VBU_undertext_röd

Punkt 9 - Samförståndslösningar

PappaBarn - Se Barnet!
"Samförståndslösningar mellan föräldrar i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge får i regel anses vara bäst för barnet. Lagstiftningen har därför på olika sätt utformats så att föräldrar ska kunna komma överens i sådana frågor. Det är eftersträvansvärt att föräldrar lyckas nå enighet för att undvika att konflikter som rör barn behöver avgöras i domstol."

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > VBUs yttrande > Punkt 9

 • 9.5.3) Det införs ett krav på att föräldrar som huvudregel ska ha deltagit i informationssamtal innan de i domstol framställer ett tvistigt yrkande om vårdnad, boende eller umgänge

  VBU tillstyrker i och för sig förslaget om ett förprocessuellt krav om samtal men avstyrker det i dess nuvarande form då vi anser det vara helt otillräckligt.

  Förslaget är helt otillräckligt för att nå de föräldrar som har som målsättning att avskärma barnet från en kompetent och kärleksfull förälder. Detta är enligt VBUs erfarenhet vanligt förekommande.

  VBU anser att utgångspunkten vid informationssamtalet ska vara barnets rätt och behov av båda sina föräldrar. Samtalet måste utformas så att föräldrar ges incitament att medverka till lösningar för barnets framtida vård och omsorg som säkerställer barnets tillgång till båda föräldrarna. Vi anser att det i de svårare fallen krävs en serie möten, för att få föräldrarna att komma överens om en för barnet gynnsam lösning. Resultatet av samtalen ska dessutom dokumenteras, som ytterligare incitament för föräldrarna att nå konkreta resultat.


Annika Rejmer, forskare vid Lunds universitet, har kommit fram till att det i intensiva vårdnadstvister ofta finns en problembild hos åtminstone en förälder.
PappaBarn - Remissyttrande
 • VBU anser att utredaren gör en feldömning beträffande att antalet vårdnadsmål nämnvärt skulle minska genom införandet av informationssamtal enligt utredarens modell. Vår åsikt grundas på att föräldrar som väljer att inleda en rättslig process ofta har ett grundproblem som behöver lösas, vilket förslaget inte skapar förutsättningar för. Annika Rejmer, forskare vid Lunds universitet, har kommit fram till att det i intensiva vårdnadstvister ofta finns en problembild hos åtminstone en förälder. Den situationen ges inte heller möjligheter att lösas med föreslagen samtalsform.

  För att samtalsintyget ska få önskvärd effekt, d.v.s. att föräldrar i större utsträckning enas i frågor om vårdnad, boende och umgänge innan en rättslig process inleds, är också innehållet i samtalsintyget av avgörande betydelse. Samtalsintyget gör ingen skillnad om det endast innehåller uppgifter av formell karaktär. Samtalsintyget måste dokumentera uppgifter om i vilken utsträckning någon förälder motverkar en samförståndslösning, föräldrarnas åsikter gällande frågor om barnet och om någon förälder inte förmår sätta barnets behov framför sina egna.

  Ett samtal eller en samtalsserie enligt VBUs modell bör inte benämnas Informationssamtal, då detta kan förknippas med envägskommunikation och ett passivt informationsmottagande. VBU anser att det av namnet bör framgå att samtalet/samtalen syftar till en dialog med föräldrarnas aktiva deltagande där det ställs krav/förväntningar på föräldrarna och att konkreta resultat ska uppnås. VBU föreslår istället benämningar som "samförståndsdialog", "konfliktlösningssamtal" eller "barnfokusdialog".

  VBU instämmer i utredarens resonemang, att domstolen från fall till fall ska bedöma om en förälders ovilja att delta i informationssamtal talar mot hans eller hennes lämplighet som vårdnadshavare eller boendeförälder. Om utredaren menar allvar med att domstolen ska kunna bedöma detta, anser VBU att det bör ställas höga krav på innehållet i samtalsintyget, så att det tydligt framgår och därmed blir möjligt för domstolen att göra detta ställningstagande. I annat fall blir samtalsintyget verkningslöst.

  Utredaren har även tagit upp norska Mekling men missat just fördelen med metoden, vilken är att den ställer krav på föräldrarna att komma överens om en lösning som är bra för barnet. Något som helt saknas i vårdnadsutredningens förslag om informationssamtal. Detta är en allvarlig brist.

  Som utredaren konstaterat är utgångspunkten för att informationssamtal ska leda till goda resultat, att båda föräldrarna deltar samtidigt i samtalen. Detta är många gånger en förutsättning för att föräldrarna ska kunna nå en överenskommelse. VBU anser därför att det bör förtydligas att enskilda samtal endast bör ske om det finns tydliga belägg för att ett gemensamt samtal är direkt olämpligt eller omöjligt att genomföra p.g.a. att en förälder inte går att nå eller man inte vet var föräldern uppehåller sig. Skäl mot gemensamt samtal som förs fram av en förälder och som inte kan bekräftas från socialtjänst eller annan myndighet bör inte beaktas.

  Enligt VBUs erfarenhet har lagstiftarens intention i prop. 1990/90:18 s. 30 inte uppfyllts, när det gäller tvister mellan föräldrar med en hög konfliktnivå. Samarbetssamtalen är frivilliga och utan krav på dokumentation. Samarbetssamtal omnämns närmast i förbigående i vårdnadsutredningar och då utan någon redovisning av föräldrarna som inte velat medverka till samarbetssamtal och anledningen därtill. Detta redovisas inte för domstolen, och domstolen går följaktligen miste om underlag för att ta ställning om den förälder som inte medverkat, sätter det egna intresset före barnets, och om det i så fall kan tala mot den förälderns lämplighet som vårdnadshavare.

   
 • 9.5.4) Kommunerna ska, inom ramen för socialtjänstens verksamhet, ansvara för informationssamtalen och erbjuda föräldrar, där någon av dem överväger att inleda en tvist i domstol, att delta i ett sådant samtal. Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört ansvarar för att informationssamtal ska hållas. Om betydande kostnader eller olägenheter skulle uppkomma för den som ska delta i samtalet genom att han eller hon måste infinna sig i barnets folkbokföringskommun, ansvarar även den kommun där någon av föräldrarna är folkbokförd för att sådana samtal kan hållas

  VBU avstyrker förslaget.

  VBU anser att informationssamtalet istället ska hållas i den kommun där barnet ursprungligen var folkbokfört, då det är i den kommunen som den största kännedomen om familjen finns.
   
 • 9.5.7) Informationssamtal ska hållas under sakkunnig ledning

  VBU tillstyrker förslaget med följande reservation.

  VBU anser att ett minimikrav bör vara minst tre års yrkeserfarenhet inom områdena vårdnad, boende och umgänge för att självständigt kunna arbeta med att leda informationssamtal. Förutom de tre kunskapsområden som omnämns i utredningen så anser VBU att det måste finnas särskild kunskap om otillbörlig påverkan av barn. Det är viktigt att samtalen sker rättssäkert och säkerställer barns behov och bästa både på kort och lång sikt.
   
 • 9.5.8) Om en förälder begär informationssamtal, ska socialnämnden kalla föräldrarna till samtal. Informationssamtal ska hållas så snart det är möjligt och senast inom fyra veckor från det att samtal begärts. Om det finns särskilda skäl får samtalet hållas senare. I första hand ska föräldrarna delta samtidigt i informationssamtal. Enskilda samtal ska dock hållas, om någon av föräldrarna begär det. Socialnämnden ska utfärda ett samtalsintyg till en förälder som har deltagit i informationssamtal. Ett samtalsintyg är giltigt i ett år. Informationssamtal ska vara avgiftsfria

  VBU tillstyrker förslaget

  VBU anser att det bör förtydligas att enskilda samtal endast bör ske om det finns specifika skäl som talar för att ett gemensamt samtal är direkt olämpligt eller omöjligt att genomföra p.g.a. att en förälder inte går att nå eller man inte vet var föräldern uppehåller sig. Enbart motvilja från en förälder om att delta i ett samtal ska inte utgöra grund för enskilt samtal.
PappaBarn - Remissyttrande
En infekterad vårdnadstvist kännetecknas av att parterna framför olika slags beskyllningar mot varandra, ofta bestående av påstående om våld och hot etc. Enbart den omständigheten att en förälder framför dylika påståenden, får inte medföra lättnader i skyldigheten att delta i informationssamtalet. Om så vore fallet skulle det nämligen innebära en kraftig urholkning av skyldigheten.
 • 9.5.9) Om det finns särskilda skäl ska en domstolsprövning kunna ske även om den förälder som väcker talan inte har deltagit i ett informationssamtal

  VBU avstyrker förslaget

  Att kunna väcka talan utan att ha deltagit i informationssamtal bör endast godtas vid praktiska och ömmande hinder, t.ex. vid situationer som omnämns i betänkandet.
  En infekterad vårdnadstvist kännetecknas av att parterna framför olika slags beskyllningar mot varandra, ofta bestående av påstående om våld och hot etc. Enbart den omständigheten att en förälder framför dylika påståenden, får inte medföra lättnader i skyldigheten att delta i informationssamtalet. Om så vore fallet skulle det nämligen innebära en kraftig urholkning av skyldigheten.

  Som utredaren redovisat saknas det effektiva metoder för riskbedömningar som integrerar barnets perspektiv och det finns ett behov av att höja riskbedömningarnas kvalitet. VBU anser att det finns en uppenbar risk att påståenden och falska anklagelser, till och med grundlösa polisanmälningar, kommer att kunna användas för att kringgå kravet på gemensamma informationssamtal.


  9.5.10) En ny bestämmelse ska införas i socialtjänstlagen (2001:453) om kommuners skyldighet att erbjuda informationssamtal. En särskild lag som reglerar förfarandet kring samtalen ska införas. 6 kap. föräldrabalken ska kompletteras med en bestämmelse som föreskriver att informationssamtal i många fall är en processförutsättning för en talan om vårdnad, boende eller umgänge. 14 kap. 5 § äktenskapsbalken (ÄktB) ska kompletteras med en upplysning om att domstolen i vissa fall inte får pröva en förälders yrkande om vårdnad, boende eller umgänge.

  VBU har inget att erinra

  9.5.12) Regeringen ska ge Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ett uppdrag som tar sikte på att samordna utbildningsinsatserna för samtalsledarna.

  VBU har inget att erinra
   

Ge oss dina kommentarer