VBU_undertext_röd

Föräldrabalken

PappaBarn - Sveriges Riksdag

En ständig förändring av FB krävs så den kan följa samhällets utveckling. Ibland blir det rätt och ibland helt tokigt.

VBU tycker inte det är skäl nog för ensam vårdnad att "föräldrar inte kan samarbeta". Vårdnadstvisterna ökar när det räcker med att den ena föräldern inte vill samarbeta.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Regelverk > Föräldrabalken

Vårdnadsreformer

PappaBarn red line

Det krävs en ständig förändring av föräldrabalken (FB) så den kan följa samhällets utveckling, under de senaste 20 åren har snart tre vårdnadsreformer genomförts:

  • 1998 års vårdnadsreform
  • 2006 års vårdnadsreform (nuvarande lag)
  • 2014 års vårdnadsreform (pågående)

Om föräldrabalken kapitel 6

PappaBarn red line

Vid tvist om vårdnad enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken skall rätten, mot bakgrund av principen om barnets bästa, förordna att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Det enskilda barnet är inte part i målet men föräldrabalken medger dock rätt för barnet att i olika hänseenden komma till tals.

Vårdnad om barn återfinns i 6 kap. FB. Med vårdnad avses det rättsliga ansvaret för barnets person. Vårdnadens innehåll formuleras i de inledande bestämmelserna i 6 kap. FB. Enligt 6 kap. 1 § FB har barnet vissa grundläggande rättigheter. Barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vidare skall barnet behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Enligt 6 kap. 2 § andra stycket FB har vårdnadshavaren ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ansvarar för att barnets behov enligt 1 § tillgodoses. Vidare har vårdnadshavaren en skyldighet att se till att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt bevaka att barnet får tillfredställande försörjning och utbildning. Vårdnadshavaren har även en plikt att svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas så att barnet inte orsakar skada för annan.

Vem eller vilka som i olika situationer är att anse som vårdnadshavare framgår närmare av 6 kap. 3 – 10 c § FB. Vårdnaden kan tillkomma två personer, s.k. gemensam vårdnad, eller en person, s.k. ensam vårdnad. Enligt 6 kap. 3 § första stycket FB står barnet från födseln under vårdnad av båda föräldrarna om dessa är gifta med varandra. Om så icke är fallet tillkommer vårdnaden modern ensam. I vissa speciella fall kan rätten flytta vårdnadsansvaret till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Läs hela FB här

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!