VBU_undertext_röd

Orosanmälan - Vårdnadstvister

PappaBarn - Orosanmälan

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. När vårdnadshavare inte kan ta ansvar för sina barn fullt ut behöver samhället stödja och skydda barn som annars riskerar en ogynnsam utveckling. Ansvaret ligger ytterst på kommunens socialnämnd, men för att nämnden ska kunna ta sitt ansvar behöver den uppmärksammas på barn som andra känner oro för.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Orosanmälan

Om orosanmälan

PappaBarn red line

Alla har ett ansvar för att uppmärksamma barn som far illa. Vissa är skyldiga enligt 14 kap. 1 § SoL att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Barn kan fara illa i många olika situationer och av en eller flera olika orsaker. Oavsett vad barnet befinner sig i för situation är det misstanken eller kännedomen om att barnet far illa som är utgångspunkten för om en anmälan ska eller bör göras till socialnämnden.

Anmälaren behöver inte sätta sig in i om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd, utan kan utgå från sina egna iakttagelser och sin egen bedömning om ett barn far illa eller riskerar att fara illa.

Anmälaren behöver inte heller ta ställning till orsaken till att barnet far illa, det är socialnämnden som har ansvar att utreda situationen.

Det finns inga formella krav på hur anmälan ska göras, den kan vara skriftlig eller muntlig. Anmälan ska i regel göras till socialtjänsten i den kommun eller stadsdel där barnet bor. Socialnämnden intar en särställning i förhållande till andra myndigheter genom att den inte bara är en servicemyndighet utan även har möjlighet och skyldighet att utreda de problem som är knutna till ett barns sociala situation. När information från olika håll sammanställs hos socialtjänsten ökar möjligheterna att få en klar bild av barnets situation och att barnet får det stöd och skydd som han eller hon behöver.

Om det i förhandsbedömningen av orosanmälan framkommer att ett barn på något sätt far illa startar en barnavårdsutredning, ofta med stöd av BBIC.

Läs mer om BBIC
Läs mer om Barnavårdsutredning

VBUs erfarenheter

PappaBarn red line

Det är ganska vanligt att föräldrar med hög konflikt anmäler varandra för att de känner oro över sitt barn. Det förekommer även att anhöriga gör anonym orosanmälan. Detta är inget okänt fenomen, vi hoppas att dessa föräldrar löser sin konflikt i första hand med samarbetssamtal eller med tips och råd från VBU.

Även om det är socialnämnden som har ansvar att utreda situationen och då bör ta in upplysningar från olika håll kan det vara bra att t.ex.:

 • ha en dialog med barnets skola och kontrollera om även de stödjer eller märker av det du anmäler.
  - Var försiktig så du inte involverar skolan i ärenden som är av privat karaktär, om barnet uppfattas att det är påverkat av situationen är detta dock av intresse.
 • ha intyg från skolkurator, psykolog, sjukhus eller andra vårdinrättningar som stödjer det du anmäler.
 • Finns det andra personer i din omgivning som stödjer det du anmäler.
  - Be dem i så fall skicka in en egen orosanmälan, det påverkar trovärdigheten om fler anmäler.
 • När det gäller vårdnadstvister är man i många fall ensam om att uppleva oro, tänk på att detta INTE är ett hinder för att göra en anmälan.
  - Tänk på att det kan vara svårt att få igenom en anmälan vid konflikt och vårdnadstvist, socialtjänsten kommer ringa den andra föräldern. Då står ofta ord mot ord om inga andra uppgifter inkommer.
 • Använd inte orosanmälan som vapen i en vårdnadstvist
 • Du som anmäler, se till att du får en bekräftelse på att din orosanmälan är mottagen av socialtjänsten. I många kommuner får du ett automatiskt svar tillbaka när du skickar din anmälan via e-post.
  - I första hand RING och gör din anmälan, få kontakt och skapa förtroende med en handläggare och berätta det du upplever. I andra hand SKRIV din anmälan och skicka till den handläggare du pratat med.

Om du vill fördjupa dig

PappaBarn red line

Socialstyrelsen ansvarar för handboken "Anmäla oro för barn - Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare" som kan ge stöd till chefer och anmälare om anmälningar till socialtjänsten vid kännedom eller misstanke om att barn far illa. Informationen utgår främst ifrån lag, förarbeten, rättsfall och Justitieombudsmannens beslut i ärenden om anmälningar.

Se mer på socialstyrelsens hemsida, klicka här. Du kan även ladda ner handboken, klicka på länken nedan.
 

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!