VBU_undertext_röd

BBIC - Barnens Behov i Centrum

Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC kan användas för att utreda barns sociala situation t.ex. vid en orosanmälan.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Orosanmälan > BBIC

Om BBIC - Barnens Behov i Centrum

PappaBarn red line

Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC kan användas för att utreda barns sociala situation, barnavårdsutredning,  t.ex. vid en orosanmälan.

Stödet, som ursprungligen kommer från England och som har modifierats till svenska förhållanden av socialstyrelsen, utgörs av ett konceptuellet ramverk och ett system för planering, utredning och uppföljning av socialtjänstens barnavård. Det konceptuella ramverket, BBIC triangeln, utgår från forskningsbaserade grundprinciper som harmonierar väl med svensk lagstiftning och svensk barnavårdsforskning. Stödet, som syftar till att stötta utredarna i genomförandet och rapporteringen av barnavårdsutredningen, utgörs bland annat av mallar.

För att arbeta med BBIC behövs kunskap och en BBIC-licens som kommuner får genom att ingå avtal med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i systemet och för nationella kvalitetssäkring, det ger trygghet för alla som använder eller kommer i kontakt med BBIC.

BBIC grundprinciper

PappaBarn red line

BBIC tar sin utgångspunkt i ett antal grundprinciper. Dessa bygger på en värdegrund, teori och metodsyn som är i linje med aktuell svensk barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis.

De nio grundprinciperna beskriver tre huvudsakliga perspektiv. De första tre principerna handlar om barnets rättigheter och barnets bästa. De följande tre påminner om att barnet behöver ses i ett helhetsperspektiv och att samverkan är en förutsättning för ett bra socialt arbete. De avslutande tre grundprinciperna lyfter vikten att använda sig av kunskap och noga följa sitt arbete för att utveckla det vidare.
 

  1. Utgå från barnets rättigheter
  2. Låta barnets bästa vara avgörande
  3. Sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn
  4. Ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation
  5. Göra barnet, familjen och nätverket delaktiga
  6. Ske i samverkan med andra professioner och verksamheter
  7. Bygga på en evidensbaserad praktik
  8. Motverka svårigheter och förstärka resurser
  9. Systematiskt följa barnet och insatserna

Fördjupa dig i BBIC

PappaBarn red line
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!