VBU_undertext_röd

VBUs sammanfattning

PappaBarn - Se Barnet!
Vi anser generellt att betänkandet belyser en del av de brister som finns i nuvarande lagstiftning, men det är alltför många viktiga områden som inte berörts. Vårdnadsutredningens förslag visar att förändringar är nödvändiga.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > VBUs sammanfattning

Vi ser positivt på följande förslag från utredning

 • att fokus kommer flyttas från ovilja/oförmåga att samarbeta till föräldrars vilja/förmåga att samverka i frågor gällande barnet
 • att ett förprocessuellt krav införs innan tvistigt yrkande om vårdnad, boende och umgänge får framställas i domstol. Vi avstyrker dock förslaget i dess nuvarande form då det är helt otillräckligt för att hjälpa majoriteten av dem som riskerar hamna i en rättslig tvist
 • att interimistiska beslut om vårdnad ska meddelas endast om det finns särskilda skäl och att en kartläggning av familjerättssekreterarnas behov av kunskapshöjning görs

Vi ser negativt på följande förslag från utredning

 • att allt yngre barn involveras i vårdnadstvisten
 • att utgångspunkten ska vara att barnet ska höras
 • det föreslagna informationssamtalet
  - då det är tandlöst och är av informativ och formell karaktär och utan att föräldrars åsikter eller agerande för att möta barnets bästa dokumenteras

Exempel på problemområden som inte har belysts i utredningen

Vi anser att lagförslagen inte är tillräckliga för att reparera de negativa följderna av 2006 års vårdnadsreform. Det finns betydligt mer att göra inom ramen för vårdnadsutredningens uppdrag. Vi saknar inom ett flertal viktiga områden, nödvändiga och kraftfulla förslag för att vårdnadsutredningens rubrik, Se barnet! ska bli verklighet:
 • avsaknaden av regler som ställer tydliga krav på föräldrar att främja barns rätt till en omfattande och kontinuerlig kontakt med sina båda föräldrar och nätverk
 • föräldrars otillbörliga påverkan av barns inställning. Detta förekommer enligt tingsrätternas bedömning i 28 % av fallen i de mål som utredningen analyserat
 • Skatteverket utfärdar sekretessmarkeringar i samband med vårdnadstvist på ett rättsosäkert sätt
 • föräldrars hälsa/ohälsa som en orsak till en vårdnadstvist och insatser som löser föräldrarnas grundproblem
 • att egenmäktighet med barn inom Sverige inte beivras, utom om barnet förs utomlands, vilket ur barnets synvinkel inte är någon skillnad
 • de konfliktdrivande lagar och regler som finns idag
 • den ojämna könsfördelningen och avsaknad av jämställdhet
 • avsaknad av talerätt för närstående
 • vårdnadsutredningars bristande kvalitet och rättsosäkerhet
 • att gemensam vårdnad inte gäller vid barns födelse utom äktenskapet, i likhet med vad som gäller för gifta
 • förekomsten av falska anklagelser om våld och övergrepp
 • att domstolstrots inte beivras i vårdnadsmål. Det finns idag stora möjligheter att strunta i domslut utan att detta får efterverkningar. Möjligheten till verkställighet fungerar dåligt
 • avsaknaden av alternativa tvistlösningsforum som förstanivå, för att föräldrar ska undvika en domstolsprocess
 • bristfälliga handläggningsrutiner i domstolarna, som ska kunna förbättras och påskyndas, t.ex. genom Cochem-modellen
 • behovet av mera forskning om vad som driver "oenighet" om barn efter skilsmässa eller separation
   

Ge oss dina kommentarer
 

 • 24 juli 2018 13:00:29
  Hej.

  Jag är en pappa som hittills genomgått fyra processer i domstol varav en gällande alla delar vårdnad, boende och umgänge.
  Bakgrunden är idag oväsentlig men jag har hela tiden kämpat för vår son skall få behålla oss båda i sitt liv.
  Motparten har hela tiden kämpat för det motsatta.
  Trots detta fick motparten behålla boendet p.g.a kontinuitetsprincipen.
  Det som var utslagsgivande var en dagisplats.
  Jag har fått uppleva en socialtjänst som varit helt partisk och inte arbetat alls utifrån barnets bästa, vilket är att barnet skall få behålla en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Jag har varit föräldraledig varannan vecka med min son i över tre år nu men detta togs ingen notis om över huvudtaget. Trots att jag uppgav att jag var föräldraledig rekommenderade socialtjänsten en mycket kraftigt minskning av umgänget, beroende på att sonen skulle gå mer på dagis!!!!
  Huvudförhandlingen varade i två och en halv dag och omfattande bevisning i form av fyra vittnen( både familjära och utomstående) och skriftlig som tydligt visade att modern försvårade umgänget och inte hade någon förståelse alls för barnets behov av båda sina föräldrar.
  Domen är på 28 s vara endast ett stycke av sex meningar handlade om boendet.

  Samarbetssamtal, medling, konflikt och försoning är verkningslöst om inte motparten är villig att kompromissa och då finns endast domstol kvar.
  Det krävs alltså att en domare vågar fatta rätt beslut.

  Jag anser med min bakgrund att det första som är det absolut viktigaste att åtgärda är socialtjänstens utredningar, därför att domstolen lägger så stor vikt vid denna.
  Det måste arbetas fram regler som socialarbetaren är skyldig att följa för att det skall bli rätt. Detta finns inte idag utan endast rekommendationer i deras handbok.
  Idag handlar det om en människas uppfattning om barnets bästa som färgar den utredning som ligger till grund för det beslut domstolen kommer fatta.

  Den ordning vi har idag är orättvis och det råder en rättsosäkerhet i hela domstolsväsendet. Barnets mänskliga rättigheter tas inte på allvar i många fall.

  Gällande hur domstolen dömer finns stora brister.

  Det grundläggande felet är kontinuitetsprincipen och det är den som är roten till allt ont i vårdnadstvister.
  Boendeföräldern ( läs oftast modern)kan idag bete sig i stort sett hur som helst utan att riskera boendet. Umgängessabotera, falska anklagelser om våld och kränkningar, PAS m.m tas inte hänsyn till i många ärenden. Domstolen borde mer ställa sig frågan när det bevisas att det är falsk varför en förälder beter sig på det sättet!

  Frågan är om det då är barnets bästa som utdömts då barnets mest grundläggande behov är en nära och god kontakt till sona båda föräldrar.

  Sammanfattningsvis är det alltså socialtjänstens utredningar som måste kvalitetssäkras och kontinuitetsprincipen ifrågasättas.

  Med vänlig hälsning, Bo Carlson Tvärred
 • 15 februari 2018 12:20:13
  Vi lägger samma kommentar här som på Facebook:

  Det finns en missuppfattning om att antingen pratar man med barn eller inte, det är inte det vi menar. Att inhämta barnets åsikter är en helt annan sak än att prata med ett barn. Att prata med barn kan vara bra i syfte att genomföra riskbedömningar. Att prata med barn är INTE samma sak som att inhämta barns åsikter.....


 • 20 januari 2018 23:00:07
  Klart barn ska höras! Det är deras liv. Man kan inte utgå från att barn ljuger eller är påverkade av någon. Utan att barn hörs så är det inget barnperspektiv!
 • 11 juli 2017 20:17:32
  Vi ser nog olika på detta och vad som är bäst för barnen. Så du menar att om ngn förälder som bara kan ha barnen till 30% är inte lämplighet som förälder. Tror inte att några föräldrar tänker så när man bildar familj Allt handlar om att det ska fungera på bästa sätt för barnen. Men jag tror vi ser olika på detta. Det som är juridisk grund om jämställdhet är naturligtvis rätt men i den vardagliga situationen då måste hänsyn tas.
 • 11 juli 2017 13:15:17
  Svar till "Hur tänker ni när det är pappor....."

  PappaBarn arbetar för ett jämställt föräldraskap bl.a. när det gäller vårdnadsfrågor, d.v.s. båda föräldrar är lika lämpliga och har samma förutsättningar att ta hand om sina barn. Det är inte könet som avgör föräldraförmågan. Här är vi ganska nischade i jämställdhetsdebatten.

  I alla andra frågor, som rör föräldraskapet, anser vi också att föräldrar ska jobba för att vara jämställda. Vår utgångspunkt är att om man skaffar barn så har man 50 % av ansvaret självt, i ALLA familjefrågor.

  För PappaBarn handlar INTE jämställdhetsdebatten om att tvinga föräldrar till något de inte vill. Var och en bestämmer självt hur den vill hantera dessa frågor. Tyvärr är det INTE så för alla föräldrar, d.v.s. att man självt får välja eller att man gemensamt kommer fram till något, det är här debatten kommer in.

  Det är alltid ett problem med föräldrar, som på något sätt inte samarbetar, eller försvårar i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge. Det enda stöd samhället idag kan ge är samarbetssamtal, fungerar inte det kommer den troliga lösningen bli en vårdnadstvist. I slutändan är det föräldrarnas eget ansvar som styr hur det ska gå, vi rekommenderar alla att i längsta möjliga mån undvika en tvist eftersom dessa i många fall tyvärr skadar mer än den tillför något positivt.

  Ditt påstående om att jämställdhetsdebatten skulle driva på samarbetsproblem och tvinga föräldrar att dela lika är för mig mycket främmande. Det du beskriver låter mer som en trilskande förälder, sådana stödjer vi inte. Vill man däremot under olika perioder jobba och lämna barnen till mor- eller far föräldrar är ju det bra, barn behöver ett familjenätverk.

  Vi stöter också på fall där föräldrar, på tok förmycket, lägger sig i vilka beslut den andra föräldern tar. Om alla föräldrar tänkt att den andra föräldern är lika lämpad att ta förnuftiga beslut som jag själv hade man undvikt många konflikter. Det utesluter dock inte att man kan säga till om man känner att något spårar ur.

  Jag vill avsluta med att kommentera din första mening, "Hur tänker ni när det är pappor som vill ha sina barn vx-vis men inte har tid att ha dem på 50%".
  Om föräldrar är ÖVERENS om att den ena ansvarar för mer än 50 % är detta helt ok. Ibland kan säkert geografiska avstånd vara en orsak till ojämn fördelning.

  Min högst personliga åsikt, om någon förälder tänker ”jag vill ha barn, men bara på 30 %” anser jag att man kanske bör se över sin syn på att skaffa barn.

  Hoppas detta besvarar några av dina funderingar på hur vi ser på jämställdhet och föräldraförmåga.

  /Fredrik - PappaBarn
 • 10 juli 2017 22:08:11
  Hur tänker ni när det är pappor som vill ha sina barn vx-vis men inte har tid att ha dem på 50%. För dessa pappor som i ett vxl-boende inte samarbetar med mamman utan anser att det är bättre att barnen har barnvakt ex. Farmor. Missar kompisar, missar fritids allt för att det ska vara rättvist mellan föräldrarna och väldigt orättvist för barnen. Det är inte barnen som valt att separera och de har bara sina föräldrar som är bårdnadshavare. Tyvärr allt för vanligt o otroligt sorgligt. Detta har kommit ut från det jämställda debatten kring vårdnad, umgänge o boende. Finns en hel del pappor som vägrat sina barn att få vara med sina mammor då papporna inte har tid att ta hand om barnen. Det var väl ändå inte så det var tänkt.