VBU_undertext_röd

VBUs förslag 8

PappaBarn - Se Barnet!
Idag saknas en riktig förstainstans som har kompetens, resurser, mandat och det uttalade målet att hjälpa och ställa krav på föräldrar så att de inte hamnar i en rättslig tvist. VBUs uppfattning är att familjerätterna allt för snabbt och enkelt ger upp försöken att nå en lösning med omfattande umgänge för barnet med båda sina föräldrar.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > Våra förslag > Förslag 8

En riktig förstainstans som kan lösa föräldrarnas konflikt

Idag saknas en riktig förstainstans som har kompetens, resurser, mandat och det uttalade målet att hjälpa och ställa krav på föräldrar så att de inte hamnar i en rättslig tvist.

- VBUs uppfattning är att familjerätterna allt för snabbt och enkelt ger upp försöken att nå en lösning med omfattande umgänge för barnet med båda sina föräldrar.

Alla insatser som socialtjänsten erbjuder föräldrar bygger på frivilligt deltagande. Det möter inget hinder för en förälder att vara destruktiv och konsekvent kan säga nej till alla förslag och rekommendationer om insatser och hjälp och därmed stoppa alla konstruktiva initiativ.

- VBUs erfarenheter är att socialtjänsten inte förmår stoppa en krånglande förälder innan en rättslig process inleds. Konsekvensen blir att den obstruerande föräldern orsakar en ofta lång och slitsam rättslig process.

Vi anser att detta är en mycket problematisk situation, som kräver en förändring. En krånglande förälder ska inte kunna styra processen. VBU anser att socialtjänsten måste bli bättre på att motivera föräldrar att finna samförståndslösningar. Föräldrarna måste ges starka incitament att medverka till en för barnet gynnsam lösning med omfattande umgänge med båda föräldrarna och utan en rättslig process, där egentligen alla i slutänden står som förlorare.
”I vår undersökning hade föräldrarna tidigare tvistat om barnet i domstol i 40 procent av målen. Andelen kan vara större eftersom det inte är säkert att en tidigare tvist alltid framgår av det material som vi haft tillgång till”
Utredningen saknar nya konkreta och konstruktiva förslag och idéer som kan hjälpa föräldrarna att lösa de faktiska grundproblem, som ofta ligger till grund för konflikten och gör att de inte kan komma överens i frågor som rör barnet. Det saknas förslag som skulle kunna hindra att en rättslig process överhuvudtaget startas eller att upprepade rättsliga processer uppstår. Varje rättslig process är ett stort misslyckande. I betänkandet redovisas uppgifter som visar att i de mål som har studerats har det i 40 % av fallen funnits tidigare processer mellan föräldrarna. Siffran är alarmerande och upprepade tvister måste undvikas.

VBUs förslag
Att socialtjänsten efter en erforderlig kompetenshöjning blir en riktig förstainstans med krav och dokumentation som hjälper och tvingar föräldrarna att kunna hantera sin konflikt och sitt grundproblem, så barnets behov av och rätt till båda sina föräldrar tillgodoses.

Förväntade konsekvenser av förslaget
Antal vårdnadstvister skulle troligen bli färre och vårdnadsprocessen avgöras på kortare tid.
 

Ge oss dina kommentarer
 

  • 7 april 2018 18:46:03
    De bästa vore om de inom socialtjänsten kunde minimera antalet personer som har kontakt med en familj för att säkerställa att de inte begås fel an olika slag