VBU_undertext_röd

VBUs förslag 4

PappaBarn - Se Barnet!
Betänkandet behandlar i kapitel 14 vårdnadsmål där det förekommer skyddade personuppgifter. Utredaren återger uppgifter från Skatteverket, som uppgett att enligt verkets praxis är en förutsättning för en sekretessmarkering att det finns ett konkret och allvarligt hot som riktas mot den enskilde. Därutöver finns inga formella krav för att få en sekretessmarkering.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > Våra förslag > Förslag 4

Behovet av metod- och kompetensutveckling vid handläggning av ärenden med skyddade personuppgifter

Betänkandet behandlar i kapitel 14 vårdnadsmål där det förekommer skyddade personuppgifter. Utredaren återger uppgifter från Skatteverket, som uppgett att enligt verkets praxis är en förutsättning för en sekretessmarkering att det finns ett konkret och allvarligt hot som riktas mot den enskilde. Därutöver finns inga formella krav för att få en sekretessmarkering. Skatteverket gör nästan alltid en förfrågan till Polismyndigheten om ett yttrande angående hur allvarlig den potentiella hotbilden mot personen är. I Skatteverkets beslutsunderlag finns också ofta ingivna intyg från socialtjänsten. Skatteverket bifaller enligt egen uppgift aldrig en ansökan om sekretessmarkering bara på uppgifter från en enskild, utan sådana uppgifter måste vinna stöd av annan utredning i målet.

VBU har under lång tid uppmärksammat problematiken med skyddade personuppgifter i vårdnadsmål, och välkomnar utredningens erkännande av problematiken. Problemet är dock mer djupgående än vad som framgår av Skatteverkets svar till utredningen. VBU har bland sina medlemmar uppmärksammat fall där socialtjänsten eller kvinnojourer enbart på uppgifter från en enskild lämnat intyg om skyddsbehov, och där polisen enbart på socialtjänstens och kvinnojourens uppgifter lämnat yttrande om hotbild till Skatteverket.

I de fall som vi har granskat så har inte socialtjänsten inhämtat andra uppgifter än de som kommer från ena föräldern. Och Skatteverket har utifrån dessa uppgifter beslutat om skyddade personuppgifter. Allt detta utan att den andra föräldern ens hörts av någon av de inblandade aktörerna. Och utan möjlighet att överklaga beslutet. Det är inte en rättssäker process.

Enligt VBUs erfarenhet är det alldeles för enkelt att få skyddade personuppgifter beviljade i samband med vårdnadsmål, utan något tillförlitligt underlag för beslutet. Skyddade personuppgifter används sedan för att skilja ett barn från den andra föräldern och vinna fördelar i domstolsprocessen. Det kan i sin tur leda till att ett barns rätt till kontakt och umgänge med den andra föräldern förhindras och det på felaktiga grunder. Detta överensstämmer väl med de av vårdnadsutredningen granskade fallen, som visar att tingsrätten inte gör någon egentlig prövning av om det finns skäl för de skyddade personuppgifterna, dömde i samtliga granskade fall till ensam vårdnad för mamman, och att den omständigheten att barnet har skyddade personuppgifter ofta har betydelse vid avgörandet av sakfrågorna i målet. Skatteverkets sekretessmarkering ska enligt Skatteverkets egna uppgifter, inte ha någon direkt påverkan på utgången av ett vårdnadsmål då markeringen inte säger något om föräldrarnas lämplighet. Enligt VBUs erfarenhet stämmer dock inte detta synsätt om rättstillämpningen med verkligheten.

VBU delar Folkbokföringsutredningens (SOU 2009:75) bedömning att det är ett problem att det saknas möjlighet till överprövning av Skatteverkets beslut om skyddade personuppgifter. Det är en stor brist på rättssäkerhet att denna möjlighet saknas. Problematiken med skyddade personuppgifter har likheter i verkan med kontaktförbud (lag 1988:688), med skillnaden att det senare omgärdas av en rättsordning.

I vårdnadsutredningens uppdrag ingår inte att utvärdera tillämpningen av de olika regelverken om skyddade personuppgifter. Av utredningens direktiv (2014:84) framgår dock att i arbetet med att utvärdera reformen ingår, förutom förändringar i regelverket, att överväga om det finns behov av att vidta andra åtgärder, t.ex. när det gäller metodutveckling, kompetens- och erfarenhetsutbyte. Utredaren har alltså inte varit hindrad att ta upp andra närliggande frågor. VBU anser att det finns mer att göra inom ramen för utvärderingen av 2006 års vårdnadsreform.

VBUs förslag
Domstolarnas möjlighet till egna prövningar och bedömningar av om det finns skäl för de skyddade personuppgifterna vid avgörandet av själva saken i vårdnadsmål ska stärkas. Dessutom bör det göras en utvärdering av behovet av metod- och kompetensutveckling inom socialtjänstens, polisens och Skatteverkets handläggning av ärenden med skyddade personuppgifter och i domstolarnas handläggning av vårdnadsmål där skyddade personuppgifter förekommer. Domstolarna gör t.ex. redan idag egna riskbedömningar, som ibland går emot socialtjänstens riskbedömningar.

Förväntade konsekvenser av förslaget
Tingsrätten ges möjlighet att pröva alla aspekter av vårdnadsmål, inklusive sekretessmarkering beslutade av Skatteverket.
 

Ge oss dina kommentarer