VBU_undertext_röd

Barnavårdnadsutredningar

PappaBarn - Socialförvaltning

Barn har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Om något går snett i en familj har man rätt att få hjälp av socialtjänsten i kommunen. Socialtjänsten är skyldig att utreda om man får reda på att barn inte har det bra.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Orosanmälan > Barnavårdsutredning

Om barnavårdsutredningar

PappaBarn red line
Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453) ett ansvar för att tillsammans med föräldrar se till att barn får en god fysisk och social utveckling och att de barn som riskerar en ogynnsam utveckling får det stöd och skydd de behöver. Socialtjänsten är därmed skyldig att inleda en barnavårdsutredning om de får kunskap om att barn lever under sådana förhållanden som kan tänkas leda till att de har behov av en insats från socialnämnden (SoL5:1). En barnavårdsutredning kan t.ex. föranledas av en orosanmälan.

Om det i förhandsbedömningen av t.ex. en orosanmälan framkommer att ett barn på något sätt far illa startar en barnavårdsutredning, ofta med stöd av BBIC.

I korthet fungerar det så här

PappaBarn red line
I korthet innebär utredningsförfarandet att en ansökan eller anmälan inkommer till socialtjänstens mottagningsgrupp om att ett barn misstänks fara illa. Mottagningsgruppen gör omedelbart en skydds- och förhandsbedömning av anmälan som ligger till grund för beslut om att inte inleda eller inleda en utredning. Om en utredning inleds görs en mer utförlig skyddsbedömning, därefter upprättas en plan för att genomföra utredning enligt BBIC.

Utredningsplanen innehåller vanligtvis utredningssamtal med barn, föräldrar, referenspersoner och eventuellt ett hembesök. När utredningsmaterialet samlats in analyseras detta och ett förslag till beslut formuleras och kommunicerades till föräldrarna som antingen kan samtycka eller inte samtycka till utredarnas förslag. Därefter färdigställs barnavårdsrapporten utifrån BBIC-mallen. Vid samtycke från föräldrarna fattas ett formellt beslut som verkställs. Om inte samtycke erhålls och om det anses föreligga ett behov av att ge barnet stöd kan socialnämnden ansöka om ett omhändertagande enligt LVU hos förvaltningsrätten.
 
PappaBarn - Utredningsprocess
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!