föräldrarna vill höra. Många barn befinner sig också i en svår lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Det framfördes att det är viktigt att se barnets berättelse ur ett helhetsperspektiv."

SOU2017:6 (betänkande av 2014 års vårdnadsutredning - Se barnet!)
PappaBarn - Information

Att hålla barnsamtal

PappaBarn red line

VBUs erfarenhet är att många barn är påverkade, inför ett samtal har barnet instruerats vad det ska säga till utredarna. Barnen använder vuxet vokabulär eller återberättar inlärda meningar. Många tvister är konfliktladdade, ett stort problem är att många barn är avskilda ifrån den ena föräldern under tvisten. Föräldrar berättar att de känner sig maktlösa och endast kan titta på när den andra föräldern påverkar det gemensamma barnet. VBU menar att barnsamtal, där ett barn ska uttrycka sin åsikt om vårdnad, boende eller umgänge saknar helt värde då ett barn inte har umgänge med båda sina föräldrar.

Lojalitetskonflikt

PappaBarn red line

Barn är av naturen lojala och deras lojalitet är oftast väldigt stark. Barns kärlek och lojalitet hör nära samman och dessa är väldigt viktiga för ett barn, det kan vara förklaringen till att barn skyddar sina föräldrar och hjälper dem att dölja missbruk eller vanvård. Det kan tyckas märkligt att barn skyddar sina föräldrar även om de själva far illa, men så stark är barnets kärlek och lojalitet gentemot sin förälder.

VBUs erfarenhet är att många barn hamnar i lojalitetskonflikt. De påverkas bl.a. till att ta avstånd till den andra föräldern. Förutsatt att det inte framkommit några uppgifter om att ett barn är utsatt för risk, bör man vara försiktig med de barn vars åsikt är stark och övertygande om att man inte vill träffa den andra föräldern.

Barns fria vilja

PappaBarn red line

Barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter, men hur ska man säkerställa att barn uttrycker sig och berättar utifrån sin fria vilja och inte en påtvingad eller inlärd vilja. Är det barnet beskriver barnets verkliga eller fria vilja?

Barns vilja går att påverka, antingen direkt via föräldrapåverkan eller indirekt via lojalitetskonflikt. Det måste därför ställas höga kunskapsmässiga krav på den som leder ett barnsamtal, det krävs också erfarenhet kring om hur föräldrar på olika sätt manipulerar sina barn att berätta och uttrycka sig på ett visst sätt.

Det är också viktigt att förstå att barns vilja eller åsikt inte alltid är samma sak som barnets behov:
- Erik vill äta godis varje dag, det får han inte eftersom det inte är bra för hans hälsa.

Här vill Erik äta godis, men Eriks föräldrar säger nej eftersom de bättre förstår Eriks behov.

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!