VBU_undertext_röd

Betala underhåll

PappaBarn - Betala underhåll

Underhållsbidrag ska betalas när barnet bor hos endast en av föräldrarna. Vad bidraget uppgår till beror på vilka behov barnet har och hur den sammanlagda ekonomin för föräldrarna ser ut.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnad > Betala underhåll

Om underhållsskyldighet

PappaBarn red line

Det finns ingen automatik eller påminnelse om att en förälder ska börja betala underhåll. Det är inte ovanligt att den ena föräldern själv tar upp frågan eller att en advokat informerar om underhållsskyldigheten. Underhållsskyldigheten regleras av Föräldrabalken i kapitel 7, nedan har vi gjort utdrag ur lagtexten.

FB Kap 7, 1 §: Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

2 § En förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern

  1. inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller
  2. har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.

4 § Har en förälder som enligt 2 § skall betala underhållsbidrag haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad haft barnet hos sig i minst sex hela dygn, får föräldern vid fullgörande av sin bidragsskyldighet tillgodoräkna sig ett avdrag för varje helt dygn av barnets vistelse med 1/40 av det underhållsbidrag som räknat för kalendermånad gäller under tiden för vistelsen.

Underhållsbidrag - Underhållsstöd

PappaBarn red line

Den förälder som barnet bor hos har rätt att få underhållsbidrag från den andra föräldern, underhållsbidraget ska bidra till barnets försörjning och betalas varje månad.

Om du betalar underhållsbidrag till ett barn, har du rätt att göra ett avdrag på underhållsbidraget varje gång du har haft barnet hos dig minst fem hela dygn i sträck eller i minst sex hela dygn under en kalendermånad.

Om föräldrar inte kan komma överens om underhållsbidraget eller om en förälder har ekonomiska förhinder kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd (Försäkringskassan agerar mellanhand) från Försäkringskassan.

Hur mycket pengar får man?

PappaBarn red line

Försäkringskassan informerar om vilka beloppsgränser som gäller för 2018:

  • Du har rätt till 1573 kronor per månad till och med månaden barnet fyller 15 år och därefter 2073 kronor.
  • Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll så får du ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan, vilket ger dig totalt  1 573 kronor eller 2 073 kronor per månad. Du får alltså pengar dels från Försäkringskassan, dels från den andra föräldern.
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!