VBU_undertext_röd

Socialtjänst

PappaBarn - Jämställdhet
Vi anser att familjepolitiken inte är jämställd, på flera områden arbetar samhället att förbättra detta.

- Vi tycker att det går alldeles för långsamt!

Vi anser att det krävs fler åtgärder och punktinsatser för att påskynda utvecklingen.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Jämställdhet > Socialtjänst

Samarbetssamtal, orosanmälan och vårdnadsutredningar

PappaBarn red line

Via socialtjänsten hanteras många frågor som uppkommer när föräldrar inte är överens. I VBUs jämställdhetsarbete innefattas socialtjänstens avdelningar som hanterar samarbetssamtal, orosanmälan och vårdnadsutredningar.

När det gäller samarbetssamtal och orosanmälan finns det ingen uttalad kritik mot socialtjänsten, vi anser att jämställdhetsperspektivet hanteras på ett jämställt sätt.

VBUs uppfattning, när det gäller vårdnadsutredningar, är att pappor bemöts i större utsträckning av uppfattningen att de är mindre lämpade som föräldrar och att de i högre grad blir ifrågasatta som förälder. Vi anser också att pappor, i högre utsträckning än mammor, blir diskriminerade i vårdnadsutredningar.

Vi tror att diskrimineringen beror på flera faktorer, förlegat synsätt på pappors lämplighet, utredarnas utbildning och utredarnas kunskapsnivå. Vi tror också att det finns ett problem med att de personer som hanterar vårdnadsutredningar i de flesta fall är kvinnor.

VBUs egna medlemsundersökningar

PappaBarn red line
På frågan "Känner du dig helt opartiskt behandlad av socialtjänsten?"
- svarar pappor i 80 % av de svarande NEJ, de känner sig inte opartiskt behandlade

På frågan "Hur ser fördelningen ut mellan män/kvinnor av de handläggare du mött?"
- svarar föräldrar att de mött 80 % kvinnor

VBU vill mäta jämställdhet i vårdnadsutredningar, tyvärr finns det inget krav på att ta fram denna statistik hos kommunernas socialtjänst. Detta anser vi vara en allvarlig brist och det vill vi absolut förändra!

Mot en mer jämställd socialtjänst

PappaBarn red line

Det arbetar ca 80 % kvinnor inom socialtjänsten, det finns m.a.o. en hel del utmaningar för att gå mot en mer jämställd socialtjänst. Om du vill fördjupa dina kunskaper i ämnet kan man läsa nedan rapporter.
 

PappaBarn - Mot en mer jämställd socialtjänst
"I familjerättsärenden har framförallt männen påtalat bristen av för få manliga handläggare. Många män har ansett sig orättvist bedömda ur ett könsperspektiv framförallt vad gäller vårdnads-, boende- och umgängesfrågor."

Källa: Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!