VBU_undertext_röd

VBUs yttrande

PappaBarn - Se Barnet!
Vi anser att avsikterna med 2006 års vårdnadsreform i många avseenden var missriktade och har medfört en rad allvarliga och negativa konsekvenser främst för barnen men också för många föräldrar och anhöriga.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > VBUs yttrande

Punkt 8 - Gemensam vårdnad m.m.

Punkt 9 - Samförståndslösningar

Punkt 10 - Medlare

Punkt 11 - Barnets bästa och barnets rätt att komma till tals

Punkt 12 - Risken för att barnet far illa

Punkt 13 - Allvarligt våld i familjen

 • 13.8.4) När det är aktuellt med en vårdnadsöverflyttning på grund av allvarligt våld i familjen bör domstolen, i avvaktan på att en särskilt förordnad vårdnadshavare utses, tillfälligt kunna flytta över vårdnaden om barnet till någon annan person

  - VBU har inget att erinra
   
 • 13.8.5) Om det finns skäl att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare för ett barn men de praktiska förutsättningarna för ett sådant förordnande för tillfället saknas och den faktiska vården om barnet är tillgodosedd får domstolen, om det finns särskilda skäl, flytta över vårdnaden om ett barn till en tillfällig vårdnadshavare. Till tillfällig vårdnadshavare får en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan utses. Endast den får utses som på grund av sina kunskaper och erfarenheter samt person-liga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget.

  - VBU har inget att erinra
   
 • 13.8.6) En förutsättning för att en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses är att den faktiska vården om barnet är tillgodosedd. I övrigt har en tillfällig vårdnadshavare samma ansvar för barnet som en annan vårdnadshavare. Även en tillfällig vårdnadshavare har ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. En tillfällig vårdnadshavare är normalt också barnets förmyndare.

  - VBU har inget att erinra
   
 • 13.8.7) En tillfällig vårdnadshavare ska ha rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren. Arvodet och er-sättning för utgifter ska betalas av kommunen.

  - VBU har inget att erinra
   
 • 13.8.8) Om en tillfällig vårdnadshavare har utsetts för ett barn, ska socialnämnden verka för att en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare i stället utses för barnet. När för-utsättningar för ett sådant förordnande finns ska rätten, på talan av socialnämnden, flytta över vårdnaden från den tillfälliga vårdnadshavaren till en eller två särskilt för-ordnade vårdnadshavare. Vid handläggningen av denna fråga ska barnets förälder eller föräldrar ges tillfälle att yttra sig. Ett uppdrag som tillfällig vårdnadshavare upphör i övrigt under samma förutsättningar som ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnads-havare. Om en tillfällig vårdnadshavare entledigas eller dör, ska rätten efter ansökan av socialnämnden utse en annan person att vara tillfällig vårdnadshavare.

  - VBU har inget att erinra
   
 • 13.8.9) En faderskapsbekräftelse ska kunna godkännas av en tillfällig vårdnadshavare för barnet. En tillfällig vårdnadshavare ska få föra barnets talan om fastställelse av faderskap eller föräldraskap. En tillfällig vårdnadshavare ska kunna lämna samtycke till adoption av barnet. Socialnämnden ska få lägga ner en påbörjad utredning om fader-skapet, om det har lämnats ett samtycke av en tillfällig vårdnadshavare till adoption av barnet. När en dom eller beslut om att vårdnaden flyttas till en tillfällig vårdnadshavare har vunnit laga kraft ska ett meddelande sändas till överförmyndaren.

  - VBU har inget att erinra

Punkt 14 - Barn och föräldrar med skyddade personuppgifter

Punkt 15 - Handläggningen av mål om vårdnad, boende och umgänge

Ge oss dina kommentarer