VBU_undertext_röd

VBUs förslag

PappaBarn - Se Barnet!
Vi anser generellt att betänkandet belyser en del av de brister som finns i nuvarande lagstiftning, men det är alltför många viktiga områden där VBU  anser att lösningen på problemställningen ska lösas med andra tillvägagångssätt.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > Våra förslag

Förslag 1 - Verkställighet vid försvårande av umgänge

Utredaren har i mångt och mycket fokuserat på vårdnadsfrågan, men problemet med att hantera försvårande av umgänge enligt dom, har utredningen inte belysts i tillräcklig omfattning. En förälder har idag mycket goda möjligheter att systematiskt förhindra och försvåra barnets umgänge med den andra föräldern.

Förslag 2 - Obligatorisk uppföljning av följderna för barnen

I dag gör familjerätterna ingen systematisk och obligatoriskt uppföljning av hur utvecklingen varit för de familjer som varit delaktiga i en vårdnadsutredning, vilket i sig är ytterst anmärkningsvärt. Familjerätterna brukar erbjuda ett uppföljningssamtal ca sex månader efter att vårdnadsutredningen blivit klart, men det är frivilligt.

Förslag 3 - Centralisering av vårdnadsutredningar

VBU ser allvarligt på att handläggningstiderna för utredningar om vårdnad, boende och umgänge kraftigt varierar och att föräldrar kan bedömas olika beroende på vilken kommun de tillhör. En anledning till det anser vi vara att kunskap och erfarenheter finns på för många olika ställen, vilket också gör att det blir svårare att utveckla verksamheten.

Förslag 4 - Behovet av metod- och kompetensutveckling

Betänkandet behandlar i kapitel 14 vårdnadsmål där det förekommer skyddade personuppgifter. Utredaren återger uppgifter från Skatteverket, som uppgett att enligt verkets praxis är en förutsättning för en sekretessmarkering att det finns ett konkret och allvarligt hot som riktas mot den enskilde. Därutöver finns inga formella krav för att få en sekretessmarkering.

Förslag 5 - Närstående ska ges talerätt om umgänge

VBU anser att i debatten av barns behov, får inte barns behov av närstående tillräckligt stort utrymme. Socialtjänsten använder i praktiken inte sig av möjligheten att via domstol befrämja barnets behov av sina mor- och farföräldrar och andra som står barnet nära.

Förslag 6 - Kvalitet och rättssäkerhet i vårdnadsutredningar

VBU har under sina tio år granskat ett stort antal vårdnadsutredningar, från hela landet. Vår erfarenhet säger att kvaliteten på vårdnadsutredningarna är mycket varierande. Men det allvarligaste är att kvaliteten överlag är undermålig.

Förslag 7 - Erbjudande om samtal med psykolog eller terapeut

Statistiken säger att cirka 75 % av alla gifta skiljer sig under förhållandevis ordnade former, men 25 % klarar inte av det och hamnar i en vårdnadstvist. Forskare har kommit fram till att bland dem som hamnar i en vårdnadstvist, ofta finns en problembild, exempelvis beteendestörningar, hos ena eller bägge föräldrarna.

Förslag 8 - En riktig förstainstans som kan lösa föräldrarnas konflikt

Idag saknas en riktig förstainstans som har kompetens, resurser, mandat och det uttalade målet att hjälpa och ställa krav på föräldrar så att de inte hamnar i en rättslig tvist. VBUs uppfattning är att familjerätterna allt för snabbt och enkelt ger upp försöken att nå en lösning med omfattande umgänge för barnet med båda sina föräldrar.

Ge oss dina kommentarer