VBU_undertext_röd

Ensam vårdnad

PappaBarn - Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge tillhör grundläggande begrepp som berör vårdnad och vårdnadstvister. Här kan du läsa om ensam vårdnad, vad det innebär, umgängesrätt och underhållsbidrag.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnad > Ensam vårdnad

Om ensam vårdnad

PappaBarn red line

Ensam vårdnad av ett barn har den förälder vars barn står under vårdnad av endast en förälder.

Vill en av föräldrarna, eller båda inte längre ha gemensam vårdnad, kan de ansöka hos tingsrätten om att få den gemensamma vårdnaden upplöst. Om föräldrarna är överens om vem av dem som ska vara vårdnadshavare gör de en gemensam ansökan om detta till tingsrätten. Barnets bästa är avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

I dagligt tal används ibland felaktiga benämningar på "ensam vårdnad" t.ex. "egen vårdnad" eller "enskild vårdnad".

Vad innebär ensam vårdnad?

PappaBarn red line

En förälder som har ensam vårdnad över ett barn har rätt att, ensamt utan den andra förälderns samtycke, bestämma i juridiska frågor. Detta innebär bl.a. att frågor som rör boende, skola, läkare, behandling, religion, försäkringar eller pass bestäms av den förälder som har ensam vårdnad. Att fråga den andra föräldern om råd är ett lämpligt tillvägagångssätt men absolut inget krav.

Umgängesrätt vid ensam vårdnad

PappaBarn red line

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, även om en av föräldrarna har ensam vårdnad över ett barn. Det är båda föräldrarnas uppgift att se till att detta genomförs.

VBUs erfarenhet är tyvärr att många föräldrar, som efter dombeslut fått ensam vårdnad över ett barn, aktivt motverkar att umgänge genomförs. Vi anser att det ligger ett övervägande stort ansvar på den förälder som fått ensam vårdnad att se till att umgänge genomförs.

Betala underhåll till barn

PappaBarn red line

Den förälder som barnet bor hos har rätt att få underhållsbidrag från den andra föräldern, detta regleras av Föräldrabalken. Underhållsbidraget ska bidra till barnets försörjning och betalas varje månad fram till att barnet fyller 18 år.

Om du betalar underhållsbidrag till ett barn, har du rätt att göra ett avdrag på underhållsbidraget varje gång du har haft barnet hos dig minst fem hela dygn i sträck eller i minst sex hela dygn under en kalendermånad.

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!