PappaBarn_logo_500_med_tag

Statistik - Medlemsenkät

Här publicerar vi statistik om våra medlemmar och hur de upplever sin situation. Statistiken baserar sig på PappaBarns medlemsenkät.

En förälder som befinner sig i en vårdnadstvist utsätts för en hel del prövningar och många gånger känner man som enskild individ inte till hur samhället hanterar vårdnadstvister.


För att göra vår statistik överskådlig har vi delat in medlemmars svar i sex grupper:
 

 1. Vem är våra medlemmar
 2. Vårdnad, Boende och Umgänge
 3. Geografiskt avstånd
 4. Rättsliga processer
 5. Socialtjänst och Familjerätt
 6. Bemötande och jämställdhet

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik > Medlemsenkät

Du som använder din mobil eller surfplatta, välj SKRIVBORDSVERSION längst ner på sidan för att bättre se diagrammen. Klicka på MOBILVERSION om du vill återgå till den mobila visningen.

1/6 - Vem är våra medlemmar

PappaBarn red line

Åldersgrupp - Föräldrar

I medlemsstatistiken skiljer vi på föräldrar och anhöriga. Åldersgrupperna bland våra medlemmar speglar åldersgrupperna bland de föräldrar som väljer att separera eller som besöker domstolen i en vårdnadstvist.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Åldersgrupp - Anhöriga

I medlemsstatistiken skiljer vi på föräldrar och anhöriga. Anhöriga stödmedlemmar är ofta en förälder eller sambo till den person som befinner sig i en vårdnadsprocess. Det finns också medlemmar som endast vill stödja vårt arbete.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Medlemstyper

PappaBarn riktar sig till mammor, pappor och nära anhöriga. Vi stödjer de föräldrar som är utsatta för de systemfel, fördomar, ålderdomlig lagstiftning och ålderdomlig myndighetsutövning som existerar i vårt svenska samhälle.

Andelen pappor är störst bland våra medlemmar och vi menar att detta speglar samhällets syn på hur man ser på vårdnad om barn. Vi anser att det finns fördomar om föräldrars lämplighet.

Sedan några år ökar andelen mammor bland våra medlemmar, här tror vi det finns ett stort mörkertal av mammor som drabbas av liknande systemfel som pappor gör.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Medlemslän

PappaBarns medlemmar finns över hela landet, störst är vi kring storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Barns ålder

Barns ålder bland våra medlemmar har inte en lika tydlig trend som vid separation och tvist i domstol. Det finns en hel del vuxna barn till våra medlemmar.

Vi tror att andelen vuxna barn bland våra medlemmar är ett uttryck av att det saknas begrepp som återförening i vårt samhälle. Det innebär i praktiken att den dag ensam vårdnad tilldelas en förälder kommer det dröja länge innan barn och förälder som en gång skilts återförenas igen.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Antal barn

Vi undersöker antalet barn bland våra medlemmar, genomsnittligt antal barn i Sverige är ca 1,8 barn per familj vilket överensstämmer med antalet barn bland våra medlemmar.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

2/6 - Vårdnad, Boende och Umgänge

PappaBarn red line

Nuvarande vårdnadsform

Vi frågar våra medlemmar om deras nuvarande vårdnadsform:

 • Gemensam vårdnad (delad vårdnad)
 • Enskild vårdnad (ensam vårdnad)
 • Ingen vårdnad (t.ex. bortplockad via domstol)
 • Vårdnaden är avslutad eftersom barnet/barnen fyllt 18 år
Precis som rättsväsendet delar PappaBarn uppfattningen om att gemensam vårdnad är den bästa vårdnadsformen för barn, även efter en separation. Vår medlemsundersökning visar att många av våra medlemmar har gemensam vårdnad men att det ändå inte fungerar.

Tyvärr visar det sig att många föräldrar inte bidrar till att upprätthålla den gemensamma vårdnaden efter en separation, det blir därför mycket viktigare att diskutera boende- och umgängesfrågan.
 

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Nöjd med nuvarande vårdnadsform

Bland våra medlemmar är det någorlunda lika fördelat mellan de som är nöjda/missnöjda med den nuvarande vårdnadsformen. Att inte vara nöjd med den nuvarande vårdnadsformen är ofta ett skäl till att man söker sig till vår förening, antingen för att få stöd i den sorg man känner om man inte alls träffar sina barn eller för att få tips och råd om vårdnadsfrågor.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Nuvarande boendeform

Andelen medlemmar där barn bor helt eller mest hos den andra föräldern är överrepresenterade bland våra medlemmar.

Även om forskning visar att barn mår bäst av att träffa båda sina föräldrar finns det inga effektiva sätt för att se till att upprätthålla gemensam vårdnad. Det innebär i praktiken att det endast är upp till den förälder som har "kontroll" över barnen att se till att umgänget fungerar. Tyvärr finns det en stor brist i förståelsen om hur barn påverkas av att mista en förälder.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Nöjd med nuvarande boendeform

Vi frågar våra medlemmar hur de bedömer den nuvarande boendeformen.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Hur ser umgänget ut med ditt/dina barn

Andelen medlemmar som upplever att umgänget uteblir och att man har umgänge enligt dom är överrepresenterade bland våra medlemmar. Att man har umgänge enligt dom behöver inte innebära att umgänget fungerar. Vi tror att "Umgänge enligt dom" och "Umgänge uteblir" är starkt kopplade till varandra.

Det innebär i praktiken att även om en förälder enlig dom blir tilldelad umgänge uteblir alltså ändå umgänget, trots att både socialtjänst och domstol bedömt ärendet.

Se även statistik om "Verkställighet".


Källa: PappaBarns medlemsenkät

Är du nöjd med det nuvarande umgänget?

Vi frågar våra medlemmar hur de bedömer det nuvarande umgänget.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

3/6 - Geografiskt avstånd

PappaBarn red line

Geografiskt avstånd till barn

Geografiskt avstånd till sina barn påverkar de dagliga rutinerna med bl.a. skola och kompisar. Det är därför ett viktigt inslag i en separation om hur långt mellan sig föräldrar ska bo.

Ett inte helt ovanligt inslag i en vårdnadstvist är att en förälder olovligen flyttar med barn, ofta med den konsekvensen att umgänget med den andra föräldern uteblir eller förhindras.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Någon har olovligen flyttat med barn

Det står tydligt i FB att beslut om gemensamma barn tas gemensamt och INTE av enskild av en förälder. Ändå upplever våra medlemmar att just olovlig flytt genomförts.

Att flytta med barn är ett dramatiskt beslut och inget man ska ta lätt på, att missta kontakten med en förälder kan upplevas som ett trauma, även länge upp i åldern.

Vi kategoriserar "Att flytta med barn" som ett svårt ämne, hur gör man för att få vardagen att gå ihop med nytt jobb på annan ort? Om man som förälder behöver flytta bör då barnen alltid stanna kvar på ursprungsadressen?

Källa: PappaBarns medlemsenkät

4/6 - Rättsliga processer

PappaBarn red line

Hur många vårdnadsprocesser har du genomfört?

Med en vårdnadsprocess avses EN stämningsansökan. EN stämningsansökan brukar innehålla en muntlig förberedelse (MUF), huvudförhandling och eventuell verkställighet. När vi frågat om kostnader avses den kostnad föräldern betalt ur egen ficka d.v.s. inte den del som försäkringsbolaget bekostat.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Hur mycket har dina vårdnadsprocesser i genomsnitt kostat dig?

Det första diagrammet visar den procentuella fördelningen av kostnader inkl. de som inte använt sig av rättsskydd eller rättshjälp.

De flesta föräldrar använder sig av rättsskyddet i sin hemförsäkring, se istället nästa diagram (Rättskydd) som visar kostnaden för de medlemmar som använt sig av rättskyddet i sin hemförsäkring.

Vi har en hel del medlemmar som haft höga kostnader i sina vårdnadsprocesser, vi tror dels att detta beror på att man varken haft rättsskydd eller rättshjälp eller att dessa är av karaktären "hög konflikt".

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Använde du dig av ditt rättsskydd i din hemförsäkring?

Rättsskydd är det skydd som oftast ingår i din hemförsäkring. Här kan det skilja sig mellan vad som ingår i hemförsäkringen och hur försäkringen betalas ut.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Nyttjade du rättshjälp?

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Denna ansöker man om separat.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Har din motpart tidigare drivit vårdnadsmål i domstol mot annan förälder?

Här undrar vi om din motpart tidigare drivit vårdnadsmål i domstol.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Har du begärt verkställighet i någon av dina vårdnadsprocesser?

Verkställighet är den enda juridiska åtgärd man kan genomföra om man upplever att sin motpart inte följer en dom.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Tvist, vad stämmer in på dig?

Här undrar vi om vissa påståenden passar in på en medlem, detta ska ge en indikation om de utmaningar som en förälder i tvist ställs inför.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Vad tycker du är orsaken till att ni föräldrar är/var oense om barnen?

Här undrar vi om vissa påståenden passar in på en medlem, detta ska ge en indikation om de utmaningar som föräldrar i en vårdnadstvist kan ställas inför.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Medling, vad stämmer in på dig?

Här undrar vi om vissa påståenden passar in på en medlem, detta ska ge en indikation om de utmaningar som föräldrar i en vårdnadstvist kan ställas inför.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

5/6 - Socialtjänst och Familjerätt

PappaBarn red line

Samarbetssamtal, vad stämmer in på dig?

Familjerätten tillhandahåller samarbetssamtal, dessa ska få föräldrar att samarbeta kring barnen. Här undrar vi om vissa påståenden passar in på en medlem, detta ska ge en indikation om de utmaningar som en förälder i tvist ställs inför.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Familjerättens avtal, vad stämmer in på dig?

Familjerätten kan upprätta samma juridiskt bindande avtal som domstolen. Att undvika en tvist i domstolen anser vi vara det bästa och istället utnyttja Familjerättens avtal.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

6/6 - Bemötande och jämställdhet

PappaBarn red line

Hur upplever du Socialtjänstens bemötande då du träffat dem?

Undersökningar vi genomför visar att socialtjänstens bemötande, i princip alltid, får ett väldigt lågt betyg. Både mammor och pappor har samma uppfattning och att de blivit utsatta för:

 • kränkningar
 • opartiskhet
 • ej blivit lyssnad på
 • slarv
 • missförstånd


Källa: PappaBarns medlemsenkät

Hur upplever du domstolens bemötande då du träffat dem?

I undersökningar som gäller domstolens bemötande finns det sällan något som är utmärkande, vi tolkar det som "att det fungerar".

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Bemötande, vad stämmer in på dig?

Här undrar vi om vissa påståenden passar in på en medlem, detta ska ge en indikation om de utmaningar som föräldrar i en vårdnadstvist kan ställas inför.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Hur uppfattar du fördelningen mellan kvinnor och män när du mött personer från socialtjänst eller familjerätt?

Ett jämställt förhållningssätt är alltid bäst i möten med socialtjänst. Då undviks situationer då en förälder känner sig underlägsen p.g.a. sitt kön.

Vi vet också att beroende på vilket kön du är har man olika sätt att hantera situationer då man är pressad. Många medlemmar beskriver att de ej blivit lyssnade på eller missförstådda i dessa situationer.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Hur uppfattar du fördelningen mellan kvinnor och män när du mött personer i domstolen?

I undersökningar som gäller domstolens könsfördelning finns det sällan något som är utmärkande, vi tolkar det som "att det fungerar".

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Uppfattar du att en ojämn fördelning mellan kvinnor och män är ett problem i kontakt med socialtjänst eller domstol?

Ett jämställt förhållningssätt är alltid bäst i möten med socialtjänst och domstol. Då undviks situationer då en förälder känner sig underlägsen p.g.a. sitt kön.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!