VBU_undertext_röd

Prövningstillstånd till alla?

PappaBarn - Prövningstillstånd

Tingsrättens dom är på många sätt anmärkningsvärd. Är tingsrättens tolkning av "barns bästa" snedvriden? Eller är det helt enkelt så att Föräldrabalken är gammal och förlegad?
 

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Regelverk > Prövningstillstånd

Om prövningstillstånd

PappaBarn red line
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet på nytt i sin helhet.  För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, sätter en jurist vid hovrätten sig in i ärendet och redovisar det muntligt för tre domare. Domarna gör sedan en bedömning av tingsrättens dom och om det finns skäl att ge prövningstillstånd.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall:
  • När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt
  • Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt
  • Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor
  • När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet

Sabotage av umgänge ska inte drabba dottern

PappaBarn red line

Dagens Juridik skriver i sin artikel Eftersom mamman saboterat dotterns umgänge med sin pappa ansåg tingsrätten att det fanns risk för att detta skulle inträffa igen. Pappans begäran om umgängesrätt avslogs därför. Hovrätten slår dock fast att dottern inte ska behöva lida för sin mammas agerande och att hennes umgänge med pappan bör komma igång "så snart det är möjligt".

Tingsrätten skrev i sina domskäl:
"Hon borde få träffa sin pappa, men så länge M (mamman) inte medverkar bättre till att någon form av umgänge kommer tillstånd och så länge inte D (dottern) är stor nog att själv kunna ifrågasätta frånvaron av sin pappa, kan tingsrätten för närvarande inte se någon lösning som innebär att umgänge faktiskt kommer till stånd. Även om tingsrätten skulle förordna om umgänge talar all utredning i målet för att resultatet endast skulle bli detsamma, det vill säga att umgänget inte blir av och att D drabbas negativt av det."

Principen om barnets bästa
Med hänsyn till principen om barnets bästa kom tingsrätten fram till att flickan inte skulle få ha något umgänge med sin pappa. Tingsrätten gick därför på mammans linje.

Pappan, i det här fallet, överklagar domen till hovrätten som väljer att ta upp fallet. Hovrätten river upp tingsrättens beslut och skriver:
"Tvärtom anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att det finns förutsättningar för ett umgänge och att det är angeläget att detta kommer igång så snart som möjligt."

"Det är enligt hovrättens uppfattning klarlagt att M under lång tid har omintetgjort all kontakt mellan D och P (pappan)... Utredningen visar också att M har lämnat oriktiga uppgifter om P i syfte att misskreditera honom."


Det är något alvarligt fel i systemet, om en förälder kan agera på sådant vis som beskrivs i domen och på så sätt tvinga fram utgången av en dom. Det är tyvärr så, i flera andra fall, att bedömningen om vad som är "barnets bästa" används i precis motsatt syfte. Detta är ett problem och VBU frågar sig, ska prövningstillstånd ges till alla vårdnadstvister för att på så sätt sanera tingsrätten?

Läs artikel här
Källa: dagensjuridik.se

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!