VBU_undertext_röd

Så kan föräldrapåverkan gå till

PappaBarn - Föräldrapåverkan

Det händer alltför ofta att en förälder medvetet eller omedvetet negativt påverkar barnets inställning till den andra föräldern och att barn säger sådant som de tror den ena eller båda föräldrarna önskar eller förväntar sig. Att försätta ett barn i en sådan situation kan vara direkt skadligt för barnet.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Föräldrapåverkan > Så kan det gå till

Medveten eller omedveten föräldrapåverkan

PappaBarn red line

Föräldrapåverkan kan genomföras på olika sätt, både medvetet och omedvetet. De medvetna metoderna kan ha inslag av umgängessabotage, umgängesvägran eller umgängesrestriktioner. De medvetna metoderna kan också innefatta att man använder sitt föräldraansvar för att rättfärdiga sitt agerande till att avskärma, tala illa om eller på annat sätt smutskasta den andra föräldern inför ett barn. Idag vet vi också att falska anklagelser är ett vanligt förekommande inslag i en infekterad vårdnadstvist, något som äldre barn ofta informeras om.

Det kan för en förälder och andra i omgivningen vara lätt att missförstå de bakomliggande orsakerna när ett barn uttryckligen försäkrar att det verkligen inte vill träffa den andra föräldern. Det är viktigt att känna till att barnets uttryckta vilja kan vara ett resultat av suggererande* påverkan, en påverkan som förvanskat barnets vilja eller uppfattning om en förälder.

* Suggestion = psykisk eller hypnotisk påverkan

Hälsa mamma att jag inte kan skjutsa dig till träningen längre. Det får hon ordna själv, hon lägger minsann aldrig någon tid på dig!
Säg till pappa att det är hans tur att köpa dig en ny vinterjacka. Han tjänar alldeles för mycket och är alltid så snål!

Föräldrapåverkan och att ha kontroll

PappaBarn red line
Att påvisa att man har kontroll eller vill ha kontroll över gemensamma barn är ofta en orsak till att en förälder utövar föräldrapåverkan. Det kan ske på många olika sätt, alltifrån att den andra föräldern ignorerar dig, till rena förolämpningar. Om den förälder som utövar föräldrapåverkan märker att den andra föräldern inte går sin väg, är det vanligt att den utövande föräldern ökar kontrollen så långt den kan. I de flesta fall är det ingen tydlig strategi, bara en utvidgning av fientliga reaktioner som passerar mönstret "argumentation - tystnad - begränsad kommunikation - ingen kommunikation - fientlig aktivitet".

Exempel på föräldrapåverkan

PappaBarn red line
 • Visar ilska mot den andra föräldern inför barnet
 • Ber barnet kalla den andra föräldern vid namn istället för mamma eller pappa
 • Kontaktar upprepade gånger barnet då barnet är hos den andra föräldern för att säkerställa att allt är bra
 • Ger liknande presenter som du givit barnet, i avsikt att minska värdet av det barnet fått av dig
 • Gömmer, skadar eller handskas vårdslöst med saker du givit barnet
 • Avsiktligt misstolkar allt du säger eller gör och berättar detta för barnet
 • Kritiserar en förälders beteende inför barnet
 • Kritiserar ditt hem, dina vänner och ditt sätt att leva inför barnet
 • Berättar för barnet att umgängesdomen är ett legalt maximum, inte en minimirättighet
 • Ignorerar dig som förälder offentligt och uppmuntrar barnet att göra detsamma
 • Alltid upplyser om dina svagheter som förälder inför barnet

Exempel på hur man kan påvisa kontroll

PappaBarn red line
 • Kräver att du kommer och går på exakt överenskommet klockslag vid överlämning
 • Kräver en exakt redogörelse i förväg för när, var och vem barnet ska umgås med
 • Genomför "sista-minuten" förändringar i gjorda överenskommelser som rör barnet
 • Erbjuder barnet andra aktiviteter på den tidpunkt då barnet ska träffa dig
 • Kräver ekonomisk ersättning för din kontakt med barnet
 • Vidarebefordrar inte skolrapporter eller medicinska upplysningar eller annan information du har rätt att förvänta dig som förälder
 • Kritiserar ditt beteende och din förståelse av barnets behov av föräldrakontakt
 • Tillåter barnet att missköta sina skoluppgifter under veckorna, så att de måste fullgöras under den tid barnet ska träffa dig
 • Förbjuder dig att delta i barnets skol- och fritidsaktiviteter
 • Felaktigt informerar om att det finns domstolsbeslut på att du inte får närvara i skolan eller på fritids
 • Kräver att din nya partner inte får närvara då du träffar ditt barn, eftersom det förvirrar och stör barnet
 • "Bortser" från presenter som du skickar till barnet vid speciella tillfällen
 • Säger att barnet är upptaget med annat eller ute när du ringer, avbryter och lägger sig i samtalet

Exempel på varför man utövar föräldrapåverkan

PappaBarn red line
En förälder...
 • vill starta ett nytt liv utan barnets andra förälder, den andra föräldern ses som en belastning
 • vill ha pengar eller egendom och använder barnet som förlorbart lockbete
 • hatar den andra föräldern och använder barnet som vapen
 • har svårt att hantera sitt eget liv, kontakt med den andra föräldern är besvärligt
 • anser att den andra föräldern är ovärdig och inte förtjänar kontakt med barnet
 • kan ha övertygats eller påverkats av andra personer om att tycka illa om den andra föräldern
 • kan inte "tävla på samma villkor" – den andra föräldern kan erbjuda "bättre" villkor för barnet
 • ser barnet som ett sätt att få försörjning, bostad, bidrag och andra förmåner
 • kan ha en livsstil helt skild från den andra föräldern och vill inte att barnet tar efter denna
 • kan sakna en "egen" familj och uppfattar barnet som "sin" familj
 • betraktar barnet som sin egendom
 • fasar för att barnet skulle vilja lämna denne för att uppsöka den andra föräldern
 • lider av ett trasigt socialt arv

Exempel på karaktärsdrag hos utövare av föräldrapåverkan

PappaBarn red line
En förälders...
 • förmåga att i sinnet inte kunna skilja barnets behov från sina egna
 • förmåga att inte känna sig trygg med barnets relation till sina mor- och farföräldrar och den andra föräldern
 • förmåga att inte ha respekt för domstolsbeslut och auktoritet
 • förmåga att inte låta sin ilska och sårade känslor läka så barnets relation med den andra föräldern inte störs
 • förmåga att inte vara flexibel och villig att arbeta med den andra föräldern
 • förmåga att inte känna skuld när denne agerar på ett sätt som skadar barnets relation med den andra föräldern
 • besatthet av att förstöra barnets relation med den andra föräldern
 • övertygelse om att denna inte agerar felaktigt, den som säger annat ses som en fiende
 • behov av att söka stöd hos familjemedlemmar, kvasi-politiska grupper eller vänner som kommer att dela deras tro att de är offer för den andra föräldern och systemet
 • önskan om att domstolen ska straffa den andra föräldern med ett domstolsbeslut som skulle störa eller blockera relationen till barnet
 • tro på en högre sak, att skydda barnet till varje pris
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!