VBU_undertext_röd

Kongress - Blogg

PappaBarn - Kongress 2018

Följ "Kongress bloggen" under hela dagen den 16 mars. Här publicerar vi korta kommentarer, visar bilder och gör snabba intervjuer.

Erik Philipsson
Erik Philipsson - Barnets bästa berättar om socialtjänstens roll i vårdnadstvister och barnomhändertagande. Vad är rättssäkert och inte, hur används vetenskapliga utredningsmetoder. Varför används inte evidensbaserade metoder?

Erik presenterar 8 utredningsmetoder som avsevärt skulle förbättra utredningar som utförs av socialtjänsten.

Hur kan vardagliga händelser och påståenden bli fakta i utredningar, är det sant bara för att jag säger det.
Hur kan jag som utredare använda mig av alternativa hypoteser för att ifrågasätta ett beteende?

Erik gör också reklam för sin bok, den finns att köpa här.


redaktionen@barnetsbasta.org
Läs hela inlägget »
Denise Lagercrantz
Denise Lagercrantz - advokat, Anders Fors - PappaBarn och Farouk Medina - PappaBarn kommenterar Vårdnadsutredningen SOU 2017:6.

Denise påpekar att det finns en god tanke med vårdnadsutredningen och det är att det ska löna sig att vara lösningsfokuserad, det är viktigt och bra! Men Denise ifrågasätter också hur de olika förslagen ska fungera i verkligheten. Det saknas dock förslag om utbildning för ombuden.

Denise ifrågasätter även FREDA analysen och använder denna som ett exempel på hur konflikt och falska påståenden driver på konflikten, vi måste bort från detta.

Farouk Medina tar upp likheterna med vårdnadsutredningens förslag på ändringar i lagtexten med Barnkonventionen. Vårdnadsutredningen har också kommit fram till att den nuvarande lagen är konfliktdrivande, därför föreslår utredningen att föräldrarnas förmåga ska vara vägledande i fråga om vårdnad av barn.

Anders Fors presenterar områden som PappaBarn tycker att vårdnadsutredningen har missat.


denise@advokatzz.se
anders.fors@pappabarn.se
farouk.medina@pappabarn.se

 
Läs hela inlägget »

Anna Sahlström - psykolog förklarar sin syn och erfarenheter kring ett barns vilja. Det är inte lätt att förstå de mekanismer som styr ett barns vilja.

- Vad är det som gör att ankungen följer efter sin mamma?
- Vilken är funktionen av beteendet "följa efter sin mamma"?

Enligt forskning är inte detta en instinkt utan ett inlärt beteende. Betingning är en typ av associativ inlärning, där en organism lär sig att koppla ihop ett stimulus med ett annat. Detta kan man även se hos de barn som är med om en vårdnadstvist. Att påverkas av omgivningen är normalt.

Anna förklarar de bakomliggande psykologiska faktorerna till varför man påverkar ett barn.


anna@medborgargruppen.se
 

Läs hela inlägget »
Gert Nilsson
Gert Nilsson - medlare ger oss en inblick i medlarens roll, hur det går till och vad man ska tänka på. Det handlar i många fall om att byta mindset hos klienten. Detta tar tid, ibland massor av timmar.

Medling är frivillig, och kommer ofta för sent i processen. Gert tycker den borde komma tidigare för att så tidigt som möjligt undvika konflikt.


gert.nilsson@eldrimner.se
Se Gerts framförande på Youtube
Läs hela inlägget »
Gunnel Alderholm - nämndeman bjuder in oss i arbetet som nämndeman, en s.k. lekmannadomare.

En nämndeman representerar folket säger Gunnel som känner sig stolt över sitt uppdrag. Ett förtroendeuppdrag som utses av ett politiskt parti.

En del av arbetet innebär att sätta sig in i de enskilda fallen och här påpekar Gunnel att socialförvaltningens vårdnadsutredningar ofta är undermåliga. Gunnel anser också att det tar för lång tid innan en domstolsprocess avslutas.


gunnel.alderholm@partille.se
Se Gunnels framförande på Youtube
Läs hela inlägget »
Birgitta Hållenius

Birgitta Hållenius - advokat berättar om hur det är att vara advokat och hur en vårdnadstvist går till. Birgitta berättar om ett svårt fall som involverar våld, kvinnojour och FREDA frågeformulär. Birgitta ifrågasätter metoden som används som vetenskaplig metod för att bedöma risk.

Birgitta tar också upp frågan om upptrappning, varför är det så speciellt i vårdnadsmål. Vi har 1-2v inskolning på dagis?

Konfliktlösningar:
- Konflikt och försoning
- Medling/dubbelmedling
- Samarbetssamtal
- Domarmedling Göteborgsmodellen


birgitta.hallenius@hallenius.com
Se Birgittas framförande på Youtube

Läs hela inlägget »
Anti Avsan

Anti Avsan - ledamot justitieutskottet men också tjänstledig domare berättar hur han ser på föräldrar i tvist. Det är mer mänskliga faktorer än juridik. Ska dessa ärenden verkligen hanteras som tvist i domstol? Det handlar ju om att två vuxna ska ta sitt föräldraansvar.

Samarbetssvårigheter eller falska påståenden får inte ge utdelning, tyvärr vet vi att det sker. Vi måste förstå att det går ut över barnen, det är viktigt att förstå.


anti.avsan@riksdagen.se
Se Antis framförande på Youtube

Läs hela inlägget »

Eva Solberg berättar om familjefridsfrågor och hennes erfarenhet av det jobb hon utfört som medmänniska och politiker.

Vi måste våga utmana den ordning vi har idag när det gäller vårdnadstvister. Vi måste också våga ifrågasätta föräldrarna, vad är det ni håller på med?

Vi måste också sätta mer press på föräldrar att lösa problemen, mer krav alltså.

Anna Sahlström - psykolog, berättar om sin vardag, hon träffar en hel del föräldrar som har nedsatt förmåga när de bl.a. tvistar om barnen.

Hon studerar nu andra vågens barn som växt upp med föräldrar som tvistat. Ofta barn med hög prestationsångest och som mår väldigt dåligt. Gemensamt för dem är att de utsätts för en extrem stress.

Exempel på stress för barnen i vårdnadstvister kan vara:

- vuxna som bråkar
- möten med BUP
- möten med socialsekreterare
- träffa medlare
- prestera i skolan samtidigt som tvisten pågår
- föräldrarnas oförmåga att tillgodose barnets behov

Anna berättar om flykt- och kampresponsen, alla måste överleva. Vi klättrar i stresstrappan och till slut når vi "väggen".

Jag duger inte som jag är, det grundåtagande styr vuxna som växt upp under en vårdnadstvist. Detta skapar ångest. När det gäller att hjälpa dessa personer så måste man byta ut sitt grundåtagande mot ett mer sunt åtagande, detta behöver man få hjälp med.

Anna tipsar om HPA-axeln till den som vill veta mer.


eva.solberg@riksdagen.se
Se Evas framförande på Youtube

anna@medborgargruppen.se

 

Läs hela inlägget »
Linnea Elfström Schederin - "WeRise"

Linnea Elfström Schederin - "WeRise" berättar sin livshistoria, självskade beteende och prestationsångest. En historia från idag ett vuxet barn. Linnea driver WeRise, ett sätt att vända något negativt till något positivt.

Ett tips från Linnea är att ge stöd åt föräldrar i konflikt, Linnea menar att vi måste fokusera mer på föräldrarna. Stöd, stöd, stöd! Hade mina föräldrar varit medvetna om vilken skada de utsatte mig för hade de kanske gjort på annat sätt.

Jag är inte min historia, min historia är däremot en del av mig. Jag har tagit skada av det som hänt mig, jag kraschar ungefär varje månad. Prestation måste jag uppnå, gör jag inte det känner jag mig dålig. Det är nu ungefär 8 år sedan det hände men jag mår fortfarande skit.


info@linneaelfstrom.se
Se Linnéas framförande på Youtube

Läs hela inlägget »

Senaste kommentarer

  • Britt Jonsson » Rättssäkerhet:  ”Hej Erik;Jag har inte någon kommentar men är intresserad av barnens Bästa. Jag..”

-