VBU_undertext_röd

Punkt 12 - Risken för att barnet far illa

PappaBarn - Se Barnet!
"Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart. Ett barn har en absolut rätt att inte själv bli utsatt för våld, övergrepp eller annan kränkande behandling. Genom 2006 års vårdnadsreform tydliggjordes därför att risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa ska beaktas särskilt i bedömningen av vad som är bäst för barnet. Om det framkommer uppgifter om att barnet far illa, måste domstolen och socialnämnden alltid göra en riskbedömning."

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > VBUs yttrande > Punkt 12

 • Riskbedömningar

  VBU är djupt oroad över de konsekvenser socialtjänstens undermåliga riskbedömningar får. I dag gör socialtjänsten ofta riskbedömningar enbart på den ena förälderns obekräftade påståenden om våld och övergrepp.

  Utredaren konstaterar, med hänvisning till forskning, att riskbedömningar i familjerättsliga utredningar är ett utvecklingsområde. Det saknas ett systematiskt metodstöd för riskbedömningar som integrerar barnets perspektiv och upplevelse. De riskbedömningsinstrument socialtjänstens handläggare använder sig av tar sikte på att bedöma vuxnas olämplighet och farlighet.
PappaBarn - Förslag
VBU delar utredarens bedömning att det finns behov av att höja riskbedömningarnas kvalitet. Evidensbaserade bedömningsmetoder måste införas, och ett handläggningsstöd behövs. Vi ställer därför oss positiva till det uppdrag som regeringen har gett till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), att ta fram ett handläggningsstöd för socialtjänstens arbete med riskbedömningar i ärenden om vårdnad, boende och umgänge.
 • VBU delar utredarens bedömning att det finns behov av att höja riskbedömningarnas kvalitet. Evidensbaserade bedömningsmetoder måste införas, och ett handläggningsstöd behövs. Vi ställer därför oss positiva till det uppdrag som regeringen har gett till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), att ta fram ett handläggningsstöd för socialtjänstens arbete med riskbedömningar i ärenden om vårdnad, boende och umgänge och som ska redovisas senast i maj 2018.

  Utredningar fokuserar i huvudsak på riskbedömningar utifrån fysiskt våld. VBU anser det minst lika viktigt att uppmärksamma det psykiska våldet. Barn som exempelvis förs bort av en förälder eller påverkas av en förälder att ta avstånd från den andra föräldern utsätts för psykisk misshandel, vilket skadar barnet både på kort och på lång sikt. En skada som ofta skapar en stress och otrygghet inom barnet och därmed ökar risken för att barnet kommer att behöva stöd och hjälp långt fram i livet.

  Vid riskbedömningar i vårdnadsutredningar berörs i stort sett bara mäns våld mot kvinnor och barn, trots att man idag vet att kvinnors våld mot män i nära relationer i stort sett lika vanligt (BRÅs rapport 2014:8, Brott i nära relationer).


  Om det finns det skäl att anta att påståendena om övergrepp är osanna ankommer det, enligt  VBUs uppfattning, på socialtjänsten att utreda om förälderns agerande kan ha sin grund i föräldrapåverkan av barnet eller annat för barnet destruktivt beteende. Om så visar sig vara fallet talar detta mot vederbörande förälders lämplighet i att ta hand om barnet.

  Då riskbedömningar görs i vårdnadstvister måste rättssäkerheten säkerställas och evidensbaserade utredningsmetoder användas.

   

Ge oss dina kommentarer
 

 • 29 november 2017 00:02:31
  Så viktigt att detta kommer fram Här ser man till barnets bästa.Psykiskt våld mot barn syns inte på samma sätt som fysiskt våld.Tar längre tid att upptäcka, därför är det av stor betydelse att man tittar på det.