VBU_undertext_röd

Punkt 8 - Gemensam vårdnad m.m.

PappaBarn - Se Barnet!
"En viktig uppgift för utredningen är att kartlägga och analysera hur reglerna om gemensam vårdnad tillämpas och då särskilt belysa i vilken utsträckning och på vilket sätt domstolar och socialnämnder beaktar föräldrars förmåga att samarbeta och i vilken utsträckning reglerna är konfliktdrivande. En annan uppgift är att ta ställning till om reglerna om gemensam vårdnad behöver ändras eller om andra åtgärder behöver vidtas."

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > VBUs yttrande > Punkt 8

 • 8.4.1) Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet

  VBU tillstyrker förslaget

  Detta är bättre än den konfliktdrivande ordning som råder idag, där en förälder gynnas av att fabricera samarbetssvårigheter. För att förslaget ska få avsedd effekt måste socialtjänsten bli bättre på att i sina vårdnadsutredningar dokumentera huruvida någon förälder inte förmår att ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet och på vilket sätt detta i så fall sker.

  VBU ser det viktigt att tillägga att den förälder som inte verkar för att barnet får tillgång till båda sina föräldrar, och därmed inte sätter barnets behov före den egna konflikten, inte ska tillerkännas huvudansvaret för barnets vård, d.v.s. ges ensam vårdnad eller boendet vid gemensam vårdnad. VBUs erfarenhet är att en förälder med detta beteende oftast är den problemskapande föräldern och den förälder som ofta motsätter sig stöd och hjälp, samt iscensätter samarbetsproblem och flyttar med barnet geografiskt långt bort från den andra föräldern. Sammantaget är detta ett beteende som medför ett flertal riskfaktorer för barnet, till skada för barnet, både på kort och på lång sikt.
VBU ser det viktigt att tillägga att den förälder som inte verkar för att barnet får tillgång till båda sina föräldrar, och därmed inte sätter barnets behov före den egna konflikten, inte ska tillerkännas huvudansvaret för barnets vård, d.v.s. ges ensam vårdnad eller boendet vid gemensam vårdnad. VBUs erfarenhet är att en förälder med detta beteende oftast är den problemskapande föräldern och den förälder som ofta motsätter sig stöd och hjälp, samt iscensätter samarbetsproblem.
PappaBarn - Remissyttrande
 • 8.4.2) Rätten får besluta om gemensam vårdnad även om båda föräldrar motsätter sig den vårdnadsformen

  VBU tillstyrker förslaget

  2006 års vårdnadsreform innebar att lagstiftaren i praktiken överlät åt föräldrarna att avgöra vårdnadsfrågan i detta avseende, även utan någon närmare motivering till att motsätta sig gemensam vårdnad. Utredningens förslag innebär en välkommen återgång till att överlåta åt domstolen att utreda och avgöra när det är till barnets bästa med gemensam vårdnad. I valet av boendeförälder vid gemensam vårdnad bör rätten välja den förälder som bedöms ha störst sannolikhet att tillgodose barnets behov av den andra föräldern.

  VBU bedömer att förslaget bör leda till att färre barn förlorar kontakten med en väl fungerande förälder och sitt egna nätverk.
   

Ge oss dina kommentarer
 

 • 4 april 2018 21:47:20
  Klockrent.
 • 22 mars 2018 21:16:45
  Det låter rimligt. Det viktiga här är barnen och deras kontakt med båda föräldrarna. Att låta sannolikhet avgöra bedömningen kan göra att en väl fungerande umgängesförälder som hela tiden ser till att barnen kommer till boendeadressen när det är meningen medan boendeföräldern inte tillser motsvarande (förutsatt att inga bevisade svårigheter finns förstås) hoppas jag då anses vara tillräckligt för att flytta boendet.

  David G, västerbotten