VBU_undertext_röd

Punkt 15 - Handläggningen av mål

PappaBarn - Se Barnet!
"Frågor om vårdnad, boende och umgänge prövas av domstolen i den ort där barnet har sin hemvist, vilket anses vara den ort där barnet var folkbokfört den 1 november föregående år. Om det inte finns någon behörig domstol, tas frågorna upp av Stockholms tingsrätt. Nuvarande bestämmelser om behörig domstol kan medföra problem när en av parterna och barnet har skyddade personuppgifter. Exempelvis kan käranden ha svårt att välja rätt domstol, och det kan finnas viss risk för att uppgifterna röjs under domstolsprocessen."

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > VBUs yttrande > Punkt 15

 • 15.3.3) Det ska tydliggöras att ett interimistiskt beslut om vårdnad endast ska meddelas i undantagsfall. För att domstolen ska meddela ett sådant beslut ska det krävas särskilda skäl

  VBU tillstyrker förslaget

  Interimistiska beslut har ofta en styrande inverkan på det slutliga avgörandet och tenderar att permanentas genom den så kallade kontinuitetsprincipen. Interimistiska beslut om vårdnaden bör därför endast fattas om det finns starka skäl, t.ex. om barnet annars riskerar att fara illa. Om gemensam vårdnad gäller, så bör den således bestå tills vårdnadsfrågan har utretts utförligt och domstolen slutligen avgjort målet.

  VBU vill framhålla vikten av att vid interimistiska beslut om boende och umgänge ska särskilt vikt fästs vid barnets behov av en nära kontakt med sina båda föräldrar.

   
 • 15.4.9) Det införs en bestämmelse som innebär att en utredning om vårdnad, boende och umgänge, enligt huvudregeln, ska vara slutförd senast inom fyra månader.

  VBU tillstyrker förslaget om en tidsgräns men anser att utredningstiden som längst ska vara 3 månader. Tidsaspekten är av oerhört stor vikt p.g.a. barns annorlunda tidsuppfattning.

  En effektiv och kompetent familjerätt ska inte behöva mer tid än så för att utföra en utredning. Se nedan under rubriken " Förslag från VBU – 3. Centralisering av vårdnadsutredningar".
   
 • 15.5.6) Sekretessbrytande bestämmelser införs för socialnämnd beträffande inhämtande av uppgifter från annan socialnämnd vid upplysningar och snabbupplysningar

  VBU tillstyrker förslaget
   
 • 15.8.6) En ny bestämmelse om fördelningen av rättegångskostnader ska införas. Bestämmelsen ska göra det möjligt att, om det finns särskilda skäl, fördela rättegångskostnaderna mellan parterna efter vad som är skäligt.

  VBU tillstyrker förslaget

  Verkställighetsärenden kan aktualiseras när en förälder inte följer vad som har beslutats i dom. Det borde därför många gånger vara rimligt att motparten får ersätta sökanden för dess rättegångskostnader. En bestämmelse som gör det möjligt att, om det finns särskilda skäl, fördela rättegångskostnaderna mellan parterna efter vad som är skäligt är därför ett steg i rätt riktning.

  VBU anser att utredaren bör överväga en ordning där motparten står för sökandens rättegångskostnader, eller åtminstone där rättegångskostnaderna som regel fördelas mellan parterna. Detta för att råda bot på det incitament som lagen idag ger föräldrar att utan konsekvenser obstruera och försvåra domstolsbeslut om vårdnad, boende och umgänge.

  Se vidare nedan under rubriken "Förslag från VBU – 1. Verkställighet vid försvårande av umgänge", klicka här
VBU anser att utredaren bör överväga en ordning där motparten står för sökandens rättegångskostnader, eller åtminstone där rättegångskostnaderna som regel fördelas mellan parterna. Detta för att råda bot på det incitament som lagen idag ger föräldrar att utan konsekvenser obstruera och försvåra domstolsbeslut om vårdnad, boende och umgänge.
PappaBarn - Förslag
 • 15.9.5) Regeringen ska ge Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i uppdrag att kartlägga hur behovet av utbildningsinsatser för familjerättssekreterare närmare ser ut

  VBU tillstyrker förslaget

  Detta är ett mycket viktig område och VBU ser positivt på att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, får uppdraget att se hur utbildningsinsatser till familjerättssekreterare kan förstärkas. VBUs erfarenhet är att många familjerättssekreterare inte har den kompetens som krävs för att genomföra riskbedömningar och göra vårdnadsutredningar som har hög kvalitet och är rättssäkra.

  Våra erfarenheter visar att det finns stora brister hos familjerättssekreterarna inom följande områden:

  - Kunskap om de rekommendationer som finns gällande hur en vårdnadsutredning ska genomföras och vad en utredningsrapport ska innehålla

  - Utredningsmetodik som grund för att vårdnadsutredningarna ska ha en hög kvalitet och därmed blir rättssäkra

  - Hur man gör riskbedömningar

  - Kunskap om otillbörlig påverkan av barn som leder till avskärmning av ena föräldern

  - Hur samtal med barn ska genomföras. Det krävs adekvat utbildning för den som genomför barnsamtal samt ett analysförfarande

  - Förmågan att kunna identifiera högkonfliktfamiljer - high conflict families

  - Verktyg för att bättre kunna genomföra samarbetssamtal

  - Vikten av både ett kortsiktigt- respektive långsiktigt perspektiv för de rekommendationer som ges i vårdnadsutredningar

  - Ett jämställt arbets- och tankesätt. Ett examensarbete från 2013, från Uppsala universitet, visar att då ensam vårdnad döms, tillerkänns mamman vårdnaden i 73 % av fallen. Domstolen följer oftast vårdnadsutredarens rekommendation. VBU har i ett eget statistikprojekt granskat tio stycken domar från 2016 från var och en av landets 48 tingsrätter och har kommit fram till ett liknande resultat. Slutsatsen blir att familjerätten inte har ett jämställt arbets- och tankesätt

  - Hur barns mognad definieras, och det på ett korrekt och relevant sätt för en vårdnadsutredning

   

Ge oss dina kommentarer