VBU_undertext_röd

Socialtjänstlag (SoL)

PappaBarn - Sveriges Riksdag

Socialtjänstlag (2001:453) Svensk författningssamling 2001:453 och SFS 2007:1315 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Regelverk > Socialtjänstlag

Om Socialtjänstlagen (SoL)

PappaBarn red line
Socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft 2001. Socialtjänstlagen är en ramlag som styr vilka skyldigheter kommuner har mot de människor som vistas inom kommunens gränser. Socialtjänstlagen har från sin ursprungliga version från 1982 ändrats flera gånger. De övergripande målen med lagen är att strukturera upp kommunens arbete och visa på den anda som detta arbete ska präglas av. Lagen tydliggör att socialtjänsten på demokratins och solidaritetens grund ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänstens verksamheter ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.

Socialtjänstlag kapitel 5

PappaBarn red line

VBU har plockat ut Kap 5 som berör barn och unga. Vi har även valt att kommentera ett stycke.
Läs hela Socialtjänstlagen (2001:453), titta i vår länksamling bland direktlänkar

1 § Socialnämnden skall

- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,

- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,

- bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdom far illa,

- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel,

- tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är skadliga för dem,

- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,

- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts (se kommentarer).

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört.

VBUs kommentarer

PappaBarn red line

JO har i två beslut tagit ställning till 8:e strecksatsens formulering (ovan rödmarkerad) och uttalat att Socialnämnd endast i rena undantagssituationer får åsidosätta eller motverka ett beslut om umgängesrätt som har fattats av domstol

1 JO 2004/05, sidan 214-220: ”Socialnämnden har att utgå från att vad domstol har förordnat står i överensstämmelse med vad som är bäst för barnet och socialnämnden skall medverka till att en förälder, som av domstol har tillerkänts rätt till umgänge, får möjlighet att utöva denna rätt”.

2 JO 1013/14, sidorna 430-434: "Socialnämnden struntade i att ordna umgängesstödjare fastän domstolen beslutat att sådan skulle utses. Det är av grundläggande betydelse att det som domstol har bestämt följs av de myndigheter som ska verkställa beslutet. I det här fallet har nämnden i uppenbar strid med vad som följer av regleringen i föräldrabalken valt att inte verkställa tingsrättens beslut".

Få/ingen socialtjänst tillämpar 8:e strecksatsen, om man ens är medveten om den. Det är därför väldigt svårt att få någon hjälp eller stöd av socialtjänsten.

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!