VBU_undertext_röd

Punkt 10 - Medlare

PappaBarn - Se Barnet!
"Sedan den 1 juli 2006 kan domstolen i mål om vårdnad, boende och umgänge lämna uppdrag till en medlare. Av våra direktiv framgår att det är oklart i vilken utsträckning som medlingsförfarandet används, hur det fungerar i praktiken och om det har haft önskad effekt. I vårt uppdrag ingår att kartlägga och utvärdera området. Vi ska också ta ställning till hur medlingsförfarandet kan utvecklas och förbättras."

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > VBUs yttrande > Punkt 10

 • 10.7.2) En medlare ska ha relevant utbildning och yrkeserfarenhet och vara lämplig för uppdraget

  VBU tillstyrker förslaget

  VBU anser att en legitimering av medlare övervägs. Som utredaren konstaterar finns det forskning som visar att familjemedling leder till fler överenskommelser och fler fall av gemensam vårdnad. Men att en förutsättning för en framgångsrik medling är att medlaren har en adekvat utbildning och erfarenhet.
   
 • 10.7.3) Sekretess utan skadeprövning ska gälla hos domstol för uppgift som en part har lämnat till en medlare vid medling i ett mål där medlare utsetts enligt 6 kap. 18 a § föräldrabalken, om parten har gjort förbehåll om det. Den tystnadsplikt som följer av den föreslagna sekretessbestämmelsen ska ha företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

  VBU har inget att erinra
   
 • 10.7.5) En medlare ska se till att barnet får relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter eller inställning i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina synpunkter, ska hans eller hennes åsikter eller inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Rätten att komma till tals ska inte vara beroende av vårdnadshavarnas inställning i frågan

  VBU tillstyrker förslaget, med följande reservationer

  Om medlaren enligt utredningens förslag ges i uppdrag att ge barnet relevant information och möjlighet att framföra sin åsikt eller inställning, ställer det höga krav på professionalitet och visar än mer behovet av relevant utbildning och yrkeserfarenhet samt lämplighet för uppdraget. Inte minst då det blir nödvändigt med en mognadsbedömning, för att kunna avgöra i vilken mån barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse. En vårdnadshavare bör inte vara den som avgör om barnet ska höras och om barnets åsikt och inställning ska tillmätas betydelse. En sådan bedömning görs bäst av en utomstående professionell aktör.

  VBU anser dock att här finns en risk att barn som annars inte är involverade eller är medvetna om föräldrarnas pågående konflikt involveras i onödan. När ett barn varken har åldern, mognaden eller möjligheten att lämna sin egen fria åsikt bör barnet inte höras, då det inte kan anses vara till barnets bästa. Det är inte till ett barns bästa att ge tvistande föräldrar incitament att försöka påverka barnet att ta ställning mot den andra föräldern.
   

Ge oss dina kommentarer