VBU_undertext_röd

Familjerättens avtal

PappaBarn - Familjerättens avtal

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var barnen ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. Om ni som föräldrar är överens kan vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, regleras i ett kostnadsfritt avtal som godkänns av familjerätten.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnadstvist > Avtal

Få känner till familjerättens avtal

PappaBarn red line

Det är ibland förvånande att så få föräldrar känner till att kommunens familjerätt kostnadsfritt kan upprätta ett avtal som har samma verkan som en dom från tingsrätten.

Att skriva avtal hos familjerätten kan följas som en naturlig del av samarbetssamtal, att undvika en vårdnadsutredning och dom från tingsrätten gynnar oftast barnen och båda föräldrarna. Detta gäller naturligtvis under förutsättning att föräldrarna har låg konfliktnivå och att samarbetssamtalen vägleder föräldrarna i vad som är god föräldra- och samarbetsförmåga. Läs mer om konflikttyper här.

För alla avtal gäller:

  • Föräldrarna ska vara överens om innehållet i avtalet och godkänna det
  • Avtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda föräldrarna
  • Avtalet ska vara så klart och tydligt att det kan verkställas
  • Socialnämnden ska efter en mindre utredning godkänna eller vägra godkänna avtalet, beslut kan inte överklagas.
  • Avtalet gäller från den tidpunkt då socialnämnden godkänner det

Kostnadsfria avtal

PappaBarn red line

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var barnen ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. Om ni som föräldrar är överens kan vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, regleras i ett kostnadsfritt avtal som godkänns av Familjerätten. Ett sådant avtal har samma verkan som en dom, vilket innebär att det kan verkställas (det vill säga genomföras tvingande) om avtalet inte följs.

Avtal om vårdnad
Föräldrar har, förutsatt de är överens, möjlighet att skriva avtal när de vill göra förändringar i vårdnaden om barnet. Avtal om gemensam vårdnad godkänns av socialnämnden om det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Om avtalet innebär att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad ska socialnämnden godkänna det om det är till barnets bästa. (6 kap 6 § föräldrabalken). Om föräldrarna vill ändra vårdnaden från ensam till gemensam och de inte har tvistat om vårdnaden tidigare, kan de vända sig direkt till Skatteverket och anmäla gemensam vårdnad.

Avtal om boende
Vid gemensam vårdnad kan föräldrar avtala om barns boende. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det är till barnets bästa. (6 kap 14a § föräldrabalken).

Avtal om boende
Föräldrar kan avtala om barnets umgänge med den förälder som det inte bor hos. Ett umgängesavtal kan reglera, förändra eller fastställa nuvarande umgänge. Avtalet kan ersätta en tidigare dom eller ett tidigare godkänt umgängesavtal. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det är till barnets bästa. (6 kap 15a § föräldrabalken).

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!