VBU_undertext_röd

Skatteverket

PappaBarn - Skatteverket

Om du är utsatt för ett allvarligt och konkret hot kan du ansöka om skyddade personuppgifter. Exempel på sådana fall kan vara att du utsatts för våld, hot om våld, förföljelse eller andra trakasserier.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Regelverk > Skatteverket

Skyddade personuppgifter

PappaBarn red line
Om du är utsatt för ett allvarligt och konkret hot kan du ansöka om skyddade personuppgifter hos Skatteverket. Exempel på sådana fall kan vara att du utsatts för våld, hot om våld, förföljelse eller andra trakasserier. Det finns tre typer av skyddade personuppgifter (skyddad identitet): sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.

Sekretessmarkering

PappaBarn red line

En sekretessmarkering gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret, finns det gemensamma barn gäller detta även barnen. Det innebär att det förs in en markering vid dina personuppgifter som anger att ingen får lämna ut uppgifterna om dig och ditt barn utan tillstånd och säkerhetskontroll. Varje myndighet måste noga pröva ditt enskilda fall innan de lämnar ut dina uppgifter, det är alltså ingen absolut sekretess.

Skatteverket bestämmer själv enligt en intern instruktion hur utredning och beslut om sekretessmarkering ska ske. Sökande lämnar in en ansökan och inkluderar då ev. barn. Vanligtvis bifogas kopia av polisanmälan, intyg från kvinnohus eller socialtjänst. Det finns inte några formella krav för att få en sekretessmarkering. Någon form av intyg, exempelvis från polis eller socialtjänst eller annan utredning som styrker dina förhållanden bör dock finnas som underlag för bedömningen.

Föräldrar i tvist har, tyvärr i vissa fall, en tendens att använda alla tänkbara metoder för att utesluta den andra föräldern, sekretessmarkering är ett exempel på en sådan metod. I jämförelse med "Kontaktförbud" omgärdas inte sekretessmarkering av en rättsordning, det innebär t.ex. att sekretessmarkering inte kan överklagas. Sekretessmarkering är en administrativ åtgärd av Skatteverket utan rättstillämpning.

Om ett vårdnadsmål startas får sekretessmarkeringen verkan i vårdnadsmålet. Domstolen kommer då, när det gäller umgängesfrågan, konstatera att det blir svårt med umgänge eftersom sekretess råder för barnet. I praktiken blir det alltså så att Skatteverket i en sekretessbelagd process, utan insyn för drabbad vårdnadshavare, kommer påverka domstolsmålet. Idag kan inte en domstol ändra sekretessbeslut även om målet visar att hot inte förekommer.


VBUs uppfattning är att Skatteverket borde vara uppmärksam på risken för missbruk när sekretessmarkering söks och barn under gemensam vårdnad är inblandade. Den andra föräldern ska givetvis ingå i Skatteverkets utredning som likvärdig part. Härutöver anser VBU att domstol i vårdnadsmål bör ges möjlighet att upphäva sekretessmarkering om domstolsprocessen påvisar missbruk. Det är ju bara i domstolens handläggning som alla förhållanden klarläggs på ett rättssäkert sätt. 

Under våren 2017 träffade VBU Skatteverket i Solna där vi framförde våra synpunkter.

Kvarskrivning

PappaBarn red line
Om det finns särskilda skäl kan du även få bli "kvarskriven" på den gamla orten när du flyttar. Som adress i registret anges i sådana fall adressen till skattekontoret på din gamla ort. Den faktiska adressen förvaras manuellt på Skatteverket. Fördelen är då att den nya adressen aldrig registreras i folkbokföringen och därmed inte heller sprids till andra myndigheter.

Fingerade personuppgifter

PappaBarn red line
Om du är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till liv, hälsa eller frihet kan du få fingerade personuppgifter eller så kallad ny identitet. Det innebär att du får nya identitetsuppgifter, t.ex. ett nytt namn och nytt personnummer.
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!